Prioritering i sundhedsvæsenet

Der er brug for politisk opbakning og støtte til nødvendig prioritering i sundhedsvæsnet. Læs Yngre Lægers holdning her på siden.

Yngre Læger mener, at det enorme pres på sundhedsvæsnet, manglen på arbejdskraft og den stadig hastigere udvikling af nye behandlinger og medicin betyder, at der, mere end nogensinde før, er brug for, at sundhedsvæsenets ressourcer bruges klogt, så de kommer patienterne bedst muligt til gavn. 

Det indebærer blandt andet, at politikerne, nationalt og regionalt, skal stå ved de prioriteringer, de selv er ansvarlige for og turde støtte – og efterspørge redskaber til – de nødvendige prioriteringer på alle niveauer i sundhedsvæsnet.

Der er brug for politisk ansvar for prioritering

Der er brug for, at politikerne nationalt tager ansvar for de prioriteringer, de er ansvarlige for i sundhedsvæsnet – herunder de økonomiske rammer i sundhedsvæsnet og de rettigheder, der knyttes til forskellige patientgrupper.

Det er fx udtryk for prioritering, at psykiatriske patienter stadig ikke har vilkår, som tåler sammenligning med andre patienter, og det er udtryk for prioritering, at håndteringen af Covid-19 har fået ubegrænsede ressourcer og første prioritet, også på bekostning af andre lidelser og sygdomsbehandlinger.

Politikerne skal tage dette ansvar på sig og forventningsafstemme med befolkningen, at prioritering er nødvendig, herunder også at der kan være grænser for omfang af og mulighed for behandling. 

Der er brug for bedre prioriteringsredskaber, herunder beregninger

Der er behov for at udvikle nationale beregningsmodeller, der kan vise politikere og befolkning konsekvenserne af prioritering og ikke-prioritering, når der fx indføres patientrettigheder på udvalgte områder eller foretages en særlig opprioritering af en bestemt sygdom, jf. Covid-19 mv. Det bør indgå i de politiske forhandlinger på lige fod med andre økonomiske beregninger.

Der er brug for redskaber og støtte til den daglige prioritering i sundhedsvæsnet

Der er behov for at udvikle modeller og redskaber, der kan understøtte den daglige prioritering, som foregår hver eneste dag på alle niveauer i sundhedsvæsnet – modeller som kan skabe transparens i prioriteringerne.  

Det er vigtigt, at fagfolk foretager de konkrete vurderinger på baggrund af et fagligt skøn.

Der er brug for politisk opbakning til samtalen om retten til at dø

Der skal fokus på samtalen om retten til at dø. Grænserne for, hvornår vi indstiller yderligere behandling mv. Udviklingen går mod, at flere får mulighed for at afslutte livet hjemme, hvilket de fleste ønsker.