Gå til indhold

Pilotprojekt vedr. nationaldataløsning for praksissektoren

Projektet (Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen (DDNS)) skal lede frem til, at der etableres et nationalt datagrundlag i form af et eller flere sundhedsregistre, som giver indsigt i aktivitet og kvalitet i almen praksis

Regeringen og Danske Regioner er med aftale om regionernes økonomi for 2020 enige om, at

”der på tværs af aktørerne på sundhedsområdet er behov for en mere systematisk viden om indsatser og resultater hos praktiserende læger med henblik på at understøtte sammenhængende forløb, kvalitetsudvikling samt styring og opfølgning. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at følge op på lovgivningen om bedre digitalt samarbejde ved, at parterne i 2019 tilvejebringer grundlaget for, at praktiserende læger systematisk kan aflevere relevant data til kobling med blandt andet LPR3. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og PLO.”

PLO’s tilgang til projektet er rettet mod de forpligtigelser, som almen praksis i forvejen er underlagt enten ved en bekendtgørelse eller overenskomstaftale. Det vil bl.a. sige, at de data, som klinikkerne i forvejen skal indberette til regionernes kvalitetsdatabaser (RKKP) skal genbruges til tilsvarende indberetninger til nationale registre. Det samme gælder de ICPC-koder, som klinikkerne skal registrere på udvalgte folkesygdomsområder.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Indtil videre arbejder PLO for, at allerede indberettede data – og teknologi hertil – genbruges til disse nye indberetninger, så klinikkerne ikke skal bruge mere tid på denne opgave.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Region Midtjylland og PLO.

Hvem har igangsat projektet/aktiviteten?
Nationalt it-projekt igangsat af Sundheds- og Ældreministeriet

Sidst opdateret 21. november 2022