Gå til indhold

Formål med behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer/kategorier af personoplysninger til de angivne formål med behandlingen og på de anførte retsgrundlag.

Generel medlemsadministration

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysning om dig som led i den generelle administration af dit medlemskab.

SITUATION 1


Hvornår
Indmeldelse og ajourføring af medlemsoplysninger på ”min side”

Kategorier af registrerede
Medlemmer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr., e-mail)
CPR-nr, uddannelse, stilling, arbejdsplads, bankoplysninger

Følsomme personoplysninger:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
For at kunne yde dig den korrekt og bedste medlemsbetjening og varetage dine interesser, behandler vi personoplysninger om dig.

Det er tale om personoplysninger, som du giver til os ved din indmeldelse i Lægeforeningen, og som du løbende selv opdaterer.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 1 og 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retlig forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for en offentlig myndighed som SKAT.

Ved din indmeldelse i Lægeforeningen indhenter vi dit samtykke til, at Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger må behandle og indbyrdes videregive de nævnte personoplysninger til brug for varetagelsen af dit medlemskab.

SITUATION 2


Hvornår
Administration, f.eks.  rejseafregning, skatteindberetning, opkrævning af kontingent og restancer, køb af ydelser, udbetaling af honorar, legater m.v.

Kategorier af registrerede
Medlemmer, abonnenter, ikke-medlemmer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, tlf.nr.)
Bankoplysninger, evt. ydernummer, abonnementsnum-mer og kundenum-mer

CPR-nr./CVR-nr.

Følsomme personoplysninger:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi bruger oplysningerne til at kunne administrere dit medlemskab herunder, at opkræve det korrekte medlemskontingent,  administration af  udbetalinger og køb af vores ydelser.  

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime interesser, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab og foretage korrekte udbetalinger m.v. jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i DBL og Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Bogføringslovens § 10

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retlig forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for en offentlig myndighed som SKAT.

Enkelte af dine oplysninger kan derfor i visse tilfælde blive videregivet til eller delt med eksterne, f.eks. SKAT og leverandører/samarbejdspartnere, der forestår udbetalingerne (NETS).


Juridisk rådgivning og socialrådgivning

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysning om dig ifm. juridisk rådgivning og socialrådgivning. Det er rådgivning i sundhedsjuridiske sager (f.eks. klage- og tilsynssager), rådgivning om ansættelsesretlige forhold (f.eks. afskedigelsessager), rådgivning om overenskomstforhold (f.eks. forhandling af løn, arbejdstidsspørgsmål), rådgivning om videreuddannelsesmæssige forhold (uddannelse til speciallæge) og socialrådgivning (bistand i sociale sager) m.v.

Hvornår
Efterspørgsel efter juridisk bistand eller socialrådgivning

Kategorier af registrerede
Medlemmer, tillidsrepræsentanter, arbejdsgiver, kommuner, advokater, kontaktpersoner hos sagsbehandlende myndigheder

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, tlf.-nr.)
Medlemsnummer, fagligt speciale, arbejdssted, ydernummer, bankoplysninger, autorisationsID.

CPR/CVR-nummer

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af sagen: Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold, strafbare forhold.

De er tale om oplysninger, som du har givet til os ifm. din anmodning om rådgivning i en konkret sag.

I enkelte tilfælde, kan de komme fra andre, f.eks. fra din tillidsrepræsentant, din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder.

Formål
Vi registrerer og behandler oplysningerne som led i vores juridiske rådgivning og socialrådgivning og for at kunne yde dig den bedste medlemsbetjening.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening og opfyldelse af en arbejdsretlig forpligtelse, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL og GDPR art. 9, stk. 2, litra b, jf. § 7, stk. 2 i DBL og DBL § 12, stk. 1 og 2.

Derudover er retsgrundlaget GDPR art. 9, stk. 2, litra f ift. om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Retsgrundlaget for behandling af strafbare forhold er DBL § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1 og 2, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra b, d og f. 

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. overfor din arbejdsgiver eller til din tillidsrepræsentant.

Hvis du ønsker advokatbistand fra os, kan vi efter aftale med dig videregive dine oplysninger til vores advokat for at denne kan fastslå, forfølge eller forsvare dit retskrav.    

Er du henvist til erhvervspsykolog, videregiver vi dine relevante personoplysninger til psykologen efter at have indhentet et samtykke fra dig.    

Som led i socialrådgivningen kan vi efter samtykke med dig videregive oplysninger til kommunen som led i sagsbehandlingen af din sociale sag.


Generel interessevaretagelse

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysninger om dig ifm. foreningernes generelle interessevaretagelse, f.eks. aktiviteter af fagforeningsmæssig karakter, generel kollektiv- og politisk interessevaretagelse mv., og i den forbindelse din eventuelle deltagelse i bestyrelser, repræsentantskab, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper m.v.  

SITUATION 1


Hvornår
Registrering af tillidsrepræsentanter

Kategorier af registrerede
Tillidsrepræsentanter og suppleanter

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefon-nummer)

Medlemsnummer, speciale, uddannelse, autorisations ID, arbejdssted (herunder afdeling/center/afsnit), rolle, tillidshverv samt hvilke afdelinger/centre/afsnit vedkommende repræsenterer i kraft af sit tillidshverv

CPR-nummer

Følsomme personoplysninger:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi bruger oplysningerne til at sikre identiteten på de tillidsvalgte og for at sikre, at øvrige medlemmer kan komme i kontakt med de tillidsvalgte, og for at kunne sende relevant elektronisk og/eller fysisk materiale til TR til brug for deres funktion.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening og opfyldelse af en arbejdsretlig forpligtelse, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL og GDPR art. 9, stk. 2, litra b, jf. § 7, stk. 2 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet til videregivelse for at du kan udfylde din TR- funktion.

Vi indhenter dit samtykke til at offentliggøre dine TR-kontaktoplysninger og evt. billede på læger.dk


SITUATION 2


Hvornår
Registrering ifm. deltagelse i bestyrelser, rep.skab, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper mv.

Kategorier af registrerede
Udpegede medlemmer og disse suppleanter, medarbejdere i foreningerne, kontaktpersoner hos (myndigheds)organer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer)

Fagligt speciale, arbejdssted, medlemsnummer, evt. billede

CPR-nummer

Følsomme personoplysninger:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi bruger oplysningerne til at sikre os den rette identitet på den udpegede og opfylde de krav, som stilles til den konkrete registrering eller udpegning.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening og opfyldelse af en arbejdsretlig forpligtelse, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL og GDPR art. 9, stk. 2, litra b, jf. § 7, stk. 2 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Alm. oplysninger – legitime interesser, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne varetage udvalgsbetjeningen, GDPR, art. 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i DBL

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre du har givet samtykke til videregivelsen, f.eks. ifm. deltagelse i råd og udvalg og ved offentliggørelse af dine kontaktoplysninger og evt. billede på læger.dk.   

Er du medlem af en forenings bestyrelse, sker der videregivelse af dine personoplysninger til Erhvervsstyrelsen iht. lovmæssige krav efter lov om indførelse af register over reelle ejere.


SITUATION 3


Hvornår
Øvrige aktiviteter af (fag)foreningsmæssig karakter

Kategorier af registrerede
Medlemmer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer)

Følsomme personoplysninger:
Eventuelt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi bruger oplysningerne ifm. f.eks. kollektiv interessevaretagelse.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening og opfyldelse af en arbejdsretlig forpligtelse, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL og GDPR art. 9, stk. 2, litra b, jf. § 7, stk. 2 i DBL og DBL § 12, stk. 1 og 2.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet til det ift. lovgivningen/overenskomsten.

Levering af medlemstilbud

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysning om dig ifm. levering af forskellige medlemstilbud, f.eks. tilbud om karrieresamtaler, coachingforløb, mentorordninger og psykologbistand i visse situationer m.v.

