Gå til indhold

OK24: Se, hvad aftalen betyder for dig, der er ansat i en region

Nyhed Yngre Læger

Overenskomstforliget for læger i regionerne har en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent i perioden 2024-2026. De penge finansierer blandt andet lønstigninger, en forhøjelse af pensionen, højere ulempetillæg og bedre barselsordninger. Mere fleksibilitet og nye muligheder for afdelingslæger er også en del af forliget.
Her et overblik over hovedresultaterne.

Din løn stiger fra april 2024

Fra 1. april 2024 stiger din løn med 4 procent, og stigningen omfatter både din grundløn og dine centralt og lokalt aftalte tillæg samt ulempegodtgørelse.

Her kan du se, hvordan lønstigningerne er fordelt i overenskomstperioden:

 • 4 procent fra 1. april 2024
 • 1,76 procent. fra 1. oktober 2024
 • 0,25 procent fra 1. oktober 2025
 • 0,20 procent fra 1. november 2025 

Ulempetillæg bliver forhøjet fra april 2025

Udover de generelle lønstigninger er der forbedringer af ulempetillæggene for aften/nat. 

 • For ikke-speciallæger stiger ulempetillæggene med 10 kroner, og det betyder, at det lille ulempetillæg bliver 80,90 kroner, og det store bliver 119,29 kroner.
 • For speciallæger stiger ulempetillæggene med 100 kroner, og det betyder, at det lille ulempetillæg bliver 179,65 kroner, og det store bliver 218,04 kroner. 

Særligt tillæg til Børne- og Ungepsykiatrien

Fra 1. april 2025 får afdelingslæger inden for børne- og ungdomspsykiatrien et særligt tillæg på 9.000 kroner om året. Med pension svarer det til 9.874,98 kroner. 

Din pension stiger fra april 2025

 • For uddannelseslæger og læger i u-klassificerede stillinger stiger pensionsprocenten fra 17,25 procent til 19,36 procent.
 • For speciallæger stiger pensionsprocenten fra 18,96 til 19,36 procent. 

Frit valg i din pensionsordning

Som noget nyt får du mulighed for frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent. Det betyder, at du kan vælge mellem følgende:

 • Du kan fortsat få det hele indbetalt som pension.
 • Du kan få pengene helt eller delvist udbetalt som løn.
 • Du kan helt eller delvist indbetale pengene på en opsparingskonto i Lægernes Pension. De penge, du har stående på opsparingskontoen, kan du for eksempel bruge til at finansiere pauser i dit arbejdsliv.

Bedre barsel fra april 2024

Fra 1. april 2024 sker der flere forbedringer på barselsområdet. For børn født 1. april 2024 eller senere betyder det, at fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Og som flerlingeforældre bliver lønretten forbedret med 13. uger for begge forældre. For trillingeforældre gælder det fra 1. april. For tvillingeforældre pr. 1. maj. Som soloforælder (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen) forøges din lønret med 10 uger. Dette gælder pr. 1. april.

Hjemmearbejde bliver muligt

Fra 1. april 2024 bliver det muligt arbejde hjemmefra (normaltjeneste), når opgaverne og forholdene tillader det. Hjemmearbejde er ikke en ret og skal altid aftales med din ledelse. Du kan ikke beordres til at arbejde hjemmefra.

Ny mulighed for opsparing af frihed

Du får mulighed for - inden for visse rammer - at vælge at opspare: 

 • Den 6. ferieuge (hvis du ikke ønsker at afholde den).
 • Afspadseringstimer (af overarbejde). 

Formålet med frihedsopsparingen er at give dig øget fleksibilitet og større medindflydelse på, hvornår du ønsker at holde fri.  
Du kan maksimalt have opsparet 15 dage, hvoraf de 8 dage må komme fra afspadsering.

Særligt for dig, der er afdelingslæge?

Fra 1. april 2025 sker der en række ændringer for afdelingslæger.

Nye frivillige aftaler vedrørende arbejdstid

 • Stillingsbetegnelsen “afdelingslæge” bliver ændret til “speciallæge”.
 • Din arbejdsgiver må ikke planlægge med mere end 37 timer om ugen i gennemsnit over normperioden.  
 • Hvis du ønsker at arbejde ud over de 37 timer, får du mulighed for at indgå frivillige aftaler med din arbejdsgiver. Ordningerne hedder Plustid, Merarbejdsregler og Ekstra vagttjeneste.  
 • Ordningerne er frivillige for dig at indgå, og det samme gælder for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke har krav på at indgå aftale om en eller flere af ordningerne.
 • Hvis du indgår en aftale, kan du opsige den igen med 3 måneders varsel, og du kommer tilbage på dine oprindelige vilkår, som du kender dem i dag. De forskellige ordninger er indbyrdes uafhængige og kan kombineres med hinanden, hvis din arbejdsgiver er indforstået med det.

Ny seniorbonus

Som noget nyt bliver der fra 1. april 2025 indført en seniorbonus, som gælder fra og med året efter det kalenderår, hvor du fylder 62 år. Det betyder, at du som speciallæge får en ekstra betaling på 1,6 procent af din årsløn (eller 3,2 procent, hvis du går i vagt). 
 
Du kan også vælge at få to årlige fridage (seniordage) mod en reduktion af seniorbonussen på 0,4 per dag eller at sætte seniorbonussen ind på din pensionsordning i Lægernes Pension. 

Arbejde på tværs af regionsgrænser fra april 2024 

Med overenskomstforliget er det blevet slået fast, at når du som afdelingslæge har tjeneste på tværs af regionsgrænser eller sektorer (for eksempel et besøg på et kommunalt plejehjem), skal overenskomstens bestemmelser om flere tjenestesteder anvendes. 

Det betyder:

 • Den forøgede transporttid og selve transporten skal betales af din arbejdsgiver.
 • Hvis du har tjeneste på tværs af regionsgrænser, skal du selv aftale med din arbejdsgiver, om rejsetimerne skal indregnes i tjenesteplanen (dvs. som normtid), eller udbetales til overarbejdstakst (1:1½).
 • Det skal fremgå af din stillingsbeskrivelse, hvem du fagligt og ledelsesmæssigt refererer til.