Gå til indhold

På vej mod en ny stillingsstruktur

Nyhed Overlægeforeningen

I det meste af landet er hospitalsafdelinger i fuld gang med at omsætte de muligheder for at styrke den lægelige ledelse, som Overlægeforeningen og Danske Regioner/RLTN aftalte rammerne for ved OK21.
Overlægeforeningen har fra begyndelsen meldt ud, at det ikke er muligt at fastlægge en central model for, hvordan en klinisk afdeling skal ledes. Den bedste organisering afhænger af en lang række lokale forhold, og derfor skal de lokale ledelser og overlægerne i afdelingerne sammen finde løsninger, som sikrer en stærkere lægefaglig ledelse på afdelingsniveau.

Det betyder, at der ses variationer både i tilrettelæggelsen af den nye ledelsesstruktur, og i hvor hurtigt ændringerne falder på plads.

Overlægeforeningen er politisk og administrativt i en fortsat dialog med såvel regionerne centralt, hospitalerne og naturligvis foreningens medlemmer. Her er en foreløbig status på processer og beslutninger i de fem regioner ultimo marts 2022. Du kan også finde en oversigt over medlemsmøder i din region og evt. på din arbejdsplads om den nye stillingsstruktur samt andre møder, der er aftalt i regionerne.

Kontakt os

Ønsker du også at drøfte ledelsesreformen med Overlægeforeningen på et regionalt overlægeråd, et afdelingsmøde eller et andet mødeforum, så kontakt os på fas@dadl.dk.

Bemærk i øvrigt, at Overlægeforeningen stiller skarpt på opgaven som lægelig leder på to konferencer i hhv. Århus 9. juni  og København 1. september. Her kan du høre, hvordan andre lægelige ledere griber opgaven an. Og i workshops vil der være fokus på, hvordan du og din afdeling udfylder de nye rammer.

Status på ledelsesreformen i regionerne:

Region Hovedstaden

Indførelsen af den nye ledelsesstruktur efter OK21 i Region Hovedstaden foregår decentralt. Hvert hospital har deres egen tidsplan og drøftelser af, hvordan ledelsesstrukturen konkret kan give mening hos dem. Derfor vil både struktur og antal stillinger som ledende overlæge variere fra hospital til hospital.

Frederiksberg-Bispebjerg hospital er umiddelbart længst i processen. Her har ledelsen haft konkrete drøftelser med de overlæger, som den ønsker at tilbyde en stilling som ledende overlæge.

På Rigshospitalet er ledelsen tilbageholdende med at sætte antal på nye stillinger som ledende overlæge. Da der typisk er tale om højt specialiserede funktioner, bliver antallet af ledende overlæger formentlig mindre end på andre hospitaler, da der ellers ville være risiko for, at en del overlæger i praksis ville blive leder for sig selv og måske ganske få andre.

En del, men ikke alle af de nuværende uddannelsesansvarlige overlæger, udnævnes til ledende overlæger. Region Hovedstaden har ikke haft tradition for at bruge specialeansvarlige overlæger, og der er således kun lige knap 40 specialeansvarlige overlæger ansat i regionen i dag.

Kommende møder

Der er aftalt møde med regionsledelsen den 22. april, hvor formand for Overlægeforeningen, Susanne Wammen, og næstformanden Niels Juul deltager.


Region Sjælland

Overlægeforeningen har haft en god dialog med regionen, og der er nu lagt en overordnet køreplan for indførelsen af den nye stillingsstruktur efter OK21.

Regionen har udarbejdet en såkaldt milepælsplan, som omfatter både de nuværende ledende og specialeansvarlige overlæger, men også overlæger ansat efter overlægeoverenskomsten.

Overlæger ansat efter lægechefaftalen skal have aftalt nye stillinger som cheflæge eller ledende overlæge, og planen lægger op til, at der gennemføres 1-1-samtaler lokalt i uge 13-18, så ansættelsesvilkår er på plads senest uge 20. Overlæger, der har en forventning om at blive indkaldt til sådan en samtale, men ikke er blevet det, skal efterspørge dette.

Øvrige overlæger kan også blive udpeget til ledende overlæge, men der er ikke samme skarpe tidsfrist på disse aftaler som for overlægerne ansat efter lægechefaftalen.

Regionen har udarbejdet en generel stillingsbeskrivelse for stillingen som ledende overlæge. Den lægger op til, at den ledende overlæge som hovedregel skal varetage fire ledelsesområder i varierende grad:

 • Personaleledelse, f.eks. rekruttering, udviklingssamtaler og lægefaglig uddannelse
 • Driftsledelse, f.eks. ansvar for daglig planlægning, koordinering og drift
 • Faglig ledelse, f.eks. ansvar for retningslinjer, vejledninger og lægefaglig udvikling
 • Organisatorisk ledelse, f.eks. medansvar for at udvikle strategier og optimere organisationen

Kommende møder

Der er aftalt et statusmøde med koncernledelsen og Koncern HR den 21. april:

Medlemmerne kan høre mere og drøfte den nye ledelsesstruktur på en række møder i den kommende tid:

 • 7. april: Møde i speciallægerådet på Holbæk Sygehus
 • 21. april: Møde i det Regionale Overlægeråd (ROR) – invitation er udsendt til alle Overlægeforeningens medlemmer med ansættelse i Region Sjælland
 • 3. maj: Møde i overlægerådet på SUH Roskilde
 • 6. maj: Møde i overlægerådet på SUH Køge

På møderne i overlægerådene vil næstformand i Overlægeforeningen, Niels Juul, fortælle om OK21 og den nye ledelsesstruktur og svare på spørgsmål. FAS’ sekretariat deltager også og kan give individuel rådgivning.


Region Syddanmark

I Region Syddanmark foregår processen med indførelse af den nye ledelsesstruktur decentralt på de enkelte sygehuse.

Sideløbende med den decentrale implementering afholder FAS’ sekretariat løbende møder med Region Syddanmarks centrale HR-afdeling, hvor der udveksles informationer på et overordnet plan om processen i regionen. Næste møde er planlagt til den 25. april 2022.

I forhold til de enkelte sygehuse forventes det som udgangspunkt, at alle specialeansvarlige overlæger på Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus overgår til stillinger som ledende overlæger.

På Sygehus Sønderjylland forventes langt de fleste specialeansvarlige overlæger at overgå til stillinger som ledende overlæger, men der vil være enkelte specialeansvarlige overlæger, som bliver omfattet af overgangsordningen og dermed forbliver i stillingerne som specialeansvarlige overlæger.

Det forventes derudover på alle tre sygehuse, at der både på kortere og længere sigt vil blive oprettet yderligere ledende overlægestillinger.

I psykiatrien og OUH er det forventningen, at der er flere nuværende specialeansvarlige overlæger, som bliver omfattet af overgangsordningen og dermed forbliver i stillingerne som specialeansvarlige overlæger. Det forventes også her, at der på nogle afdelinger vil blive oprettet nye stillinger som ledende overlæger. 

Kommende møder

Der er planlagt overlægedag på Sygehus Lillebælt 5. maj 2022, hvor temaet er den nye ledelsesstruktur under overskriften ”Overlægen som leder”. Næstformand i Overlægeforeningen, Niels Juul, deltager sammen med lægelig direktør Thomas Larsen.


Region Midtjylland

Region Midtjylland har fremlagt skabeloner for tre typer ledende overlæger, som skal indføres på alle hospitaler:

 • Afsnitsledende overlæger
 • Uddannelsesansvarlige ledende overlæger
 • Funktionsansvarlige ledende overlæger.

Udgangspunktet er, at der skal etableres uddannelsesansvarlige ledende overlæger i alle afdelinger. Tilsvarende skal specialeansvarlige overlæger og overlæger på aftalen om organisatorisk ledelse løftes op som ledende overlæger. 

De første forandringer som følge af OK21 og den nye ledelsesstruktur ses aktuelt i psykiatrien. Her skal 39 overlæger inkl. de uddannelsesansvarlige overlæger være ledende overlæger fra 1. april. Der er lønforhandlinger i gang for samtlige 39 overlæger. Cheflægerne konverteres ligeledes fra de hidtidige ledende overlægestillinger.

I øjeblikket ansættes der desuden cheflæger i Viborg, Horsens og Randers, hvor lønforhandlinger er i gang, og ligeledes enkelte nye ledende overlæger. Der har ikke fra de nævnte hospitaler været nogen fælles henvendelse om konvertering af stilling til ledende overlæge. Tilsvarende har sekretariatet ikke hørt fra Gødstrup.

På Aarhus Universitets Hospital (AUH) er der meldt en struktur ud, hvor overlægerne på den regionale aftale om organisatorisk ledelse på afdelingsniveau bliver ledende overlæger. Der er aftalt to forhandlingsmøder i maj vedr. lærestolsprofessorernes særlige indplacering med krav om, at de indplaceres tilsvarende, da de ligeledes varetager ledelsesopgaver i afdelingsledelserne.

Kommende møder

Overlægeforsamlingen på Regionshospitalet i Viborg har holdt møde 6. april kl. 08.00, hvor næstformand i Overlægeforeningen, Niels Juul, deltog.


Region Nordjylland

Direktionen i Region Nordjylland har besluttet at iværksætte et arbejde vedrørende den fremtidige ledelsesstruktur på hospitalerne i Region Nord.

Overlægeforeningen og Region Nordjylland har derfor indgået aftale om, at indførelsen af den nye stillingsstruktur udskydes til 1. september 2022.

Der er for nuværende ikke aftalt yderligere møder, men der etableres en styre- og arbejdsgruppe, og i den forbindelse vil både MED-systemet og de faglige organisationer løbende blive inddraget.