Gå til indhold

Diagnosekort

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Diagnosekortet er en ny funktionalitet, som lanceres i lægepraksissystemerne fra efteråret 2022, der giver et hurtigt prioriteret og fokuseret blik på patientens diagnoser.

CGM XMO, EG WinPLC og Novax har været med i udviklingsprojektet, hvor diagnosekortet først bliver til rådighed.

Diagnosekortet vises i første omgang kun i Min Læge-appen, hvor patienten kan få adgang. Dette vil ske, når du opretter patientens diagnosekort første gang.

Diagnosekortet skal afstemmes i dialog med patienten og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Når lægen har opdateret diagnosekortet første gang i eget system, kan kortet deles med andre sundhedspersoner, som måtte få patienten i behandling fx kollegaer i almen praksis, sygeplejersken i kommunen og på hospitalerne til gavn for patientsikkerhed og bedre tværsektorielt samarbejde.

Patientens egen læge ejer kortet sammen med patienten. Det er ikke muligt for andre læger fx på sygehuse eller i speciallægepraksis at opdatere kortet.

Patienterne kan se sit diagnosekort på Min Læge-app og på sigt andre relevante digitale platforme, når der etableres en teknisk adgang.

CGM XMO, EG WinPLC og Novax har være med i udviklingsprojektet, hvor diagnosekortet først bliver til rådighed.

Hvordan anvendes diagnosekort?
Med diagnosekortet ensartes begreber og funktionaliteter for håndtering af diagnosekoder i alle lægepraksissystemer, som forberedelse til at kunne dele diagnosekort fra almen praksis.

Diagnosekortet er en integreret del af dit lægesystem og tiltænkt brugt som en understøttelse til konsultationen. Dit lægesystem vil foreslå forløbsdiagnoser til diagnosekortet, hvis systemet har registreret en forløbsdiagnose i journalen. Forløbsdiagnoser er i nogle systemer tidligere blevet kaldt kroniske eller faste diagnoser.

Når du går ind på patientens diagnosekort, vil systemet vise en oversigt over forløbsdiagnoserne fordelt på aktuelle og relevante diagnoser. Du kan selv vælge at fjerne eller tilføje diagnoser til kortet og kan bruge diagnosekortet i dit system, som det bedst passer i dine normale arbejdsrutiner. Fx i tilknytning til patientens kontinuation eller medicin.

Diagnosekortet opdelt i aktuelle diagnoser og relevante diagnoser
Aktuelle diagnoser omhandler de sygdomme og tilstande, som patienten er udredt for, og i aktuel behandling for. Det kan være kroniske tilstande, men det kan også være kortere forløb mere end 6 måneder.
Spørg dig selv: Er dette noget patienten er, eller skal være i behandling for? Det kan godt være andet end medicinsk behandling.

Relevante diagnoser supplerer de aktuelle diagnoser i en helhedsvurdering af patienten. Det omhandler sygdomme eller tilstande, som patienten ikke aktuelt er i behandling for. Fx afsluttet forløb eller fx en D88 Blindtarmsbetændelse (færdigbehandlet).
Spørg dig selv: Hvilke sygdomme eller tilstande skal andre sundhedspersoner kende til, som supplement til de aktuelle diagnoser?

Hvordan og hvornår deles diagnosekortet?
Når du har opdateret diagnosekortet første gang, vil dit lægepraksissystem sørge for, at kortet kan deles i den nationale infrastruktur således, at andre sundhedspersoner, der har patienten i behandling, kan tilgå diagnosekortet fra eget fagsystem, fx kolleger i almen praksis, sygeplejersken i kommunen og på hospitalerne til gavn for patientsikkerhed og bedre tværsektorielt samarbejde.

Diagnosekortet deles i første omgang kun til Min Læge-appen, hvor patienten kan få adgang. Dette vil ske, når du bruger diagnosekortet første gang.

PLO er sammen med leverandørerne i gang med at etablere de nødvendige integrationer til, at diagnosekortet kan deles til relevante fagsystemer i sundhedsvæsenet på sigt. Der arbejdes på at lave en tidsplan, og PLO vil melde denne ud hurtigst muligt via PL’Orientering. Du vil også blive orienteret af din systemleverandør, når det bliver teknisk muligt.

Hvem kan få adgang til diagnosekortet i fremtiden?
OBS. Den tværsektorielle deling af diagnosekortet er under etablering, hvorfor man ikke deler diagnosekortet med andre end patienten på nuværende tidspunkt. En tværsektoriel deling vil først ske tidligst ved udgangen af 2023 og alle medlemmer vil blive informeret herom i god tid forud for deling.

Når den tværsektorielle deling er etableret, vil sundhedspersoner, som har patienten i behandling, får adgang via sit fagsystem eller på sundhed.dk.

På sigt vil også pårørende med en fuldmagt kunne få adgang til diagnosekortet via Min Læge-app og på sundhed.dk.

Hvordan kan man spærre for deling af diagnosekortet?
Spærringer kan laves, når der er mulighed for tværsektorielle deling. Når dette sker, vil man kunne spærre for delingen af diagnosekortet på vegne af en patient direkte fra sit lægepraksissystem.

Der udvikles derudover en ny funktionalitet i Min Læge appen, hvor patienten selv kan spærre for delingen af diagnosekortet.

Hvor opbevares data?
Data i diagnosekortet forbliver i almen praksis hos din leverandør af lægepraksissystem og dennes underleverandør PLSP.

PLO har indgået aftaler med alle lægepraksissystemleverandører og PLSP om, at data forbliver i almen praksis.

Aftalen indebærer dog, at diagnosekort kan hentes ”on demand” via PLSP, når en sundhedsperson, patient eller pårørende efterspørger det. På denne måde minimeres kopiering eksternt af diagnoser fra almen praksis.

Hvad med GDPR?
Den dataansvarlige klinikejer er dækket ind af databehandleraftalen med sin systemleverandør, som også dækker underdatabehandleren PLSP.

Læs mere om PLSP her.

Du skal som klinikejer være opmærksom på, at du har den seneste udgave af PLO’s GDPR-skabeloner, og at disse er udfyldt samt underskrevet med dit systemhus. Det vil normalt være dit systemhus, der automatisk sender dig en ny version til underskrift, hvis der sker ændringer til aftalen.

Privatlivspolitikken skal du selv sørge for er opdateret, og politikken skal kunne findes af patienterne på klinikkens hjemmeside samt skal være fysisk tilgængelig og synlig i klinikken.

Læs også om Diagnosekort-projektet her hos MedCom her.

Download pdf om diagnosekortet.

Baggrund for projektet

PLO og DSAM har længe haft en ambition om at udvikle og implementere et diagnosekort i almen praksis, der giver lægen et bedre overblik over patientens diagnoser og kan deles med andre sundhedspersoner, som har patienten i behandling.

Forslaget blev præsenteret første gang den 4. september 2016 i PLO’s politiske udspil ”På patientens vegne”, der indeholdt 28 konkrete forslag til styrket almen praksis og bedre samarbejde på tværs af sektorer.

På baggrund af en beslutning i PLO’s repræsentantskab i november 2018 igangsatte PLO et afklaringsprojekt, som skulle give viden om, hvordan et diagnosekort på sigt skal virke i almen. Afklaringsprojektet mundede ud i et fælles projekt mellem PLO, DSAM og MedCom med opbakning fra Sundheds-og Ældreministeriet og Danske Regioner om implementering af et diagnosekort i almen praksis.

Sidst opdateret d. 2. september 2022.