Gå til indhold

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Nyhed PLO

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Der skal være langt færre ydelseskoder og typer af honorarer i de praktiserende lægers overenskomst. Og honoreringen af lægerne skal i højere grad støtte op om samarbejdet mellem dem, sygehusene og kommunerne og om indsatsen for de patienter, som har de største behov. Det gælder for eksempel ældre, kronisk syge og mennesker med psykiske lidelser.
Det er to af de centrale forslag fra Honorarstrukturrådet, der netop har offentliggjort sin rapport – ”Forenkling og faglighed med fokus på patienten”.

En hjørnesten

De praktiserende læger er en af hjørnestenene i vores sundhedsvæsen. Det er dem, der behandler langt de fleste af danskernes sygdomsproblemer. Og som sender dem videre til sygehusene, speciallægerne m.m., når der er brug for det. Derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger kan udføre deres arbejde bedst muligt.

Det var grunden til, at Honorarstrukturrådet blev nedsat i foråret 2022 af Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Rådet blev bedt om at komme med forslag til en reform af honorarmodellerne i overenskomsten mellem de to parter.
Forslagene fra rådet vil nu blive analyseret og drøftet nærmere af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og PLO frem mod forhandlingerne mellem de to parter om den næste fornyelse af aftalen om almen praksis. De går i gang i januar 2024. 

Færre typer af honorarer et mål i sig selv

Formanden for Honorarstrukturrådet, Leif Vestergaard Petersen, lægger ikke skjul på, at forenklingen af den nuværende honorarstruktur har været et mål i sig selv.
”Lige nu er vi på et helt forkert spor, hvor der hele tiden kommer nye koder og honorartyper til, uden at det har skabt klarhed over opgaverne i almen praksis. Det er tværtimod kimen til mange af problemerne og frustrationerne hos de praktiserende læger. Derfor har vi foreslået en mere enkel og langtidsholdbar struktur, som også støtter op om de sundhedspolitiske mål om sammenhæng og forebyggelse af ulighed”, siger Leif Vestergaard Petersen. Han fortsætter:

”Hvis udfordringerne for sundhedsvæsenet skal løses, er der brug for at udvikle og styrke det nære sundhedsvæsen. Forslaget til ny honorarstruktur vil kunne ruste almen praksis bedre til fremtidens udfordringer. Vi har lagt særligt vægt på, at vores forslag skal støtte de praktiserende læger i altid at sætte patienten i centrum og i at varetage den vigtige opgave, de har i vores sundhedsvæsen.”

Tilfredshed hos regionerne og lægerne

Både hos RLTN og PLO tager man godt imod Honorarstrukturrådets forslag.
Formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Heino Knudsen (S), udtaler:
”Honorarerne skal være bygget op på en måde, så de støtter lægernes arbejde. Men desværre må vi erkende, at vi er røget den modsatte vej og er endt med et alt for stort og kompliceret honorarstystem, som kræver meget af lægerne at finde rundt i. Derfor er vi glade for, at Honorarstrukturrådet lægger op til et langt mere enkelt honorarsystem. Og til et system, der er med til at sikre dækning med praktiserende læger i alle dele af landet.” 

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, udtaler:
"Sigtelinjerne i en kommende ændring af honorarstrukturen bør være, at vi skal have et meget enklere system, som både de praktiserende læger og regionerne har lettere ved at finde rundt i, og som understøtter, at vi får flere læger ud de steder i landet, hvor lægedækningen i dag halter. Vores honorarsystem skal tilskynde til, at de praktiserende læger gør mere for de patienter, som er mest syge. Samtidig skal det understøtte et endnu tættere samarbejde mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne”.

Læs mere

Rådet har netop afleveret sin rapport og et resumé til RLTN og PLO: 

Rapport fra Honorarstrukturrådet (pdf)

Resumé på 11 sider (pdf)

Fakta

Regionerne har ansvar for at stille et tilbud om almen lægehjælp til rådighed for befolkningen. I den forbindelse har RLTN indgået en overenskomst med PLO om levering af almen lægehjælp ved alment praktiserende læger.

Lægerne honoreres som selvstændige erhvervsdrivende for deres arbejde. Det sker primært via et honorar pr. sikret, der er tilmeldt deres praksis. Dertil kommer en lang række af ydelseshonorarer for enkeltstående ydelser - for eksempel konsultation eller laboratorieanalyse.

Gennem årene er listen over ydelseshonorarer blevet meget omfattende og kompleks. Det har givet problemer i afregningen mellem regionerne og lægerne. Samtidig er det usikkert, om honorarerne understøtter de sundhedspolitiske mål for almen praksis. For eksempel at der ydes den største indsats til patienter med størst behov.

Dette var baggrunden for, at overenskomstparterne, RLTN og PLO, sidste år valgte at nedsætte et råd, som skulle udarbejde et forslag til en ny honorarstruktur.

Honorarstrukturrådets arbejde er blevet ledet af formand Leif Vestergaard Pedersen, der blandt andet er tidligere adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, og sekretariatschef Frank Ingemann Jensen, der er tidligere afdelingschef i Region Syddanmark.

Relaterede Nyheder