Privatlivspolitik

Oversigt

 1. Lægeforeningens privatlivspolitik
 2. Formål med behandlingen og juridisk grundlag for behandlingen
 3. Frivillighed
 4. Indsamling af oplysninger
 5. Videregivelse af personoplysninger
 6. Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke
 7. Brug af databehandlere
 8. Overførsel til modtagere i tredjelande
 9. Opbevaringsperiode
 10. Dine rettigheder
 11. Sikkerhedsforanstaltninger
 12. Ændring af privatlivspolitikken
 13. Kontaktoplysninger
 14. Klagemulighed

1. Lægeforeningens privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger) behandler dine personoplysninger som led i dit medlemskab, eller hvis du abonnerer på vores tjenester, bruger vores hjemmesider eller andre digitale tjenester.   

De personoplysninger, som du giver Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger (Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger) i forbindelse med dit medlemskab bliver indsamlet og behandlet i Lægeforeningens og de forhandlingsberettigede foreningers fælles medlemssystem.

I Lægeforeningens privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger håndterer dine personoplysninger, og hvordan vi bruger oplysningerne til at tilpasse og forbedre vores services.

Når Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab, i forbindelse med levering af services til abonnenter og andre ikke-medlemmer af foreningerne m.v. anser vi os for at være dataansvarlige. Lægeforeningen er dog i visse situationer at betragte som databehandler, f.eks. i forhold til varetagelse af administrationen af visse lægevidenskabelige selskaber og visse private fonde og legater. I disse situationer har vi indgået en databehandleraftale med de dataansvarlige.

Nedenfor kan du få flere informationer om, hvornår og til hvilket formål vi behandler og anvender dine personoplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi eventuelt deler dem med.

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

2. Formål med behandlingen og juridisk grundlag for behandlingen

Vi behandler dine oplysninger som led i dit medlemskab af Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger eller i forbindelse med, at du som abonnent eller ikke-medlem efterspørger en af foreningernes services, eller ved at du besøger vores hjemmeside.  

Behandlingen af oplysningerne sker til forskellige formål, og der er forskelligt juridisk grundlag for behandlingen af oplysningerne.

Formålene er:

3. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger om dig ved indmeldelsen eller i forbindelse med levering af vores services, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne vil være, at Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i udgangspunktet ikke kan varetage dine medlemsinteresser og konkret rådgive dig.

 

4. Indsamling af oplysninger (kilder)

Personoplysningerne indsamles på følgende måde:

 • Oplysninger, som du giver os, f.eks. i forbindelse med din indmeldelse, ved henvendelse i en konkret sag, eller når du tilmelder dig aktiviteter i foreningerne mv.
 • Oplysninger, som vi får, når du bruger vores tjenester. Vi indsamler oplysninger om de tjenester, som du bruger herunder, hvordan du bruger dem. Vi henviser også til vores information om cookies. (link)
 • Oplysninger, som vi får fra andre. I enkelte tilfælde kan vi få oplysninger fra f.eks. din tillidsrepræsentant, din arbejdsgiver, offentlige myndigheder eller lign.

5. Videregivelse af personoplysninger

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre, at Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger kan varetage medlemsserviceopgaven. Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger kan også videregive dine personoplysninger, hvis du konkret har givet dit samtykke til videregivelse. Se mere under de enkelte formål.

For at kunne tilbyde dig den bedste og hurtigste rådgivning, varetage dine interesser og orientere dig om aktuelle medlems- og kursustilbud, anvender Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger et fælles medlemssystem, som både Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger har adgang til.

I det omfang de enkelte foreninger varetager opgaver på hinandens vegne (dvs. i de tilfælde de enkelte foreninger yder gensidig bistand til hinanden i varetagelsen af medlemsopgaver), vil dine personoplysninger være tilgængelige for de relevante foreninger. Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger kan desuden videregive dine personoplysninger indbyrdes, når du skifter medlemskab.

 

6. Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Ved din indmeldelse i Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger, indhenter vi dit samtykke til, at Lægeforeningen og din til enhver tid relevante forhandlingsberettigede forening må behandle og indbyrdes videregive personoplysninger så som navn, adresse, kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer), CPR-nummer, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, uddannelse, stilling, arbejdsplads, tillidshverv og bankoplysninger m.v., til brug for varetagelsen af dit medlemskab, til brug for afsendelse af medlemsinformation og til brug for orientering om aktuelle medlems-og kursustilbud. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage kan du kontakte Lægeforeningen på 35448500 eller medlem@dadl.dk.

Konsekvensen af, at du tilbagekalder dit samtykke til behandling og indbyrdes videregivelse af personoplysninger som navn, adresse mv., jf. ovenfor, vil være, at Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger ikke kan varetage formålene nævnt ovenfor, herunder at vi i nogen tilfælde ikke kan varetage dine medlemsinteresser og konkret rådgive dig.

 

7. Brug af databehandlere

Nogle af dine personoplysninger overfører vi til vores databehandlere, for eksempel systemleverandører, som behandler og opbevarer dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Lægeforeningen eller de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger indgår løbende databehandleraftaler med vores databehandlere og påser, at disse databehandlere håndterer de betroede data på betryggende vis.

 

8. Overførsel til modtagere i tredjelande

Lægeforeningen eller de forhandlingsberettigede foreninger anvender ikke databehandlere uden for EU/EØS. Anvender vores leverandører underdatabehandlere uden for EU tillader vi kun dette, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti (for eksempel anvendelse af Kommissionens standardkontrakter.

 

9. Opbevaringsperiode

Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det/de enkelte formål. Som hovedregel gemmer vi dine oplysninger så længe, du er medlem af Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger. Der kan i særlige tilfælde være kortere opbevaringsperioder i lovgivningen. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor vi efter lovgivningen kun er forpligtet til at opbevare oplysninger i kortere tid. F.eks. er vi kun forpligtet til at opbevare oplysninger om de indberetninger, vi giver til SKAT (f.eks. kontingent, udbetalinger fra fonde/legater, udbetaling af kørselsgodtgørelse mv.) i 5 år iht. reglerne i bogføringsloven.

Hvis du melder dig ud eller i tilfælde af dødsfald, sletter vi som hovedregel dine oplysninger senest 10 år efter dit medlemskab er ophørt.

 

10. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder (på de vilkår og med de undtagelser, der følger af lovgivningen):

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Gør du indsigelse, betyder det ikke nødvendigvis, at din indsigelse tages til følge, men Lægeforeningen eller den tilknyttede forhandlingsberettigede forening vil altid tage din indsigelse under overvejelse. Imødekommes indsigelsen ikke, vil dette være begrundet.

Du kan læse mere i dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

11. Sikkerhedsforanstaltninger

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt og i henhold til gældende lovgivning.

Vi har i foreningerne implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har bl.a. etableret procedurer og tekniske løsninger for at sikre at kun relevante medarbejdere hos foreningerne har adgang til dine personoplysninger, samt at dine personoplysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.

Lægeforeningens sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under hensyntagen til dine rettigheder. 

 

12. Ændring af privatlivspolitikken

Vi opdaterer løbende denne privatlivspolitik og offentliggør den til enhver tid gældende version på www.laeger.dk

 

13. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte:

Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Telefonnummer: 35448500
E-mail: dadl@dadl.dk

 

14. Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet over Lægeforeningens behandling af dine personoplysninger. Du kan bl.a. klage over, at

 • du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt
 • der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig på internettet
 • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig

Læs mere om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet her