Gå til indhold

OK24 resultat: Yngre læger ansat i almen praksis

Se hvad resultatet af OK24 betyder for dine løn- og arbejdsvilkår i almen praksis, når du er ansat som praksisamanuensis fase 2 og 3, ansat som vikar eller speciallæge i ledig kapacitet.

De nye overenskomster OK24 mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA) træder og gælder for:

  • Praksisamanuenser i fase 2 og 3 
  • Ansatte speciallæger i ledig kapacitet
  • Lægevikarer i almen praksis

Få et overblik nederst på denne side. 

Ændringerne træder i kraft fra 1. april 2024 og gælder til og den 31. marts 2026. 

Praksisamanuenser fase 2 og 3

Som praksisamanuensis i fase 2 og 3 vil du modtage generelle lønstigninger svarende til i alt 6,53 pct. i den kommende overenskomstperiode.
Herudover sker der med virkning fra 1. april 2025 en forhøjelse af ulempetillæggene med 10 kr. pr. time og Almen Praksistillægget forhøjes også i sit grundbeløb til i alt 42.828 kr. (31. marts 2018-niveau).
Din løn stiger med:
  • 4 pct. fra 1. april 2024
  • 1,76 pct. fra 1. oktober 2024
  • 0,57 pct. fra 1. oktober 2025
  • 0,2 pct. fra 1. november 2025

 

Med virkning fra den 1. april 2025 bliver dit pensionsbidrag forhøjet fra 17,25 pct. til 19,36 pct.

Parterne har yderligere aftalt, at der indføres mulighed for valgfrihed mellem løn, pensionsbidrag og mulighed for indbetaling til en opsparingskonto svarende til den aftalte ordning på det regionale område.

Valgfrihedsordningen betyder, at du for den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 pct. kan vælge:

  • forsat at få det hele indbetalt som pension
  • at få pengene helt eller delvist udbetalt som løn
  • indbetale pengene helt eller delvist på en opsparingskonto i Lægernes Pension. Pengene i opsparingsordningen kan udbetales, når du ønsker det – fx hvis du vil finansiere pauser i dit arbejdsliv, sporskifte, selvvalgt efteruddannelse eller andre formål. Fx hvis du aftaler orlov uden løn i kortere eller længere perioder med din arbejdsgiver, og du ønsker at finansiere orloven med midler fra opsparingskontoen

Du foretager dit valg for et år ad gangen.

Feriepengene forhøjes, så du pr. 1. maj 2024 får i alt 13,49 pct. i feriepenge.

Forhøjelsen er en kompensation for afskaffelsen af Store Bededag.

 

Ved OK21 blev der aftalt nogle midlertidige forbedringer af overenskomstens bestemmelser om opsigelse.

Det blev aftalt, at tutorlæges opsigelsesvarsel inden for de første to måneders ansættes skulle forøges fra 1 til 2 måneder. Herefter gælder der et 3 måneders opsigelsesvarsel.

Derudover blev det præciseret i opsigelsesbestemmelsen, at videreuddannelsessekretariatet skal inddrages forud for en påtænkt opsigelse. Formålet med dette er dels at sikre overholdelse af de gældende uddannelsesregler, dels afhøre eventuelle alternative løsninger forud for opsigelse, for eksempel muligheden for at gennemføre uddannelsen hos en anden tutorlæge.

Ovenstående er blevet gjort permanent ved denne overenskomstfornyelse og vil således fortsat gælde fremover.

Aftalen medfører de samme forbedringer på barsel, som følger af den regionale OK24 aftale, blandt andet:
Fædre/medmødre
Lønretten øges med 3 uger, dvs. du som far eller medmor fremover har 10 ugers øremærket orlov med løn ud over de 2 ugers barselsorlov, der afholdes i tilknytning til fødslen.
Forbedringen gælder også for adoptanter. 
Omfatter børn, der er født 1. april 2024 eller senere.
Flerlingeforældre 
Får du to eller flere børn ved samme fødsel, er din lønret forøget med 13 uger til hver forældre.  Det samme gælder, hvis du er flerlingeadoptant, når børnene ved modtagelsen er under 1 år.  
 
For trillingeforældre eller forældre med mere end tre børn gælder lønretten, når mindst et af børnene er født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere. For tvillingeforældre gælder lønretten, når børnene er født 1. maj 2024 eller senere.
  
Forskellen skyldes, at tvillingeforældre først får fraværsretten med en ændring af barselsloven med virkning fra 1. maj, og de kan derfor ikke få lønretten, før de har en ret til fraværet.

Soloforældre
Lønretten forøges med 10 uger til soloforældre (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen). Det samme gælder for adoptanter. 
   
Omfatter børn, der er født 1. april 2024 eller senere.

 

Der er aftalt en række præciseringer i overenskomsten for deltidsansatte, vagtarbejde og lønforhold i kursustid, som dog ikke i sig selv medfører nogle ændringer af de vilkår, der allerede har været gældende.

Der indføres en særskilt bestemmelse for deltidsansatte i overenskomsten, hvorefter det udtrykkeligt fremgår, at løn og arbejdstid reguleres forholdsmæssigt i overensstemmelse med den aftalte beskæftigelsesgrad.
Bestemmelserne om vagtarbejde er opdateret, så de er mere tidssvarende i forhold til den eksisterende lægevagtstruktur, og hvor det bl.a. er præciseret, at uddannelsesvagter i regionale lægevagtsordninger er en del af arbejdstiden i tutorpraksis. 

Endeligt er det aftalt at præcisere lønforhold i kursustid eksplicit i overenskomsten, så der ikke kan opstå tvivl om, at obligatoriske kurser medregnes i arbejdstiden efter samme regler som i regionen.

Det vil sige, at en kursusdag medregnes som 7,4 timer pr. dag uanset kursets faktiske varighed og uanset om uddannelseslægen er ansat på fuld- eller deltid.

Ansatte speciallæger i ledig kapacitet

Overenskomst for ansatte speciallæger i ledig kapacitet trådte i kraft den 1. januar 2021 og er fornyet for første gang. Den er således kun været gældende i en enkelt overenskomstperiode, der har været præget af stor inflation og særlige omstændigheder.

På den baggrund har parterne aftalt at videreføre overenskomsten i sin eksisterende form, før overenskomstens rammer og vilkår kan evalueres nærmere ved OK26.

Ansatte speciallægers løn bliver fortsat reguleret med samme procentsats som ejerslægernes egne honorarer reguleres med i medfør af PLOs aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (”RLTN”).

Parterne har dog også for så vidt angår ansatte speciallæger i ledig kapacitet implementeret afskaffelsen af Store Bededag ved forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fra 1,95 pct. til 2,49 pct. pr. 1. september 2024.

Endeligt er overenskomstens bestemmelser om vagtarbejde opdateret, så de er mere tidssvarende i forhold til den eksisterende lægevagtstruktur.

Lægevikarer i almen praksis

Lægevikarer i almen praksis

For lægevikarer i almen praksis gælder det, at overenskomsten bliver videreført i sin nuværende form.

Parterne har dog aftalt, at man i løbet af denne overenskomstperiode skal se på overenskomsten igen. Det vil sige, at man fortsat arbejder på en mere fyldestgørende overenskomst for lægevikarer i almen praksis.