Gå til indhold

PLO: Flere gode anbefalinger om almen praksis

Nyhed PLO

PLO har med interesse læst Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger vedrørende almen praksis. Det er positivt, at kommissionen markant vil øge antallet af praktiserende læger og gøre det mere attraktivt at være læge i områder med stor sygdomstyngde.

Ung læge taler med patient i klinik

Det er også positivt, at kommissionen vil bygge videre på, at praktiserende læger skal være selvstændige erhvervsdrivende, ligesom kommissionen ønsker at bevare et nationalt aftalesystem, hvor PLO indgår aftaler på de praktiserende lægers vegne.

PLO’s formand Jørgen Skadborg udtaler:

- Sundhedsstrukturkommissionen rammer hovedet på sømmet, når den foreslår, at en større andel af sundhedsudgifterne fremover skal bruges på almen praksis, og at kapaciteten i vores del af sundhedsvæsenet skal styrkes, ligesom vi i højere grad skal kunne trække på faglig støtte fra hospitalerne. Det er præcis den satsning på det nære sundhedsvæsen, PLO i årevis har efterlyst, og det er den rette medicin til at håndtere en fremtid, hvor vi bliver flere ældre, og flere vil leve med kroniske sygdomme og multisygdom.

- Kommissionen skriver, at det er en forudsætning for dens anbefalinger, at målsætningen om, at vi skal være 5.000 praktiserende læger, bliver indfriet. Jeg er meget enig, men det er en ambitiøs målsætning, for i dag er vi kun ca. 3.500. Så jeg håber, at der som en del af en sundhedsreform bliver lagt en konkret plan for, hvordan vi kan nå dette mål. I en sådan plan bør indgå, at antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin hæves fra de nuværende 350 til 400 om året. 

- Når vi gradvist øger antallet af praktiserende læger, vil det blive meget nemmere at sikre lægedækning i hele landet. Men jeg er enig med kommissionen i, at vi også er nødt til at gøre det mere attraktivt at være læge de steder, hvor der bor flest ældre og syge medborgere, især ved at reducere antallet af patienter pr. læge på baggrund af patienttyngde.

- Jeg må dog sige fra, når kommissionen anbefaler, at normtallet samtidig skal øges for praktiserende læger i andre dele af landet. Det risikerer i værste fald at forværre manglen på praktiserende læger, fordi det kan få nogle ældre eller udbrændte læger til at fremrykke deres pension. Der er ikke noget sted i landet et overskud af praktiserende læger, der ikke har rigeligt at lave, og der er i alt væsentligt lige store problemer med stress og udbrændthed blandt praktiserende læger i hele landet.

- Antallet af speciallæger i almen medicin er begyndt at stige og vil i de kommende år stige yderligere. Dermed bliver det muligt løbende at reducere normtallet for læger med mange syge patienter, uden at andre læger skal have forhøjet deres normtal. Det er en proces, PLO vil gå konstruktivt ind i med konkrete bud på, hvordan det kan gøres på en fornuftig måde.

- Jeg hæfter mig ved, at Sundhedsstrukturkommissionen grundigt har overvejet fordele og ulemper ved forskellige modeller for organisering af almen praksis, men konkluderer, at ”den nuværende organisering med mange selvstændige erhvervsdrivende understøtter kontinuitet, effektivitet og entreprenørskab”; ligesom kommissionen ønsker at bevare et nationalt aftalesystem, hvor PLO indgår aftaler på de praktiserende lægers vegne.

- Kommissionen slår dermed fast, at selvstændige klinikejere, som er til stede og arbejder i deres egen klinik, leverer den bedste kontinuitet og kvalitet, og at det ovenikøbet er den billigste løsning for samfundet. Det understreges også af den tilfredshedsundersøgelse, ministeriet netop har offentliggjort, som viser, at klinikker drevet i henhold til overenskomsten med PLO har markant flere tilfredse patienter målt på samtlige parametre end regionsklinikker, udbudsklinikker og partnerskabsklinikker. 

- Det peger i retning af, at man udvikler almen praksis inden for de rammer, som vi kender i dag, og det ser vi i PLO frem til at være en del af. Samtidig vil jeg gerne understrege, at der ved siden af de almindelige klinikker sagtens kan være plads til andre organisationsformer, herunder især offentligt drevne klinikker, hvis man lokalt vurderer, at det er hensigtsmæssigt. 

- Jeg glæder mig i øvrigt over, at kommissionen foreslår, at muligheden for at eje op til seks ydernumre indskrænkes, så samme læge højest kan eje to ydernumre. Det er et konstruktivt bud på, hvordan det kan gøres mere vanskeligt for udenlandske koncerner at overtage kontrollen med stadig flere klinikker.

Jørgen Skadborg understreger, at PLO nu vil nærstudere alle Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger vedrørende almen praksis og skrive et detaljeret høringssvar; ligesom PLO sammen med resten af Lægeforeningen vil afgive høringssvar til den samlede betænkning fra kommissionen.

For yderligere kommentarer:
Politik- og pressekonsulent
Camilla Kamstrup
28732822
cka.plo@dadl.dk