Gå til indhold

Problematisk uddannelsesforløb - hvad er mulighederne?

Få overblik over dine muligheder, hvis du i din lægelige videreuddannelse fx ikke har opnået kompetencer inden for den planlagte tid, mangler godkendelse eller er i fare for at blive opsagt.

Får du problemer i løbet af din KBU, i din introstilling eller i din hoveduddannelse, bør du altid kontakte din tillidsrepræsentant og/eller Yngre Lægers sekretariat.

Manglende kompetencer

Hvis du ikke har opnået kompetencer som planlagt, er der følgende muligheder:

Hvis dit ansættelsessted vurderer, at manglende kompetencer kan opnås ved at justere yderligere på din uddannelsesplan, så justeres uddannelsesplanen.

Hvis dit ansættelsessted vurderer, at manglende kompetencer ikke kan opnås inden for den planlagte tid i uddannelseselementet, er mulighederne følgende:

  • Manglende kompetencer opnås under næste delelement
    Dit nuværende ansættelsessted kan aftale med ansættelsesstedet for næste delelement, at opnåelse af de manglende kompetencer skal indgå i uddannelsesplanen for næste delelement. Dit ansættelsessted skal drøfte denne løsningsmulighed med dig, og herefter indgå en skriftlig aftale med ansættelsesstedet for næste delelement. Det oprindelige ansættelsessted orienterer Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som godkender aftalen.

  • Forlænget ansættelse på samme afdeling
    Vurderer dit ansættelsessted – efter drøftelse med dig – at de manglende kompetencer bedst opnås ved at forlænge din ansættelse, kan der indgås aftale om det. Aftalen skal være skriftlig og indeholde en justeret uddannelsesplan for, hvornår og hvordan de manglende kompetencer opnås. Forlænget ansættelse skal godkendes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  • Forlænget ansættelse på en anden afdeling
    Vurderer dit ansættelsessted – efter drøftelse med dig – at de manglende kompetencer bedst opnås ved at forlænge din ansættelse på en anden afdeling, kan der indgås en aftale om det. Aftalen skal være skriftlig og indeholde en justeret uddannelsesplan for, hvornår og hvordan manglende kompetencer opnås. Forlænget ansættelse og justeret uddannelsesplan skal godkendes af både Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og af den afdeling, som modtager den uddannelsessøgende læge under den forlængede ansættelse.

Manglende godkendelse

Hvis ansættelsesstedet vurderer, at du – trods justeringer af uddannelsesplanen inkl. forlængelser – ikke kan opnå de krævede kompetencer, godkendes uddannelseselementet ikke af ansættelsesstedet.

Meddelelse om manglende godkendelse sendes til dig og til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

I meddelelsen skal dit ansættelsessted angive de væsentligste grunde til, at uddannelsesforløbet ikke kan godkendes. Det skal i videst muligt omfang dokumenteres med referater fra møder og evalueringer, justerede uddannelsesplaner og lignende, der belyser uddannelsesforløbet og bestræbelserne for at opnå de krævede kompetencer.

Mangler du godkendelse af uddannelseselementer, skal dit uddannelsessted tilbyde dig vejledning om det videre uddannelsesforløb, herunder om valg af andet speciale. Herudover skal Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tilbyde dig individuel vejledning om valg af speciale.

Kontakt Yngre Læger ved manglende godkendelse af dit uddannelsesforløb

Opsigelse

Det er de almindelige ansættelsesretlige regler, som gælder, hvis dit ansættelsessted vurderer, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte og ønsker at opsige dig.  

Ved opsigelsen ophører ansættelsesstedets uddannelsesmæssige forpligtelser.

Hvis du bliver sagt op i et hoveduddannelsesforløb, bliver du således ikke kun opsagt i det pågældende uddannelseselement, men i hele hoveduddannelsesforløbet.

Hvis du bliver sagt op eller selv siger op - hvad er reglerne? 

Kontakt Yngre Læger ved opsigelse