SITUATION 1


Hvornår
Ønske om at modtage et bestemt medlemstilbud

Kategorier af registrerede
Medlemmer, evt. psykolog

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Afhængig af dit konkrete ønske om medlemstilbud registrerer vi almindelige oplysninger som:
Kontaktoplysninger (navn, tlf.nr., e-mail, adresse)
Arbejdssted, CV m.v

Evt. CPR-nr.

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af sagen:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 
Der er tale om oplysninger, som du har givet os ifm. din henvendelse om et bestemt medlemstilbud.

Formål
Vi registrerer og behandler oplysningerne som led i vores levering af medlemstilbud og for at kunne yde dig den bedste medlemsbetjening.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke.

SITUATION 2


Hvornår
Ønske om at være netværksrådgiver

Kategorier af registrerede
Medlemmer (netværksrådgivere)

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, tlf.-nr., e-mail, adresse)
Regionalt tilhørsforhold,

Der er tale om oplysninger, som du har givet os ifm. din henvendelse om at være netværksrådgiver.

Formål
Vi registrerer og behandler oplysningerne ifm. dit hverv som netværksrådgiver i Kollegialt Netværk for Læger

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi har fået dit samtykke.
 

SITUATION 3


Hvornår
Ønske om at indgå i mentorordning

Kategorier af registrerede
Medlemmer (mentorer og mentees)

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, tlf.-nr., e-mail, adresse)
Regionalt tilhørsforhold, fagligt speciale, arbejdssted

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af sagen:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, evt. helbredsoplysninger

Der er tale om oplysninger, som du har givet os ifm. din henvendelse om at indgå i mentorordningen.

Formål
Vi registrerer og behandler oplysningerne ifm. din tilkendegivelse om at deltage i mentorordningen

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi har fået dit samtykke.

 

Tilpasning og forbedring af medlemstilbud

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysning om dig, når du bruger vores hjemmeside. Det sker ved løbende justeringer og forbedringer af vores medlemstilbud mhp. at give dig en mere relevant brugeroplevelse.

Hvornår
Accept af cookies på vores hjemmesider

I vores information om cookies kan du finde mere information om vores brug af cookies på læger.dk og hvordan du sletter og deaktiverer disse.

Kategorier af registrerede
Besøgende på hjemmesiden

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Ip-adresse, cross-site-tracking, bruger-id, lokation, statistik

Formål
Når du besøger vores hjemmeside, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik over brugen af vores hjemmeside. Det gør vi for at kunne tilpasse og forbedre hjemmesiden, herunder forbedre din brugeroplevelse.

Derudover bruges data til tredjeparter til annoncering.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Lægeforeningens legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside og optimere driften heraf, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i DBL.

Modtagere
Dine data bruges af Lægeforeningen til at dokumentere dit samtykke samt sikre Single-Sign-On/Off på tværs af vores sites.

Der videregives data til tredjeparter som Google Inc., Twitter, Hotjar, Vimeo og Microsoft Inc. for at gennemført statistik eller målrette annoncering.

Du kan fravælge cookies fra tredjeparter via hjemmesiden.

 

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelser/enqueter, statistik m.v.

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler oplysning om dig ifm. forskellige undersøgelser/enqueter til brug for vores interessevaretagelse.

SITUATION 1


Hvornår
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelser og/eller enqueter

Kategorier af registrerede
Medlemmer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, e-mail)
Evt. fagligt speciale og arbejdssted.

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af undersøgelsen/ enqueten: Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi bruger oplysningerne til at kunne definere målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen og sende til de relevante deltagere i undersøgelsen

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Modtagere
Vi deler ikke din personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at kunne gennemføre spørgeskemaundersøgelsen/enqueten.

I enkelte tilfælde deler vi din e-mailadresse med et eksternt analysebureau, som laver undersøgelsen på Lægeforeningens vegne. Når undersøgelsen er afsluttet, sletter analysebureauet din e-mail.

 

SITUATION 2


Hvornår
Udarbejdelse af statistik

Kategorier af registrerede
Medlemmer

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, e-mail)
Evt. fagligt speciale, arbejdssted.

