Gå til indhold

OK24 resultat: Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Se hvad resultatet af OK24 betyder for dine løn- og arbejdsvilkår, når du er ansat i en region som uddannelseslæge eller i en uklassificeret stilling.

Få overblik over OK24-resultaterne herunder. Du kan få mere at vide ved at deltage på et af de kommende medlemsmøder. Her vil repræsentanter fra Yngre Lægers forhandlingsdelegation folde overenskomstresultatet ud og besvare spørgsmål. 

Se datoer og tilmeld dig OK24 medlemsmøder her 

Løn

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Generelle lønstigninger og reguleringsprocent
Den samlede økonomiske ramme for den to-årige periode bliver på 8,8%. Den omfatter bl.a. generelle lønstigninger, øvrige forbedringer og reguleringsordning. 

Fra 1. oktober 2025 baseres reguleringsordningen på det standardberegnede lønindeks, som vurderes at være mere retvisende end det implicitte lønindeks, som man hidtil har brugt. Det er forventningen, at en mere retvisende opgørelse af den private lønudvikling vil føre til en højere gennemsnitlig lønudvikling på det offentlige område fremover.

Din løn stiger med:

 • 4 procent fra 1. april 2024
 • 1,76 procent. fra 1. oktober 2024
 • 0,25 procent fra 1. oktober 2025
 • 0,20 procent fra 1. november 2025    

Det betyder lønstigningen for dig i kroner og øre

Lønstigningerne omfatter alle de løndele, der bliver reguleret, herunder din grundløn og dine tillæg (både centralt og lokalt aftalte) og ulempegodtgørelse.

Derfor kan det være svært at sige, præcis hvad lønstigningen bliver for dig, da det afhænger af, hvor meget du får i lokalløn, hvor meget aften- og natarbejde du har og så videre.

Eksempler
Her kan du se nogle eksempler på, hvad stigningen i månedsløn som minimum vil være for læger i 2024:

Læge (trin 1), anciennitetstrin 1, selvstændigt virke: 

 • Nuværende grundløn med det centrale tillæg, uden pension (pr. 1. okt. 2023): 38.147,67 kr. 
 • Minimum lønforbedring i løbet af 2024, uden pension: Ca. 2.200 kr. pr. måned.

Læge (trin 1), anciennitetstrin 2, gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen: 

 • Nuværende grundløn med det centrale tillæg, uden pension (pr. 1. okt. 2023): 43.198,75 kr.
 • Minimum lønforbedring i løbet af 2024, uden pension: Ca. 2.500 kr.

Læge (trin 2), gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen: 

 • Nuværende grundløn med det centrale tillæg, uden pension (pr. 1. okt. 2023): 48.999,59
 • Minimum lønforbedring i løbet af 2024, uden pension: Ca. 2.800 kr.

Klinisk assistent, anciennitetstrin 2, gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen: 

 • Nuværende grundløn med det centrale tillæg, uden pension (pr. 1. okt. 2023): 43.198,75 kr.
 • Minimum lønforbedring i løbet af 2024, uden pension: Ca. 2.500 kr.

Herudover vil der være mulighed for, at der kan komme yderligere lønstigninger i november 2025, hvis lønudviklingen på det private arbejdsmarked bliver højere end forventet.

Læs mere om læge (trin 1) og læge (trin 2) og hvornår du skifter anciennitetstrin / løntrin

Ulempetillæg
Både dit store og lille ulempetillæg stiger med 10 kr. pr. time fra 1. april 2025. 

Det betyder stigningen for dig i kroner og ører:

Lille ulempe-tillæg:     

 • Nuværende grundbeløb 2018 pr. time: 63,73 kr.  
 • Nyt grundbeløb 2018 pr. time: 73,73 kr.
 • Det vil sige, at det lille ulempetillæg i nutidskroner bliver: 80,90 kr.       

Stort ulempe-tillæg:    

 • Nuværende grundbeløb 2018 pr. time: 98,72 kr 
 • Nyt grundbeløb 2018 pr. time: 108,72 kr.
 • Det vil sige, at det store ulempetillæg i nutidskroner bliver:119,29 kr.

ATP-bidrag forhøjes
Dit ATP-bidrag forhøjes pr. 1. januar 2024 med samme beløb som på det private arbejdsmarked.

Det betyder, at ATP-sats A, som du er omfattet af, forhøjes med 156 kr. årligt, hvis du er fuldtidsansat.

Feriepengene forhøjes med 0,54 procent, så du fremover får 13,49 procent i feriepenge. 

Forhøjelsen stammer fra den kompensation, som alle får for afskaffelsen af Store Bededag.

Pension

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Pensionsstigning
Fra 1. april 2025 stiger din pensionsprocent fra 17,25 procent til 19,36 procent.
  
Pensionsstigningen omfatter alle pensionsgivende løndele, herunder din grundløn og dine tillæg (både centralt og lokalt aftalte). 

Som noget nyt får du fra 1. april 2025 frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent.

Det betyder, at du kan vælge: 

 • forsat at få det hele indbetalt som pension 
 • at få pengene helt eller delvist udbetalt som løn 
 • indbetale pengene helt eller delvist på en opsparingskonto i Lægernes Pension. Pengene i opsparingsordningen kan udbetales, når du ønsker det – fx hvis du vil finansiere pauser i dit arbejdsliv, sporskifte, selvvalgt efteruddannelse eller andre formål. Fx hvis du aftaler orlov uden løn i kortere eller længere perioder med din arbejdsgiver, og du ønsker at finansiere orloven med midler fra opsparingskontoen. 

