Gå til indhold

Seneste nyt om COVID-19 for praktiserende læger

Nyhed PLO

PLO har d. 5. marts sendt nedenstående information til de praktiserende læger. Her er bl.a. link til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og en masse andre informationer, der er relevante for almen praksis. Situationen ændrer sig løbende, så hold derfor også regelmæssigt øje med myndighedernes officielle kanaler. 

"

Økonomi og kompensation
PLO’s sekretariat er opmærksom på, at det har økonomiske konsekvenser, hvis en klinik får påbud fra sundhedsmyndighederne om i en periode at holde lukket. Ligeledes har det naturligvis økonomiske konsekvenser, hvis en praktiserende læge eller ansatte i klinikkerne må blive hjemme fra arbejde på grund af risiko for smitte.


Praktiserende læger, der må blive hjemme på grund af risiko for coronasmitte, er berettiget til støtte fra Administrationsudvalget efter de sædvanlige regler. Lægen vil således få delvis dækning for omsætningstabet i klinikken, herunder også personalets omsætning.


Praksis er berettiget til fraværshjælp fra og med 6. fraværsdag. Beløbet pr. fraværsdag beregnes som 1/250 af 85 pct. af de samlede ydelseshonorarer i dag- og vagttid for gruppe 1-sikrede, som de fremgår af den seneste årlige honorarspecifikation fra regionen.


For læger i flerlægepraksis deles beløbet med det gennemsnitlige antal faktiske læger inklusiv eventuelle ansatte læger. Hvis hele klinikken bliver lukket, vil alle klinikkens læger blive dækket.
 
Hvis det kun er klinikpersonale, der skal blive hjemme, fx som følge af udenlandsophold i risikoområde, dækker Administrationsudvalget ikke lønudgifter til klinikpersonale.


Administrationsudvalget giver dog fraværshjælp for udgifter til ansatte læger fra og med 6. fraværsdag.


PLO’s sekretariat arbejder på at få afklaret mulighederne for, at staten helt eller delvist dækker de tab, praktiserende læger kommer til at lide som følge af karantæne på grund af risiko for coronasmitte og evt. kliniklukninger.


Juraen er uklar og uprøvet på dette punkt, og PLO har søgt ekstern advokatbistand for at få spørgsmålet afklaret. PLO er desuden i dialog med de statslige og regionale myndigheder om dette spørgsmål.


Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort nye retningslinjer i forhold til håndtering af patienter, hvor der er mistanke om coronavirus. De nye retningslinjer indebærer bl.a., at flere skal testes for den nye coronavirus.


Retningslinjen giver regionerne mulighed for at teste personer på en måde, som ikke belaster de afdelinger, der lige nu står for behandlingen samtidig.


Se de nye retningslinjer her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (OBS: Linket virker ikke længere)


Åbne konsultationer
PLO har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt styrelsen mener, det er nødvendigt at lukke for åbne konsultationer, hvor patienter kan møde op i klinikken uden forudgående aftale.


Sundhedsstyrelsen meddeler, at den IKKE på nuværende tidspunkt vil anbefale, at praktiserende læger lukker for åbne konsultationer.


Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man hænger DSAM´s skilt (som kan findes her) op på klinikkens indgangsdør.


Hvem passer patienterne ved sygdom
Hvis din klinik må holde lukket på grund af karantæne eller sygdom, er du ansvarlig for at finde en stedfortræder/naboklinik, som kan yde dine tilmeldte patienter nødvendig lægehjælp. Dette på lige fod med, hvis klinikken holdt lukket på grund af ferie, kursus eller lignende.


Status på værnemidler
PLO har været i dialog med både Sundhedsstyrelsen og de fem regioner om status på udsendelse af værnemidler til de praktiserende læger.


Langt de fleste læger har modtaget værnemidler, men mange har ikke modtaget de påkrævede mundbind til patienterne.


Enkelte læger har slet ikke modtaget nogen værnemidler.


PLO har gjort opmærksom på, at det er utilfredsstillende, og Sundhedsstyrelsen har signaleret, at man vil gøre noget ved dette og tydeliggøre over for regionerne, hvad de skal sende ud til klinikkerne.


Rejser og transit
Vi har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og fået præciseret, at hvis du blot har været i transit i en lufthavn eller på gennemrejse i et område med forekomst af smitte – fx hvis du skal flyve hjem fra Milano, men ellers ikke har opholdt dig i Lombardiet – så skal du ikke i karantæne ved hjemkomst. 

Styrelsen skriver: ”Hvis du har opholdt dig i et risikoområde i mindre en 12 timer, f.eks. ved gennemrejse, vurderes der at være meget lille risiko for smitte, og du skal ikke tage særlige forholdsregler med mindre der er særlig grund til at tro, at du skulle være smittet (fx tæt kontakt med en person med symptomer).”

Er du ramt af karantæne
Det er vigtigt for PLO at kunne holde sig orienteret om omfanget af problemet med læger og personale, der hjemsendes på grund af karantæne. Blandt andet med henblik på at kunne opgøre det økonomiske tab, vores medlemmer i givet fald kommer til at lide.


Vi vil derfor sætte pris på, hvis du orienterer PLO’s sekretariat om det, hvis din klinik er ramt.


Du kan skrive til Charlotte Kiil Poulsen på ckp.plo@dadl.dk


Hvilke forholdsregler skal du sætte i værk, når du har en patient, som viser sig at opfylde casedefinitionerne for COVID-19, og som du sender til test 
Hvis en patient undtagelsesvist møder fysisk op, skal der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) iværksættes følgende hygiejniske forholdsregler: Hold patienten så isoleret som muligt uden yderligere kontakt med andre patienter eller personale.


Før og efter kontakt med patienten udføres håndhygiejne med alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel.


Såfremt hænderne er synligt forurenede eller fugtige udføres håndvask med sæbe før hånddesinfektion. Ved rengøring samt ved håndtering af tekstiler og affald bæres beskyttelse som ved patienthåndtering.


Rengøring foretages med vand og sæbe, og derefter desinficeres med klorholdigt produkt (min. 1.000 ppm). Tekstiler kan desinficeres ved min. 80 graders vask. 


Hvilke forholdsregler skal du tage, hvis det viser sig, at en patient, som har været i din klinik, testes positiv for coronavirus
Hvis en person testes positiv, får STPS straks besked herom. STPS ringer til den patient, der er testet positiv, og finder ud af, hvilke kontakter han har haft. Herunder spørger de også til venteværelse.


Hvis det viser sig, at patienten har været i en praktiserende læges klinik, tager STPS kontakt til lægen og drøfter med ham/hende, hvilke patienter der evt. kan have været udsat for smitte mv.


Hvis man som praktiserende læge bliver bekendt med, at én af ens patienter er testet positiv og har været i lægens klinik for nylig – og STPS IKKE har kontaktet lægen - må lægen meget gerne kontakte STPS på hovednummeret 7228 6600 (i dagtid) og vagtnumre uden for dagtid: 7022 0268 for Østdanmark og 7022 0269 for Vestdanmark. 


Har du spørgsmål
Er du i tvivl om, hvordan du konkret kan forholde dig, er du altid velkommen til at kontakte PLO’s medlemsservice, som har åbent mandag-torsdag fra kl. 9-16 og fredag kl. 9-15, på: tlf. 3544 8490, e-mail: plo@dadl.dk


PLO har samlet en række oplysninger, kontaktinfo og links på PLO's hjemmeside - du finder det her 
 
PLA har samlet en række spørgsmål og eksempler om coronavirus og ansættelsesretlige forhold - dem finder du her


"