Gå til indhold

Mange gode forslag fra Robusthedskommissionen

Nyhed Overlægeforeningen

Styrkelse af ledelse, arbejdsmiljø og prioritering er blandt flere gode forslag fra Robusthedskommissionen, mener Overlægerforeningens formand Susanne Wammen.

”Jeg vil rose Robusthedskommissionen for at komme med en grundig analyse af sundhedsvæsenets udfordringer og med 20 konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres. Jeg er meget enig i analysen, som viser, at hvis vi fortsætter med at gøre tingene som i dag, så vil behovet for sundhedsydelser vokse hurtigere, end vi kan følge med. Så vi skal gøre tingene klogere for at sikre fremtidens patienter den bedst mulige behandling”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen i kommentar til Robusthedskommissionens rapport, som blev offentliggjort den 11. september. Hun hæfter sig ved flere positive elementer i den lange rapport og fremhæver her styrkelse af ledelse, arbejdsmiljø og prioritering.

Ledelse skal prioriteres

Kommissionen peger bl.a. på, at ”ledelseskraften skal øges gennem mere praksisnær ledelse. Det skal afspejles i lokale beslutninger gennem systematiske vurderinger af lederes vilkår, herunder med fokus på det rette ledelsesspænd. Det er en forudsætning for at udøve nærværende og medmenneskelig ledelse”.

Susanne Wammen glæder sig over fokus på ledelse: ”Nærværende, faglig ledelse er afgørende for et godt arbejdsmiljø, uddannelsesmiljø og udviklingsmiljø. Overlægeforeningens seneste overenskomst styrkede netop den lægefaglige ledelse for at skabe bedre vilkår for at kunne bedrive god ledelse. Så jeg er glad for, at kommissionen har fokus på netop ledelse, og vi er i Overlægeforeningen klar til at drøfte, hvordan vi kan styrke ledelse yderligere”.

Arbejdsmiljøet skal prioriteres

Kommissionen understreger flere steder, at arbejdsmiljøet er afgørende for et godt sundhedsvæsen, og at god ledelse er afgørende for arbejdsmiljøet. I rapporten står bl.a.:

”Vi skal sikre attraktive arbejdspladser, og opgaverne skal løses fleksibelt med rette kompetencer. Hvor arbejdsmiljøet er udfordret, skal der være et meget højere ambitionsniveau for tiltag, der styrker tilknytning til arbejdspladsen og arbejdsmiljøet”.

Susanne Wammen erklærer sig 100 pct enig i arbejdsmiljøets store betydning: ”Et trygt og sundt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan rekruttere og fastholde personale fra alle faggrupper. Det handler bl.a. om at have tid nok til opgaverne, at have indflydelse på arbejdet og at opleve jobbet som meningsfyldt”, siger hun og fortsætter:

”Kommissionen peger både på styrket ledelse som et afgørende værktøj og på flere konkrete initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet, såsom at rydde op i unødvendig dokumentation, at sikre gode it-systemer, og at administrativt personale skal aflaste de sundhedsfaglige for administrative og koordinerende opgaver. Det er alle gode forslag, som vi i Overlægeforeningen vil presse på for bliver ført ud i livet”.

 Styrket prioritering

Opgavemængden skal nedbringes. Det fastslår kommissionen og skriver bl.a., at det skal ske med ”stærkere faglig funderet prioritering, smartere opgaveløsning, mindre unødig aktivet og bedre brug af teknologi”.

Derudover fastslår kommissionen, at ”en større andel af opgaverne skal håndteres i det primære sundhedsvæsen med inddragelse af flere faggrupper og bedre brug af digitale løsninger … så særligt sygehusene kan fokusere på at tage sig af de mest syge og det mest komplicerede”.

Igen er Susanne Wammen positiv: ”Prioritering er forudsætningen for, at vi kan sikre god behandling til alle, som har behov. Jeg er enig i, at vi både skal prioritere i de opgaver, som sundhedsvæsenet løser, og måden vi løser dem på. Alle patienter skal have behandling af høj kvalitet, men der kan være stor forskel på, hvad det er. Mange patienter vil trives fint med at få behandling hjemme – andre har brug for mere personlig kontakt. Her skal vi have modet til at give patienterne forskellige – fagligt funderet – tilbud for i sidste ende at kunne sikre alle behandling af høj kvalitet”.

”I Overlægeforeningen er vi også enig i, at flere opgaver skal løses udenfor sygehusene. For et år siden kom vi med syv konkrete forslag til, hvordan vi som overlæger kan bidrage ved bl.a. at gøre overlægens ekspertise let tilgængelig for det nære sundhedsvæsen, ved at bidrage til efteruddannelse og kompetenceudvikling i hele sundhedsvæsenet og ved at skabe sammenhæng og kvalitet for patienterne. De forslag vil vi selvfølgelig bringe med til bordet, når vi skal finde de kloge løsninger til, hvordan det samlede sundhedsvæsen bedst kan løse opgaverne”.

Djævlen i detaljen 

Alt i alt er Susanne Wammens indtryk af Robusthedskommissionens anbefalinger positivt, og hun glæder sig til nu at dykke ned i rapportens detaljer:

”Et af kommissionens forslag er, at der skal oprettes ”attraktive kombinationsstillinger”, hvor medarbejderen kan have flere tjenestesteder. Det forslag minder jo en del om de delestillinger, som bl.a. Region Hovedstaden og Region Sjælland vil oprette, og min reaktion er da også den samme: Som Overlægeforening vil vi gerne påtage os et medansvar for at sikre god behandling til alle patienter uanset geografi. Vi er dog også opmærksomme på, at overlæge-ressourcen er knap og kostbar, ligesom forudsætningen for, at vi kan bedrive god ledelse er, at vi faktisk er nærværende på afdelingen. Så vi er parate til at diskutere løsninger, men advarer imod at sende en masse special- og overlæger på landevejen i en tid, hvor sundhedsvæsenet mangler special- og overlæger”.

At alle forslag ikke er lige til ”plug and play” ændrer dog ikke ved, at Susanne Wammen overordnet er positiv i sin modtagelse af kommissionens rapport.

”Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og netop detaljen skal vi nu fordybe os i. Men mit overordnede indtryk af kommissionens anbefalinger er meget positivt, og min største bekymring er faktisk, hvordan vi får de gode ideer oversat til handling. Her vil vi i Overlægeforeningen presse på, for at de gode ideer faktisk bliver til noget”, slutter Susanne Wammen.