Du foretager dit valg for et år ad gangen. 

Som noget nyt bliver det muligt at blive omfattet af overenskomsten fuldt ud, hvis du er pensioneret og genoptager beskæftigelse. 

Det betyder, at du fremadrettet også får ret til at få pension ved siden af din løn – dette har du hidtil skullet forhandle dig til. 

Hvis du allerede er ansat, omfattes du af denne rettighed senest pr. 1. oktober 2024.

Hvis du er nyansat, omfattes du pr. 1. maj 2024.  

Arbejdstid, hjemmearbejde og opsparing af frihed

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Fra 1. april 2024 bliver det muligt at have normaltjeneste hjemmefra. 

Det betyder, at hjemmearbejde nu bliver en mulighed for dig som læge, når opgaverne og forholdene tillader det. 

Hjemmearbejde er ikke en ret og skal altid aftales med din ledelse. Du kan ikke beordres til at arbejde hjemmefra. 

Yngre Læger og FAS har aftalt et fælles projekt med Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) om forsøg med nye arbejdstidsregler. 

Formålet er at afprøve ændringer, der kan føre til:

 • Reduktion i arbejdsbelastningen for natarbejde
 • Sikre de lægelige ressourcer til gavn for patienterne
 • Indflydelse på vagtplanlægningen og øget fleksibilitet i hverdagen for den enkelte læge

Mindst fem hospitalsafdelinger kan i en periode på et år afprøve alternative hyppighedsbestemmelser, belastningsgrænser eller lignende. 

Herefter evaluerer Yngre Læger (centralt) og RLTN-forsøgene for at vurdere, om arbejdstidsreglerne skal ændres ved OK26.

Læs mere og hent ansøgningsskema: 

OK24: Ny mulighed for forsøg med arbejdstidsregler

Ny mulighed for opsparing af frihed til senere afvikling
Du får mulighed for - inden for visse rammer - at vælge at opspare: 

 • den 6. ferieuge (hvis du ikke ønsker at afholde den)
 • afspadseringstimer (af overarbejde) 

Formålet med frihedsopsparingen er at give dig øget fleksibilitet og større medindflydelse på, hvornår du ønsker at holde fri.  

Du kan til hver en tid maksimalt have opsparet 15 dages frihed, heraf må maks 8 dage komme fra afspadsering. 

Du kan til hver en tid maksimalt have opsparet 15 dage, heraf må 8 dage komme fra afspadsering. 

Barsel

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Lønret til far eller medmor under forældreorlov
Som far eller medmor udvides din lønret med 3 uger - det betyder, at du fremover har 10 ugers øremærket orlov med løn. 

Dermed er du sikret lønret til hele den del af orloven, som er øremærket til far/medmor. 

Udvidelsen omfatter også mandlige adoptanter.

Samtidig øremærkes de 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af adoptanterne nu til den kvindelige adoptant - på den måde bliver lønretten til henholdsvis biologiske forældre og adoptanter ens under forældreorloven. 

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Lønret til flerlingeforældre 
Som flerlingeforælder (dvs. to eller flere børn ved samme fødsel) forbedres din lønret med 13 uger – og det gælder for begge forældre, der får 13 uger hver. 

Det samme gælder, hvis du er flerlingeadoptant, når børnene ved modtagelsen er under 1 år.

For trillingeforældre eller forældre med mere end tre børn gælder lønretten, når mindst et af børnene er født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere. For tvillingeforældre gælder lønretten, når børnene er født 1. maj 2024 eller senere.

Forskellen skyldes, at tvillingeforældre først får fraværsretten med en ændring af barselsloven med virkning fra 1. maj, og de kan derfor ikke få lønretten, før de har fraværsretten.

Lønret til soloforældre
Som soloforælder (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen) forøges din lønret med 10 uger. 

Det samme gælder, hvis du er adoptant, når barnet kun har én forælder ved modtagelsen.

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Hvis en forælder dør efter barnets fødsel
Hvis den anden forælder til dit barn dør efter barnets fødsel, har du som efterlevende forælder ret til 10 ugers orlov med løn. 

Denne ret reduceres dog med det antal ugers orlov efter den 10. uge efter fødslen, som den afdøde forælder har afholdt med dagpengeret. 

Gælder fra den 1. april 2024.   

Sikring af ferieoptjening under forlængelse af orlov
Det bliver sikret, at du – som før ændringen af barselsreglerne – fortsat optjener ferie under forlængelse af din orlov. 

Gælder fra 1. april 2024. 

Korte ansættelser i “præ-uddannelsesstillinger”

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i regionerne

Dispensation ikke nødvendig
Hvis du har indgået aftale om ansættelse i en uddannelsesstilling (KBU, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb) med et konkret starttidspunkt, kan du nu blive ansat i en korterevarende uklassificeret stilling i perioden frem til starttidspunktet for uddannelsesstillingen uden, at der skal søges om dispensation til dette fra Yngre Læger.

Bemærk: 

 • Det er en betingelse, at der ikke er et tidsmæssigt slip mellem udløbet af den korterevarende uklassificerede ansættelse og starttidspunktet for uddannelsesstillingen. 
 • Det er ikke et krav, at de to ansættelser sker samme sted. 
 • Arbejdsgiver skal forud for, at du begynder på den korterevarende uklassificerede ansættelse, orientere din TR om din ansættelse.