Gå til indhold

Der er brug for en modernisering af lægevagten i Region Syd

Nyhed PLO

Debat: Vi ser frem til i det nye år at forhandle med Region Syddanmark om en modernisering af lægevagten, der reducerer vagtbelastningen for lægerne, tilpasser serviceniveauet og sikrer, at konsultationsstederne er samlet omkring sygehuse med akutmodtagelser, skriver formanden og vagtudvalgsformanden i PLO-Syddanmark i kronik.

Af Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark, og Morten Svenning Nielsen, formand for Vagtudvalget i PLO-Syddanmark


Der har gennem flere måneder været debat om lægevagten i Region Syddanmark – om lange ventetider og om konsultationslokaler, der midlertidigt ikke er bemandet. Det fyger i luften med kritik, og flere politikere taler om, at regionen bør overtage driften.


Vi vil gerne slå fast, at vi i dag har en lægevagt af høj faglig kvalitet, som vi praktiserende læger er stolte af, og som alle borgere i regionen kan være trygge ved. 


Det er regionens eget valg, om man vil fortsætte med at lade de praktiserende læger drive lægevag-ten. Men hvis der er politisk vilje til at gennemføre den nødvendige modernisering, vil vi forsøge at mobilisere alle gode kræfter for at opretholde en lægevagt drevet af de praktiserende læger. 


Det er aftalt, at der primo 2022 skal forhandles om en modernisering af lægevagten. Det har vi sto-re forventninger til.


Den nuværende vagtaftale i Syddanmark er snart 15 år gammel og stammer fra en tid, hvor ar-bejdspresset hos de praktiserende læger var langt mindre. I dag er stress og udbrændthed et vok-sende problem blandt praktiserende læger, og hvis ikke vi reducerer vagtbelastningen, risikerer vi, at flere vil forlade vores fag. Det vil øge lægemanglen, til skade for især de svageste borgere.


Vagtaftalen er også fra en tid, hvor vi i sundhedsvæsenet havde en helt anden struktur. Siden er der sket en specialisering, hvor sygehusene er blevet samlet på færre matrikler. Det er helt naturligt, at lægevagten gennemgår en tilsvarende udvikling, så vi har færre konsultationslokaler, men hvor borgerne kan være trygge ved, at de kan få den nødvendige hjælp, hvis der er noget alvorligt galt.  


Det svarer til de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. De siger, at lægevagtskonsultation bør placeres et sted, hvor der også er et sygehus med en akutmodtagelse. 


Vi forstår godt, at det er generende at skulle køre lidt længere for at blive tilset af en læge. Men det er helt urealistisk at opretholde de 21 konsultationslokaler, der blev aftalt tilbage i 2007. 


Under corona har vi indført videokonsultationer, der er kommet for at blive, og som patienterne er glade for. De erstatter mange af de fysiske konsultationer, men tager længere tid. Så det er natur-ligt, at vi flytter ressourcer fra at bemande små konsultationssteder og over til fx video.


Vi undres, når kritikken af de ubemandede konsultationssteder kædes sammen med, at Region Syddanmark bør hjemtage driften af lægevagten, som bl.a. regionsrådsmedlem Annette Blynel fra SF har foreslået. Den model er jo indført i Region Hovedstaden. Og her er der væsentligt færre kon-sultationssteder i forhold til indbyggertallet. Så det er altså ikke en struktur, der sikrer de små kon-sultationssteder, som PLO kritiseres for ikke at bemande.


Der har også været kritik af, at vi, siden corona-pandemien startede, har haft for lange ventetider i lægevagten. Vi vil appellere til forståelse for, at vi har stået i frontlinjen under den værste sund-hedskrise i nyere Danmarkshistorie. Det har været en slags undtagelsestilstand – og ligesom på sygehusene er vi ikke i stand til at opretholde det samme serviceniveau. Disse udfordringer har PLO-Syddanmark løbende orienteret og været i dialog med regionen og kommunerne om.


Vi vil dog gerne beklage, at der især i sommermånederne i år var eksempler på meget lange vente-tider. Borgere skal ikke vente halve og hele timer på at komme igennem til lægevagten.


Vi er stadig ikke helt i mål, men de fleste dage kører vi nu med en gennemsnitlig ventetid på mellem 5-10 minutter. Det lever ikke op til de meget ambitiøse servicemål, som siger, at 90 pct. af opkalde-ne skal besvares inden for fem minutter. Men for langt de fleste patienter er 5-10 minutter ikke en problematisk ventetid. Og for de resterende kunne man indføre en akutknap. Det har man prøvet af i andre regioner, og erfaringerne er positive.


Også når det gælder ventetider, afspejler servicemålene, at vagtaftalen er 15 år gammel og indgået i en anden tid, hvor forudsætningerne var anderledes. 


Vi ser meget frem til i det nye år at forhandle med Region Syddanmark om en modernisering af lægevagten, der reducerer vagtbelastningen for lægerne, tilpasser serviceniveauet og sikrer, at kon-sultationsstederne er samlet omkring sygehuse med akutmodtagelser. Vi håber, regionen vil gå konstruktivt ind i de kommende forhandlinger med os. 

*******************************************************
Kronikken har været bragt i Fyens Stiftstidende den 15. december.