Gå til indhold

Hoveduddannelsesforløb

Når du har gennemført en intro-stilling i specialet, er du kvalificeret til at søge et hoveduddannelsesforløb i specialet. Hoveduddannelsesstillinger tager 4-5 år, og herefter kan du søge autorisation som speciallæge.

De enkelte videreuddannelsessekretariater opslår hoveduddannelsesforløb, som er godkendt af det regionale råd for lægers videreuddannelse.

Du finder stillingsopslag for hoveduddannelsesforløb på Sundhedsjobs.dk og her:

Hoveduddannelsesstillinger i Region Nordjylland og Region Midtjylland

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syddanmark

Hoveduddannelsesstillinger i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Ansættelsesprocedure på baggrund af de faglige profiler

Ansættelsesproceduren og udvælgelsen til hoveduddannelsesforløb sker på baggrund af faglige profiler, som er beskrevet for alle specialer.

Den faglige profil beskriver både specialets hovedarbejdsområder og -metoder samt en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de syv lægeroller. I alle faglige profiler er der lagt vægt på både rent faglige ekspertkompetencer og på mere personlige kompetencer som fx engagement og samarbejdsevne.

Beskrivelser af de faglige profiler findes på de faglige selskabers hjemmesider:  

39 faglige profiler

De syv lægeroller

Ansættelsesudvalg

Regionen/regionerne nedsætter et ansættelsesudvalg i hver uddannelsesregion. Udvalget består af en ledelsesrepræsentant for hver af de i specialets afdelinger, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesforløb.

Yngre Læger har ligeledes plads i ansættelsesudvalget.

Regler om maksimal funktionstid

Det er vigtigt at være opmærksom på bestemmelsen om maksimal funktionstid, når du planlægger din hoveduddannelse.

Reglerne betyder, at du efter endt KBU maksimalt må være ansat 2 år på samme hospitalsafdeling inden HU-ansættelsen, hvis afdelingen senere skal være en del af din hoveduddannelse.

Perioder med fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller rene forskningsansættelser medregnes ikke. 

Har du været ansat på deltid, medfører dette en forholdsvis forlængelse af perioden. Ansættelse på afdelingen i løbet af selve hoveduddannelsesforløbet tæller ikke med i opgørelsen. 

Længde og indhold af hoveduddannelse

Et hoveduddannelsesforløb er en samlet ansættelse af 4 til 5 års varighed afhængigt af speciale.

De forskellige hoveduddannelsesforløb er opbygget med uddannelsesforløb på forskellige sygehuse/praksis i regionen. Typisk med uddannelsesforløb på de bredere enheder og på de højt specialiserede enheder, for at man kan opnå både specialiserede og brede kompetencer inden for specialet.

Hoveduddannelsesforløbene indeholder både generelle kurser, speciale-
specifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

De enkelte kurser tilrettelægges og udbydes i de tre videreuddannelsesregioner/regioner og Sundhedsstyrelsen.

Det er også her, du tilmelder dig:

Kurser i Videreuddannelsesregion Øst

Kurser i Videreuddannelsesregion Syd

Kurser i Videreuddannelsesregion Nord

Sundhedsstyrelsen: Generelle kurser

Forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb

Sundhedsministeriet har åbnet op for en forsøgsvis godkendelse af særlige uddannelsesforløb, hvor fx intro- og hoveduddannelse i udvalgte specialer er samlet i ét forløb. 

På videreuddannelsesregionernes hjemmesider kan du se, om der udbydes sammenhængende uddannelsesforløb.

Kontakt evt. videreuddannelsesregionen og spørg til mulighederne for sammenhængende forløb.

Forlængelse

Ansættelser i de enkelte elementer i hoveduddannelsen kan som hovedregel maksimalt forlænges med 50 % af den planlagte tid.

Fravigelse herfra kan besluttes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, når der foreligger særlige grunde.

Godkendelse - Søg autorisation i god tid

Du er først speciallæge, når du har opnået speciallægeautorisation

Du kan søge om anerkendelse som speciallæge seks måneder inden afslutning af din hoveduddannelse.

Yngre Læger anbefaler, at du så tidligt som muligt indsender alle de nødvendige dokumenter.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed modtager godkendelsen af dit sidste uddannelseselement, skulle det gerne betyde, at styrelsen hurtigt kan udstede din speciallægeautorisation.

Søg speciallægeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed