Gå til indhold

OK24: Aftaler for almen praksis er faldet på plads

Nyhed Yngre Læger

Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA) er blevet enige om at forny overenskomster for praksisamanuenser i fase 2 og 3, ansatte speciallæger i ledig kapacitet samt lægevikarer i almen praksis.

Tre nye overenskomster for ansatte i almen praksis er nu forhandlet på plads. De nye overenskomster gælder i perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026. 

Praksisamanuenser i fase 2 og 3

Den samlede økonomiske ramme for den toårige overenskomstperiode er i alt 8,6 procent, hvoraf 8,11 procent går til generelle løn- og pensionsstigninger. 

Almen praksistillægget forhøjes, og der indføres en valgfrihedsordning på den del af pensionen, der overstiger 15 procent, hvilket giver mulighed for, at en del af pensionen kan udbetales som løn eller indbetales på en opsparingskonto i Lægernes Pension. 

Som følge af afskaffelsen af store bededag forhøjes feriepengene til i alt 13,49 procent fra 1. maj 2024.

Herudover er der aftalt en række præciseringer i overenskomsten, blandt andet for lønforhold i kursustid, så obligatoriske kurser fremover tæller 7,4 timer i normtimeregnskabet i henhold til de gældende regionale regler. 

Ved overenskomstfornyelsen i 2021 blev der aftalt en midlertidig forbedring af opsigelsesbestemmelsen. Den er nu gjort permanent således, at opsigelse fra tutorlægens side skal ske med mindst 2 måneders varsel, hvis opsigelsen sker inden for de første to måneders ansættelse. Derefter gælder der 3 måneders varsel for tutorlægen. 

Desuden er de seneste regionale forbedringer for barsel til fædre/medmødre, flerbørnsfamilier, soloforældre m.v. også aftalt for fase 2 og 3-lægerne. Dog er det ikke lykkes at harmonisere barselsvilkårene fuldt ud, da der fortsat vil være en forskel på løn under barsel som fratrådt læge. Det betyder, at læger i fase 2 og 3 skal have termin senest 3 måneder efter fratræden – og ikke 9 måneder som deres regionalt ansatte kolleger for at kunne opnå løn under barsel. 

”Vi fortsætter presset”

Sara Radl, forperson for Yngre Lægers udvalg for almen praksis, er glad for, at de forbedringer, som blev aftalt på det regionale område ved OK24, også kommer lægerne i almen praksis til gode. 

”Overordnet set er resultatet en stor økonomisk forbedring for lægerne i almen praksis. Vi er dog ikke tilfredse med, at der stadig er områder, hvor læger i fase 2 og 3 har ringere vilkår i almen praksis end på sygehusene – for eksempel i forhold til barsel. Her må vi desværre konstatere, at der er et stykke vej endnu, men vi bliver ved med at presse på og holde fast i vores fokus på at sikre gode vilkår for vores læger i almen praksis.” 

Sara Radl
Sara Radl, forperson for Yngre Lægers udvalg for almen praksis, er glad for de forbedringer, der er aftalt med OK24, men hun er ikke tilfreds med, at læger i fase 2 og 3 på nogle områder stadig har ringere vilkår i almen praksis end på sygehusene.

Ansatte speciallæger i ledig kapacitet 

Overenskomsten for ansatte speciallæger i ledig kapacitet er fornyet for første gang, siden den trådte i kraft 1. januar 2021. Den har derfor kun været gældende i en enkelt overenskomstperiode, der har været præget af særlige omstændigheder som følge af den høje inflation. Overenskomsten videreføres som hidtil i endnu en periode, før parterne er klar til en mere gennemgribende evaluering af rammerne. 

Bortskaffelsen af store bededag er dog implementeret ved forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse til i alt 2,49 procent. Fra 1. september 2024 skal der derfor ikke længere ske kompensation for afskaffelsen af store bededag som helligdag. 

Vikar i almen praksis 

Yngre Læger har ønsket en mere fyldestgørende overenskomst for lægevikarer i almen praksis, der tager højde for den brede anvendelse af vikarer i praksis, hvad angår ansættelsernes varighed og omfang. Parterne er enige om at fortsætte drøftelserne i overenskomstperioden for at få et fælles billede af overenskomstens anvendelse, der kan danne grundlag for en større ændring af aftalen ved OK26. 

Sara Radl understreger, at Yngre Læger har haft nogle gode og konstruktive forhandlinger med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening.

”Vi har heldigvis mange fælles ambitioner for yngre læger i almen praksis. Derfor er vi glade for, at vi kan arbejde videre sammen i perioden om en reform af vikarområdet. Det er hårdt tiltrængt, hvis vi skal skabe de bedst mulige rammer for både nuværende og kommende yngre læger i almen praksis,” siger hun. 

Afventer godkendelse 

Yngre Lægers bestyrelse har den 18. juni 2024 godkendt resultatet, og parterne afventer nu den politiske godkendelse i PLA’s repræsentantskab, der tager stilling til resultatet 1. juli 2024. Når resultatet er endeligt godkendt, vil lønreguleringerne ske med virkning fra 1. april 2024.