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af statistikken: Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
På baggrund af statistiske beregninger kan vi skabe overblik over vores medlemmers forhold indenfor bestemte områder.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Modtagere
Vi deler ikke din personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at kunne gennemføre den statistiske opgave.

Dine personoplysninger kan derfor i visse tilfælde blive delt med eksterne samarbejdspartnere mhp. at løse opgaven. Disse behandler alene dine personoplysninger på vegne af Lægeforeningen eller en af de forhandlingsberettigede foreningers vegne og efter instruks fra disse. Sådanne tredjeparter må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

 

Tilmelding og afvikling af kurser og medlemsarrangementer

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler oplysning om dig, når du f.eks. bruger vores hjemmeside ifm. tilmelding til kurser og arrangementer.

Hvornår
Tilmelding til kurser og arrangementer herunder via hjemmesiden

Kategorier af registrerede
Deltagere (medlemmer/ikke-medlemmer), samlever/børn,  undervisere, ansatte hos leverandører

Kilder til dine oplysninger stammer fra dig selv, som du har givet ifm. tilmeldingen

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger (navn, adresse, d-e-mail, tlf.-nr).
Stillingsbetegnelse, kontoroplysninger (hvis betalingskursus), arbejdsplads, rolle, ydernummer, medlemsnummer.

Oplysninger om fødevarepræferencer.

CPR-nr./CVR

Følsomme personoplysninger:
Afhængigt af arrangementet:
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Vi registrerer og bruger oplysningerne til at håndtere tilmelding og afvikling af kurset/arrangementet (f.eks. til at bekræfte din tilmelding og udarbejde deltagerliste, navneskilte, fremmødetjek, evalueringer mv).

Oplysningerne er nødvendige for at kunne definere deltager-målgrupper og sende elektronisk og/eller fysisk materiale til deltagerne.

Bookninger af kursussted og ophold ifm. kurset/arrangementet

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime interesser, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendige for at kunne afvikle arrangementet, udsende evalueringsskemaer mv., jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget ved betalingskurser/-sarrangementer er GDPR art. 6, stk. 1, litra b, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig eller GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Bogføringslovens § 10

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt for at afholde arrangementet, vi er lovmæssige forpligtet, eller vi har indhentet dit samtykke.

Dine personoplysninger kan derfor i nogle tilfælde blive delt med ekstern medarrangør, underviser, SKAT (ved udbetaling af honorar).

Evt. videregivelse af fødevarepræferencer (f.eks. allergier) til kursusstedet sker efter samtykke fra dig.


Kommunikation og markedsføring

Hvornår
Tilmelding til nyhedsbreve eller invitationer til arrangementer via hjemmesiden

Kategorier af registrerede
Medlemmer, ikke -medlemmer og abonnenter 

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger
(navn, adresse, e-mail).
Fødselsdato, medlemsnummer, fagligt speciale, arbejdssted

Følsomme personoplysninger:
Afhængig af kommunikationen:
Evt. fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Formål
Registrering og udsendelse af nyhedsbreve og invitationer.

Markedsføringsformål (ved betalingskurser og nyhedsbreve med medlemstilbud), herunder invitationer til kurser og arrangementer, som er så skræddersyet som muligt.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime interesser, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendige for at sikre, at du modtager det ønskede materiale til arrangementet og fsv. angår nyhedsbreve at kunne levere skræddersyet kommunikation, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f og GDPR art. 9, stk. 2 litra d, jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 i DBL.

Modtagelse af nyhedsbreve med kommercielle medlemstilbud og invitationer til arrangementer med betaling (medlems- og kursustilbud) sker efter, at du har givet dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, jf. DBL art. 6.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer med betaling (medlems- og kursustilbud) med direkte markedsføring. Linket til afmelding finder du i bunden af nyhedsbrevene.

Modtagere
Vi deler ikke din personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at kunne udsende nyhedsbrevet. 

Dine personoplysninger kan derfor i visse tilfælde blive delt med eksterne samarbejdspartnere mhp. at løse opgaven. Disse behandler alene dine personoplysninger på vegne af Lægeforeningen eller en af de forhandlingsberettigede foreningers vegne og efter instruks fra disse. Sådanne tredjeparter må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

 

Administration af fonde og legater

Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger stiller sekretariatsbistand til rådighed for visse private fonde og legater. Andre fonde og legater hører under/til de enkelte forhandlingsberettigede foreninger iht. deres vedtægter og/eller overenskomster eller under Lægeforeningen.  

Af fonde kan nævnes FASs Fond (Sygefonden), Efteruddannelsesfonden, Lægeforeningens Forskningsfond, Fonden for Almen Praksis. Af legater kan nævnes Lægeforeningens Fælleslegat og Boligfonden for læger og deres efterlevende ægtefæller. Se mere på læger.dk.

Hvornår
Administration på vegne af private fonde og legater
Administration af egne fonde/legater

Kategorier af registrerede

Ansøgere til fonde/legater, pårørende til nuværende eller tidligere medlemmer, medlemmer af fondsbestyrelser, ansatte i Lægeforeningen/forhandlingsberettigede foreninger (administrator)

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger
(navn, adresse, e-mail)

Stilling, økonomiske oplysninger, ansættelsessted, bankoplysninger.

CPR/CVR-nr.

Følsomme personoplysninger:
Afhængig af fonden/legatet:
Helbredsoplysninger.

Oplysningerne er nogle som du selv har givet ifm. ansøgningen og ifm. eventuel udbetaling fra fonden/legatet.

Formål
Vi behandler oplysningerne i forbindelse med administration af fonde og legater og hermed forbundet bestyrelsesarbejde og for at kunne udbetale økonomisk støtte efter ansøgning.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget sker iht. lov om fonde og visse foreninger (Fondsloven), jf. §§ 4-5 (registrering af reelle ejere) og § 20, stk. 3 (bestyrelsesreferater)

Bogføringsloven § 10.

Retsgrundlaget er Lægeforeningens legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i DBL og Lægeforeningens legitime aktiviteter som (fag)forening, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Den legitime interesser er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen og Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreningers udøvelse af administratorhvervet.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening..

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retlig forpligtet til videregivelsen, f.eks. overfor en offentlig myndighed, som Skat, fondsmyndighederne eller fonden/legatet instruerer os herom.

Administration af lægevidenskabelige selskaber

Lægeforeningen og de tilknyttede forhandlingsberettigede foreninger behandler personoplysninger om dig ifm. administration af visse lægevidenskabelige selskaber. I den anledning anser vi os for at være databehandlere for de videnskabelige selskaber.

Hvornår
Administration af lægevidenskabelige selskaber

Kategorier af registrerede
Medlemmer af de videnskabelige selskaber

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger
(navn, adresse, e-mail)

CPR-nr

Følsomme personoplysninger:
Evt. fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Formål
Vi behandler oplysningerne på vegne af de videnskabelige selskaber i forbindelse med administration af medlemskab, kontingentopkrævning af medlemmer samt regnskabsudarbejdelse i speciallægeorganisationer og videnskabelige selskaber.

Derudover varetager vi sekretariats- og udvalgsbetjening af de faglige selskaber, for eksempel kurser, møder og vedligehold af hjemmesider.

Retsgrundlag
Lægeforeningen er databehandler på vegne af de videnskabelige selskaber, og det er er derfor de videnskabelige selskaber, der afgør, på hvilket retsgrundlag behandlingen sker.

Som hovedregel håndteres almindelige oplysninger på baggrund af de faglige selskabers legitime interesse i at håndtere medlemskabet og administrationen heraf, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. § 6, stk. 1 i DBL og GDPR art. 9, stk. 2, litra d, jf. § 7, stk. 1 i DBL.

Retsgrundlaget for behandling af dit CPR-nr er DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d – legitime aktiviteter som forening.

Modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre det lægevidenskabelige selskab instruerer os herom, herunder hvis det kræves iht. lovgivningen


Privatlivspolitik Version 2.
Publiceret d. 11. december 2018 

Privatlivspolitikken opdateres løbende.