Gå til indhold

Analyser og undersøgelser fra Yngre Læger

Se de seneste års undersøgelser og analyser af yngre lægers arbejdsliv. Rapporterne er udarbejdet af Yngre Læger, og du kan downloade dem som PDF.

Rapporter og undersøgelser 2024

55 procent af børne- og ungdomspsykiaterne og 51 procent af psykiaterne overvejer at forlade deres job til fordel for en stilling i den private psykiatri. Og 28 procent af speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatrien og 19 procent af speciallægerne i psykiatrien har allerede sagt farvel til det offentlige sundhedsvæsen.

Det viser en undersøgelse blandt speciallægerne i Yngre Læger og FAS. Undersøgelsen viser samtidig at en stor del af speciallægerne ikke er afvisende overfor at komme til bage til det offentlige, hvis en række parametre bliver ændret.

Læs Yngre Lægers og FAS undersøgelse

Rapporter og undersøgelser fra 2023

Almen medicineres ønsker og forventninger til deres fremtidige beskæftigelse får stor politisk bevågenhed i disse år. Yngre Læger har derfor ønsket at belyse hoveduddannelses- og speciallæger i almen medicins ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Yngre Lægers almen praksis undersøgelse 2023 (PDF)

Mere end 7 ud af 10 læger i psykiatrien har i løbet af et halvt år oplevet truende adfærd fra en patient på deres arbejdsplads. Og næsten 6 ud af 10 har oplevet skriftlige eller verbale trusler. Det er markant flere end læger i andre specialer, viser Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse. 

Læs Yngre Lægers undersøgelse om vold og trusler i psykiatrien her:

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2023: Vold og trusler i psykiatrien

Blot hver femte læge har oplevet at blive forsøgt rekrutteret til et lægedækningstruet område. Blandt speciallægerne gælder det for 31 %. Hver tredje ender med at søge stillingen, viser Yngre Lægers undersøgelse. Arbejdsgiverne udnytter ikke det potentiale, der er i en aktiv rekrutteringspolitik, mener Yngre Læger.

Læs Yngre Lægers rekrutteringsundersøgelse her:

Speciallægers og uddannelseslægers oplevelse af regionernes rekrutteringsindsats (PDF)

Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver, og hver 4. føler sig påvirket af arbejdsrelateret stress. Travlhed og stress påvirker lægernes oplevelse af behandlingskvaliteten i negativ retning. Dårligt arbejdsmiljø har betydning for kvaliteten for patienterne.

Denne undersøgelse er en delrapport af Arbejdsmiljøundersøgelsen 2023.

Læs mere:

Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt yngre læger (PDF)

En undersøgelse af afdelingslægers ønsker til og muligheder for lægelig ledelse samt mulige barrierer i deres ledelsesmæssige udvikling. Undersøgelsen er et projektsamarbejde mellem Region Nordjylland og Yngre Læger, oktober 2022. 

Afdelingslæger og ledelse (PDF)

40 % af afdelingslægerne har ikke afholdt MUS med deres leder det seneste år, 78 % af afdelingslægerne har ikke brugt deres 10 efteruddannelsesdage sidste år.

Denne delrapport præsenterer resultaterne fra Yngre Lægers speciallægeundersøgelse, der omhandler afdelingslægernes MUS og efteruddannelse. Formålet med delrapporten er at belyse sammenhængen mellem MUS og efteruddannelse blandt afdelingslægerne.  

Læs mere:

Speciallægeundersøgelsen: Afdelingslægers efteruddannelse (PDF)

Næsten 2 ud af 3 af de speciallæger, der i dag er ansat som afdelingslæger, ser sig selv som overlæger på sigt. Og bliver de ikke det, overvejer 40 procent af dem at skifte til det private sundhedsvæsen.

Denne delrapport præsenterer resultaterne fra Yngre Lægers speciallægeundersøgelse, der omhandler speciallægernes karriereplaner og -ønsker. Formålet med delrapporten er at belyse speciallægernes karriereplaner og -ønsker set i lyset af Danske Regioners udmelding om færre overlægestillinger i fremtiden. 

Læs mere:

Speciallægeundersøgelsen: Speciallægernes karriereplaner og ønsker (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2022

Bekymringer om ansvar og faglighed fylder for mange nyuddannede læger inden starten på KBU-forløbet. Men langt hovedparten oplever, at de er fagligt klædt på til jobbet, som mange steder er præget af stor travlhed og varierende supervision. 

