Gå til indhold

Vedtægter for Læger i Erhvervslivet

Se gældende vedtægter her.

Indhold:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Forhold til Lægeforeningen og FAS
§ 4. Medlemskab
§ 5. Foreningens struktur
§ 6. Generalforsamlingen
§ 7. Bestyrelsen
§ 8. Udvalg
§ 9. Regnskab og kontingent
§ 10. Vedtægtsændringer
§ 11. Foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening
§ 12. Ikrafttrædelse

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er "Læger i Erhvervslivet" (LE). Dens hjemsted er Domus Medica, København.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, herunder at formidle kontakt samt samarbejde med andre foreninger med lignende medlemsprofil.

§ 3. Forhold til Lægeforeningen og FAS
Foreningen indgår i og repræsenteres i Lægeforeningen gennem Foreningen af Speciallæger (FAS). Foreningen indgår i FAS som en erhvervsforening.

§ 4. Medlemskab
Ret til medlemskab af Læger i Erhvervslivet har privatansatte medlemmer af FAS med hovedbeskæftigelse uden for det traditionelle kliniske hverv.
Bemærkninger: Ansatte i foreninger og institutioner med stillingsstruktur og aflønning svarende til offentligt ansattes henføres som hovedregel ikke til Læger i Erhvervslivet. Eventuel tvivl om afgrænsning af medlemskredsen forelægges FAS’ bestyrelse.

Stk. 2. Efter konkret vurdering kan privatansatte læger med bibeskæftigelse uden for det traditionelle kliniske hverv optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab efter stk. 1 og 2 er opfyldt.

Stk. 4. Indmeldelse i Læger i Erhvervslivet sker automatisk, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt, medmindre medlemmet tilkendegiver ønske om andet ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 5. Foreningens struktur
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og handler under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Ugeskrift for Læger mindst 4 uger forud samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - i forbindelse med underretning om dagsorden - mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskrift for Læger.

Stk. 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent. 
Beretning fra formanden om perioden siden sidste generalforsamling. 
Beretning fra eventuelle udvalg ved disses formænd. 
Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 
Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
Redegørelse for budget. 
Fastsættelse af kontingent. 
Valg af bestyrelse, jf. § 7, revisor samt suppleant for denne. 
Eventuelt.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/5 af foreningens medlemmer ønsker dette.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne med mindst 8 dages varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom.

Stk. 4. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent. 
Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt. 
Eventuelt valg. 
Eventuelt. 

Stk. 5. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem, før på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingsbeslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i denne vedtægt.

Stk. 7. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige pladser, og i øvrigt når mindst 2 medlemmer kræver det.

Stk. 8. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 7. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, således at der hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg til bestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Er der flere kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, foretages skriftlig afstemning blandt de foreslåede. Der kan på samme stemmeseddel højst anføres så mange kandidater, som der er ledige pladser.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen fortsætter bestyrelsen med reduceret antal bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer arbejdsformen. Der føres protokol fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre det, såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 8. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter og stedfortrædere i FAS’ repræsentantskab.

§ 8. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte disses kommissorium.

§ 9. Regnskab og kontingent 
Foreningens udgifter dækkes ind gennem et årligt medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en lægelig revisor valgt på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der vælges samtidig en revisorsuppleant.

§ 10. Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes i forbindelse med ordinær generalforsamling. En vedtægtsændring kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for ændringen. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, men har mindst 2/3 af de tilstedeværende stemt for ændringen, indkaldes til ny generalforsamling, der altid er beslutningsdygtig. Her kræves ligeledes 2/3 majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse. Vedtægtsændringsforslaget skal mindst 3 uger før det tidspunkt, hvor det behandles, have været forelagt medlemmerne i skriftlig form, eventuelt offentliggjort i Ugeskrift for Læger.

§ 11. Foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening
Beslutning om foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening kan træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og 3/4 af disse stemmer herfor. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, men har mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer stemt for forslaget, skal forslaget sendes til urafstemning, der kræver 3/4 majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse. Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue.

§ 12. Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter træder i kraft fra det tidspunkt, hvor FAS har godkendt disse, eller fra det senere tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget.