Gå til indhold

Speciallægeerklæring, generelt

Forklaring

Speciallægeerklæringer til fx forsikrings- og pensionsselskaber, kommuner, advokater, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen mfl. uden fastsat honorar. Det vil sige "Honorar efter regning".

Speciallæger ansat på et hospital skal være opmærksom på om en speciallægeerklæring udfærdiges som led i hospitalsarbejdet eller som led i lægens private bibeskæftigelse. Hvis speciallægeerklæring foregår uden for hospitalsarbejdet, skal erklæringen skrives på lægens eget brevpapir.

Det er vigtigt, at patienten er oplyst om, i hvilken rolle lægen ser patienten og udfærdiger speciallægeerklæringen.   

Procedure ved udfærdigelse:

Undersøgelsen af patienten og lægens udfærdigelse af speciallægeerklæringen sker på baggrund af en henvendelse fra rekvirenten. Det vil i henvendelsen været beskrevet, hvad baggrunden for speciallægeerklæringen er. Der vil normalt være fokuseret på et bestemt helbredsproblem - f.eks. en konkret legemsbeskadigelse i forbindelse med et ulykkestilfælde. Ofte vil patientens tidligere journalmateriale, røntgenbilleder og lægeerklæringer være vedlagt og skal inddrages i speciallægeerklæringen.

Lægen optager anamnese og foretager en objektiv undersøgelse. Fundene beskrives, og der redegøres for, hvilke konsekvenser, forsikringsbegivenheden har for patienten. Speciallægen kan f.eks. konkludere, at der er påført patienten en reduceret arbejdsfunktion, at gangarten er forringet eller at tilstanden endnu ikke er stationær, da der er yderligere behandlingsmuligheder i form af fx. operation, genoptræning mv.

Speciallægen må ikke i erklæringen fremkomme med udtalelser om størrelsen af en eventuel erstatningsydelse - ej heller ytre sig over for patienten om en sådan - da det nemt ville medføre, at patienten kunne komme til at stille urealistiske forventninger til sagens afgørelse.

Læs mere om kravene til en speciallægeerklæring på "Lægehåndbogen”: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/forsikringsmedicin/forsi...