Gå til indhold

AES 005 Anmodning om journaloplysninger

Forklaring


Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) rekvirerer journalmateriale, sker det via den digitale anmodningsblanket (AES 005) på samme måde, som når klinikkerne sender attester og journaloplysninger til kommuner og forsikringsselskaber.

Attestanmodningerne sendes til klinikkens indbakke og udfyldelsen sker på samme måde som ved LÆ- og FP-attester.

Journaloplysninger kan udtrækkes fra lægepraksissystemet og vedhæftes attesten sammen med den tilhørende faktura, inden den sendes til AES.

Det EAN-nummer, der skal bruges til faktureringen, vil fremgå af anmodningen fra AES.

Det er honorar efter tidsforbrug.

Man har pligt til at sende journaloplysninger til AES
AES har hjemmel i loven til at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle en arbejdsskadesag, jf. arbejdsskadesikringslovens § 37 stk. 2.

Dette omfatter bl.a. helbredsoplysninger, som kan indhentes uden tilskadekomnes samtykke. Det kan i visse tilfælde være fuld journal eller oplysninger om andre sygdomme, når AES vurderer, at oplysningerne er relevante for vurdering af arbejdsskadesagen.

Man må dog kun videregive de oplysninger, som AES har bedt om.

Ovenstående gælder også, hvis man ikke længere er patientens læge, men fortsat er i besiddelse af patientens tidligere journal, f.eks. fordi patienten ikke har ønsket, at journalen blev opdraget til ny læge.

Om blanketten AES 005
"AES 005 - Anmodning om journaloplysninger" og er navnet på den anmodning, som AES sender til lægerne via den digitale platform ”Lægeløsningen”, når AES indhenter relevant journalmateriale fra lægen på en patient.

"AES 005 Journaloplysninger" er navnet på den blanket, som lægen udfylder i.f.m. fremsendelse af journaloplysninger til AES via den digitale platform ”Lægeløsningen”, når AES indhenter relevant journalmateriale fra lægen på en patient.

Blanketterne er ikke aftalt med Lægeforeningens Attestudvalg, men er udviklet af AES i.f.m. med implementeringen af AES' digitale attestløsning.