Gå til indhold

Lægeattest til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen - SU-handicaptillæg

Forklaring

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017 med senere ændringer) kan studerende i videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, der på grund af varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, søge om handicaptillæg til sin SU eller sammen med slutlån. 

Visitationen til tillæg sker alene på baggrund af en vurdering af erhvervsevnen i forhold til et studenterjob i mindre omfang. Der foretages ikke en vurdering af, om de studiemæssige følger af en funktionsnedsættelse medfører et øget tidsforbrug under uddannelsen. Vurderingen af erhvervsevnen er generel, og der indgår ikke en redegørelse for hvilket konkret studenterjob, den studerende i givet fald vil kunne varetage.
 
Attesten har til formål at få beskrevet den studerendes sygdom(me), og i hvilket omfang ansøgerens funktionsniveau er påvirket. Desuden ønskes det oplyst, hvorvidt der er behov for fortsat behandling eller henvisning til yderligere udredning eller behandling hos specialist. Du er velkommen til at besvare spørgsmålene på eget brevpapir med henvisning til attestens spørgsmål.  

Styrelsen har til brug for administration af bestemmelsen hjemmel til at indhente dokumentation vedrørende de helbredsmæssige forhold.

Vedr. anmodning om journalmateriale
I nogle tilfælde vil styrelsen foruden selve attesten anmode om det journalmateriale, der ligger til grund for attesten.

Da dette ikke er en del af selve attesten og det aftalte attesthonorar, kan man tage et selvstændigt honorar for denne opgave.

OBS!
Attesten udfyldes kun, når det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har anmodet om det, og styrelsen har redegjort nærmere for sagen og de helbredsmæssige forhold, der ønskes belyst. 

Fakturaen skal sendes elektronisk til EAN 5798000433175.

Betalingsfristen er 14 dage efter attesten og lægens regning er modtaget hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.