KBU-undersøgelse (PDF)

De yngste og nyuddannede læger, er de læger, som er mest udsat for at opleve uønsket seksuel opmærksomhed på deres arbejde. Det gælder for de kvindelige og mandlige læger. Læs mere om undersøgelsen i følgende rapport:

Nyuddannede læger mest udsat for sexisme (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2021

I 2021 blev der foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Yngre Læger omkring utilsigtede hændelser på deres arbejdsplads. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 8.-25. juni 2021. Læs resultaterne af undersøgelsen i følgende rapport:

Hospitalsansatte yngre lægers oplevelser med utilsigtede hændelser på deres arbejdsplads (PDF)

Spørgeskemaundersøgelsen fra vinteren 2021 blandt yngre læger om situationen med coronapandemien/COVID-19 frembragte også viden omkring coronas påvirkning på yngre lægers arbejdsmiljø.

Corona og yngre lægers arbejdsmiljø (PDF)

Se også:

Pressemeddelelse: Corona og udsigt til pukkelafvikling giver mere stress blandt lægerne

Ugeskrift: Yngre Læger "Arbejdsmiljøet skal have en genstart"

Yderligere frembragte spørgeskemaundersøgelsen i vinteren 2021 blandt yngre læger en delrapport omhandlende smitte, følgevirkninger og vaccination:

Corona - Smitte, følgevirkninger og vaccination (PDF)

Se også:

Pressemeddelelse: Følgevirkninger af COVID-19 rammer også yngre læger

Ugeskriftet: Yngre læger hårdt ramt af COVID-19 - men anmelder det ikke som arbejdsskade

Rapporter og undersøgelser fra 2020

I foråret 2020 foretog Yngre Læger en spørgeskemaundersøgelse om situationen med coronapandemien/COVID-19. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses i nedenstående link:

Yngre Læger under coronapandemien (PDF)

Yderligere satte Yngre Læger fokus på coronapandemiens konsekvenser for yngre lægers videreuddannelse, hvilket nedenstående rapport viser resultaterne af:

Coronapandemiens konsekvenser for yngre lægers videreuddannelse (PDF)

I forbindelse med Yngre Lægers spørgeskemaundersøgelse om situationen med coronapandemi/COVID-19 sammenlignede Yngre Læger situationen for yngre læger på hospital med yngre læger i almen praksis under coronapandemien:

Sammenligning mellem yngre læger i almen praksis og på hospital under pandemien (PDF)

Undersøgelsen om den patientansvarlige læge (PAL) blev gennemført af Yngre Læger i samarbejde med Overlægeforeningen i juni 2020.

I alt fik 2.497 yngre læger og 6.209 overlæger tilsendt undersøgelsen. Af disse besvarede 453 yngre læger og 1.734 overlæger spørgsmålene. Det giver en svarrate på 18% for yngre læger og 28% for overlæger.
  
På tidspunktet for undersøgelsen definerede cirka 46% af de deltagende overlæger og 45% af de deltagende yngre læger sig som patientansvarlig læge (PAL).

Den patientansvarlige læge (PDF)

I nedenstående rapport har man samlet resultaterne fra Overlægeforeningens psykiatriundersøgelse fra 2020 med Yngre Lægers psykiatriundersøgelse fra 2018. Rapporten omhandler yngre lægers uddannelsesforhold inden for de psykiatriske specialer:

Yngre læger i psykiatrien - sammenligninger mellem data fra 2018 og 2020 (PDF)

I december 2020 gennemførte Yngre Læger en undersøgelse om medlemstilfredshed på lige fod med de øvrige foreninger i Lægeforeningen. Læs resultaterne af undersøgelsen i nedenstående link:

Yngre Lægers medlemstilfredshedsundersøgelse 2020 (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2019

I 2019 blev arbejdsmiljøet blandt alle yngre læger undersøgt i en national spørgeskemaundersøgelse. Efterfølgende er der udarbejdet en række delrapporter med fokus på de forskellige specialer og regionsrapporter. 

Find alle rapporter om arbejdsmiljø for yngre læger her

I 2019 udarbejdede Yngre Læger en rapport med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om yngre lægers brug af elektroniske patientjournaler:

Rapport om yngre lægers brug af elektroniske patientjournaler (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2018

I 2018 udarbejdede Yngre Læger en rapport med fokus på resultaterne fra en undersøgelse blandt yngre læger i psykiatrien. Rapporten fra Yngre Læger peger på alvorlige problemer i den regionale psykiatri, hvor de adspurgte læger siger, at der er mere end 30% risiko for, at de vil afbryde deres karriere i psykiatrien.

Læs den fulde rapport om "Fremtidens psykiatere" (PDF) her

I 2018 foretog Yngre Læger en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre almen medicinere. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække de udfordringer og problemstillinger, som læger under uddannelse i almen medicin, oplever undervejs. 

744 læger på tværs af landet deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er delt op i tre delrapporter:

Supervision og uddannelse i almen medicin - 2018 (PDF)

Fremtidens arbejdsmarked for almen medicin - 2018 (PDF)

Arbejdsmiljø og work-life balance for almen medicinere - 2018 (PDF)