Gå til indhold

Mere tid til ledelsesreform – regionerne må sætte arbejdet op i gear

Nyhed Overlægeforeningen

Overlægeforeningen og Danske Regioner er blevet enige om, at iværksættelsen af den nye ledelsesreform på landets sygehus- og hospitalsafdelinger kan udskydes fra 1. april til 1. juni 2022. På foreningens møder med regioner og hospitaler kan det konstateres, at det mange steder har været vanskeligt lokalt og regionalt at finde tid og ledelsesressourcer til en ordentlig og inddragende proces omkring planlægningen af den nye stillingsstruktur.

”Vi har fra starten understreget, at den nye ledelsesstruktur er en af de største og mest markante ændringer på sygehusområdet, som nogen overenskomst har bidraget til i mange år. Derfor kræver implementering tid og ledelsesressourcer. Desværre er regionerne og sygehusledelserne ikke nået så langt i arbejdet. En del af forklaringen er coronapandemien og personalemangel, men det er ingen hemmelighed, at vi havde forventet en stærkere indsats fra regionernes og sygehusledelsernes side, siger Susanne Wammen.

Danske Regioner og Overlægeforeningen aftalte ved OK21 en ny stillingstruktur på landets sygehus- og hospitalsafdelinger. Den indebærer, at de ledende overlæger fremover bliver cheflæger. Samtidig ændres stillinger som funktionsansvarlig overlæge og specialeansvarlig overlæge til ledende overlæge, ligesom en række overlæger med særlige opgaver som f.eks. forsknings- og uddannelsesansvarlige bliver ledende overlæger.

I overenskomsten er det aftalt, at ledelsesreformen – den nye stillingsstruktur – træder i kraft 1. april 2022. Det er den dato, som Overlægeforeningen og Danske Regioner nu er blevet enige om at ændre til 1. juni.

”Vi har et fælles mål med regionerne om, at ledelsesreformen skal give afdelingerne langt bedre muligheder for at få både nærværende og strategisk ledelse, der kan løfte kvalitet og effektivitet i behandling, uddannelse, forskning og arbejdsmiljø. Hvis vi skal nå det mål, må ledelsesreformen vokse nedefra og tilrettelægges efter de lokale behov og muligheder. Og det tager tid. Derfor er det vigtigt, at arbejdet ikke bliver forhastet. Men vi vil presse på for, at arbejdet med stillingsstrukturen kommer op i tempo nu,” siger Susanne Wammen.

Nye bestemmelser for specialeansvarlige overlæger

Som led i ændringerne i stillingsstrukturen aftalte Overlægeforeningen og Danske Regioner/RLTN, at specialeansvarlige overlæger automatisk skifter titel til ledende overlæger. Parterne har efterfølgende set nærmere på dette element og aftalt, at nogle specialeansvarlige overlæger på løntrin 52 kan forblive i deres nuværende stillinger efter konkret individuel aftale.

En mindre gruppe specialeansvarlige overlæger er ansat som tjenestemænd i lønramme 51. For denne gruppe er det aftalt, at de fortsætter som specialeansvarlige overlæger, medmindre der lokalt er tvivl om, hvorvidt ledelsesindholdet i stillingen har et omfang, der medfører, at de bliver ledende overlæger.

Susanne Wammen understreger, at det har været afgørende for Overlægeforeningen at sikre, at styrkelsen af den lægelig ledelse ved indførelse den nye ledende overlægestilling ikke fører til, at specialeansvarlige overlæger oplever væsentlige stillingsændringer mod deres ønsker. Lige så vigtigt er det, at overlæger med funktioner og ansvarsområder, som har et omfang, der tilsiger, at ansættelse bør ske i den nye stilling som ledende overlæge, tilbydes dette.

Få viden og inspiration

Overlægeforeningens forhandlingsdelegation har siden indgåelsen af OK21 deltaget i en række møder med regionsledelser, sygehus- og afdelingsledelser og overlægeråd om ledelsesreformen.

”Møderne har været præget af en positiv dialog om mulighederne i overenskomsten, men det er også tydeligt, at indførelsen af den nye stillingsstruktur er en kæmpe opgave, bl.a. fordi man lokalt skal finde de løsninger, der fungerer bedst,” siger Susanne Wammen.

Hun peger på, at Overlægeforeningens forhandlingsdelegation gerne kommer ud på en afdeling, et hospital eller et lokalt eller regionalt overlægeråd og drøfter den nye stillingsstruktur. Man kan få en aftale i stand ved at skrive til fas@dadl.dk.