Gå til indhold

Fastholdelses- og rekrutteringstiltag i Thy

1. Aftalegrundlag

Aftalen er indgået i henhold til Overenskomst om Almen lægegerning mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, § 2.

2. Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Praksisudvalget i Region Nordjylland og Region Nordjylland.

3. Afgrænsning

Aftalen omfatter alment praktiserende læger i Thy, bortset fra de praktiserende læger der har lejet sig ind i Behandlerhuset i Thisted.

4. Formål

Med henblik på fastholdelse af de nuværende praktiserende læger i Thy og at bidrage til rekruttering af nye læger til området, har der været ført en række drøftelser med
praktiserende læger i området. Situationen er sårbar, såfremt der sker afgang af praktiserende læger og risikoen for en dominoeffekt vil være til stede.

Aftalen skal sikre fortsat lægedækning i et område med en vanskelig rekrutteringssituation og give eksisterende praksis incitamenter til at tage patienter ud over normtallet, særligt i situationer hvor der risiko for at lægekapaciteten reduceres.

For at skabe de bedst mulige rammer for uddannelsen af nye almen medicinske læger i almen praksis, kan regionen i særlige tilfælde yde støtte til indretning af uddannelseslokaler.

Der kan i helt særlige tilfælde indgås særskilt aftale om særlige fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer i Thy efter godkendelse i Samarbejdsudvalget.

5. Honorering

For praksis der ligger over landsoverenskomstens normtal opgjort pr. læge, kan der ydes et udvidet basishonorar på grundlag af landsoverenskomstens nuværende satser. Der ydes et udvidet basishonorar for antal tilmeldte patienter udover normtallet på 1600 patienter + 10 % (1760) med en faktor 2.

Beregning og udbetaling foretages efter landsoverenskomstens retningslinjer.

Region Nordjylland kan efter ansøgning, yde et tilskud til indretning af uddannelseslokaler i forbindelse med udvidelse af eksisterende praksis og/eller samling af eksisterende praksis i et bygningsfælleskab.

Der ydes et tilskud til inventar og IT på 25.000 kr.

6. Aftalens ikrafttræden og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. marts 2007 og kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

7. Tvivlsspørgsmål

Spørgsmål om fortolkning af denne aftale forelægges Samarbejdsudvalg for almen praktiserende læger i Region Nordjylland.

Godkendt 19-09-2007             PLO-dok. 252672

Siden oprettet 17. november 2022