Gå til indhold

OK24 resultat: Afdelingslæger i regionerne

Se hvad resultatet af OK24 betyder for dine løn- og arbejdsvilkår, når du er ansat som afdelingslæge i en region.

Få overblik over OK24-resultaterne herunder. Du kan få mere at vide ved at deltage på et af de kommende medlemsmøder. Her vil repræsentanter fra Yngre Lægers forhandlingsdelegation folde overenskomstresultatet ud og besvare spørgsmål. 

Se datoer og tilmeld dig OK24 medlemsmøder her 

Løn

Afdelingslæger i regionerne

Generelle lønstigninger og reguleringsprocent
Den samlede økonomiske ramme for den to-årige periode bliver på 8,8 procent. Den omfatter bl.a. generelle lønstigninger, øvrige forbedringer og reguleringsordning. 

Fra 1. oktober 2025 baseres reguleringsordningen på det standardberegnede lønindeks, som vurderes at være mere retvisende end det implicitte lønindeks, som man hidtil har brugt. Det er forventningen, at en mere retvisende opgørelse af den private lønudvikling vil føre til en højere gennemsnitlig lønudvikling på det offentlige område fremover.

Din løn stiger med:

 • 4 procent fra 1. april 2024
 • 1,76 procentfra 1. oktober 2024
 • 0,25 procentfra 1. oktober 2025
 • 0,20 procent fra 1. november 2025    

Det betyder lønstigningen for dig i kroner og ører

Lønstigningerne omfatter alle de løndele, der bliver reguleret, herunder din grundløn og dine tillæg (både centralt og lokalt aftalte) og ulempegodtgørelse.

Derfor kan det være svært at sige, præcis hvad lønstigningen bliver for dig, da det afhænger af, hvor meget du får i lokalløn, hvor meget aften- og natarbejde du har og så videre.

Eksempel
Her kan du se nogle eksempel på, hvad stigningen i månedsløn som minimum vil være for en afdelingslæge i 2024:

 • Nuværende løn - grundløn, uden pension (pr. 1. oktober 2023): 59.740,83
 • Lønforbedring i løbet af år 2024 som minimum (uden pension): 3.440,00

Ulempetillæg
Både dit store og lille ulempetillæg stiger med 100 kr. pr. time fra 1. april 2025. 

Det betyder stigningen for dig i kroner og ører:

Lille ulempe-tillæg:     

 • Nuværende grundbeløb 2018 pr. time: 63,73 kr.  
 • Nyt grundbeløb 2018 pr. time: 163,73 kr.
 • Det vil sige, at det lille ulempetillæg i nutidskroner bliver: 179,65 kr.      

Stort ulempe-tillæg:    

 • Nuværende grundbeløb 2018 pr. time: 98,72 kr 
 • Nyt grundbeløb 2018 pr. time: 198,72 kr.
 • Det vil sige, at det store ulempetillæg i nutidskroner bliver: 218,04 kr.

Hvis du er afdelingslæge inden for børne- og ungdomspsykiatrien, får du fra 1. april 2025 et særligt tillæg på 9.000 kr. årligt svarende til 9.874,98 kr. i nutidskroner (med tillæg af pension). 

 

ATP-bidrag forhøjes
Dit ATP-bidrag forhøjes pr. 1. januar 2024 med samme beløb som på det private arbejdsmarked.

Det betyder, at ATP-sats A, som du er omfattet af, forhøjes med 156 kr. årligt, hvis du er fuldtidsansat.

Feriepengene forhøjes med 0,54 pct, så du fremover får 13,49 pct i feriepenge. 

Forhøjelsen stammer fra den kompensation, som alle får for afskaffelsen af Store Bededag. 

Hvis du afholder ferie med løn, er det i stedet den særlige feriegodtgørelse, som forhøjes med 0,54 pct.

Pension

Afdelingslæger i regionerne

Fra 1. april 2025 stiger din pensionsprocent fra 18,96 procent til 19,36 procent

Pensionsstigningen omfatter alle pensionsgivende løndele, herunder din grundløn og dine lokalt aftalte tillæg.

 

Som noget nyt får du fra 1. april 2025 frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent.

Det betyder, at du kan vælge: 

 • forsat at få det hele indbetalt som pension 
 • at få pengene helt eller delvist udbetalt som løn 
 • indbetale pengene helt eller delvist på en opsparingskonto i Lægernes Pension. Pengene i opsparingsordningen kan udbetales, når du ønsker det – fx hvis du vil finansiere pauser i dit arbejdsliv, sporskifte, selvvalgt efteruddannelse eller andre formål. Fx hvis du aftaler orlov uden løn i kortere eller længere perioder med din arbejdsgiver, og du ønsker at finansiere orloven med midler fra opsparingskontoen. 

Du foretager dit valg for et år ad gangen. 

Overenskomstdækning for pensionerede
Som noget nyt bliver det muligt, hvis du er pensioneret og genoptager beskæftigelse, at blive omfattet af overenskomsten fuldt ud. 

Det betyder, at du fremadrettet også får ret til at få pension ved siden af din løn – dette har du hidtil skullet forhandle dig til. 

Hvis du allerede er ansat, omfattes du af denne rettighed senest pr. 1. oktober 2024.

Hvis du er nyansat, omfattes du pr. 1. maj 2024.

Seniorvilkår

Afdelingslæger i regionerne

Seniorbonus
Fra 1. april 2025 indføres en seniorbonus, som betyder at du som speciallæge får en ekstra betaling på 1,6 procent af din årsløn (eller 3,2 procent, hvis du stadig går i vagt) fra og med året efter det kalenderår, hvor du fylder 62 år. 

Eller du kan vælge en af disse to ordninger: 

 1. At få maksimalt 2 årlige fridage (seniordage) med løn til gengæld for en reduktion af seniorbonussen på 0,4 procent per dag
 2. At sætte seniorbonussen ind på din pensionsordning i Lægernes Pension

Hvert år skal du drøfte fordeling og tilrettelæggelsen af vagtbyrden med din cheflæge fra og med året efter det kalenderår, hvor du fylder 62 år. 

Afdelingslægestillingen

Afdelingslæger i regionerne

Fra 1. april 2025 sker der en række ændringer for dig som afdelingslæge:

 • Stillingsbetegnelsen “afdelingslæge” ændres til “speciallæge”
 • Det bliver præciseret i overenskomsten, at arbejdsgiver ikke må planlægge med mere 37 timers arbejde om ugen i gennemsnit (for deltidsansatte forholdsmæssigt mindre, eller det konkrete timetal, du måtte have aftalt for evt. plustid)
 • Det bliver muligt for dig at indgå aftale om et eller flere valgfrie elementer af din arbejdstid med din arbejdsgiver; nemlig Plustid, Merarbejdsregler og Ekstra vagttjeneste, som du kan læse mere om herunder.  

Ordningerne er frivillige for begge parter 
Aftalerne er helt frivillige for dig at indgå - og de kan fx ikke gøres til en forudsætning for, om du kan få en speciallægestilling. 

Aftalerne er også frivillige for din arbejdsgiver at indgå - det betyder, at du ikke har krav på at indgå aftale om en eller flere af ordningerne. 

Ordning kan opsiges
Hvis du indgår en aftale, kan du opsige den igen med 3 måneders varsel, og du kommer tilbage på dine oprindelige vilkår, som du kender dem i dag. 

Ordningerne kan kombineres
De forskellige ordninger er indbyrdes uafhængige og kan kombineres med hinanden – hvis din arbejdsgiver er indforstået med det.

Det betyder fx:
•    At du kan aftale plustid, og vælge forblive på dine sædvanlige overarbejdsregler
•    At du kan aftale både plustid, merarbejdsregler og ekstravagter på samme tid
•    At du kan aftale ekstravagter, og vælge at forblive på dine sædvanlige overarbejdsregler

Plustid
Plustid er en valgfri ordning som, du kan indgå med din arbejdsgiver fra 1. april 2025. Plustid indebærer en forhøjelse af din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til gengæld for en tilsvarende forhøjelse af lønnen. Din arbejdsgiver vil i så fald kunne planlægge med din forhøjede arbejdstid. 

Du kan forhøje arbejdstiden op til maksimalt 42 timer om ugen. 

Det betyder det for dig i kroner og ører, hvis du vælger at arbejde 42 timer om ugen i stedet for 37: 

 • Månedsløn ved 37 timer om ugen (nutidskroner pr. 1. oktober 2023)
  Grundløn: 59.740,83 kr.
  Pension: 11.326,83 kr.
  I alt: 71.067,66 kr.
     
 • Månedsløn ved 42 timer om ugen (nutidskroner pr. 1. oktober 2023)
  Grundløn: 67.813,92 kr.
  Pension: 12.857,48 kr. 
  I alt: 80.671,40 kr.

Obs: Du kan først indgå aftale om plustid, når du har været ansat i 3 måneder.

Merarbejdsregler
Merarbejdsreglerne er en valgfri ordning som, du kan indgå med din arbejdsgiver fra 1. april 2025.

Merabejdsreglerne betyder bl.a. at:

 • Du har krav på et årligt tillæg på 25.000 kr. (grundbeløb 2018 - svarende til 27.430,50 kr. i nutidskroner) med tillæg af pension.
 • Tilfældige overskridelser af den fastlagte arbejdstid på dagen ikke afregnes som overarbejde, men håndteres som merarbejde.
 • Opgaver, hvor du selv tilrettelægger din tid (som fx ved forskning eller kvalitetsarbejde), som ender med at tage mere tid end forudsat, ikke afregnes som overarbejde, men håndteres som merarbejde. 
 • Hvis du ved normperiodens afslutning har arbejdet væsentligt mere i gennemsnit end din aftalte ansættelsesbrøk, kan du anmode din ledelse om at honorere merarbejdet med afspadsering eller betaling, men du har ingen garanti for honorering. 
 • Du ved overgang til merarbejdsregler gennemfører en samtale med din nærmeste leder om, hvilke opgaver og hvilket opgaveomfang, du forventes at varetage.
 • Du og din nærmeste leder, med henblik på at sikre en passende arbejdsbelastning, løbende drøfter det faktiske arbejdes omfang i forhold til det planlagte arbejde, fx ved udløbet af normperioden og som minimum i forbindelse med din årlige MUS-samtale. Her kan det fx adresseres, hvis den planlagte arbejdstid mere generelt ikke stemmer overens med de faktiske forhold. 
 • Hvis din arbejdsgiver i ekstraordinære situationer (fx ved sygdom og vakancer) planlægger med mere end din ansættelsesbrøk i gennemsnit, fx i forbindelse med ekstraordinær tjeneste i tilslutning til en planlagt tjeneste eller ekstraordinært tilkald, så afregnes de planlagte timer, der overstiger din ansættelsesbrøk, som overarbejde efter de sædvanlige regler
 • Mulighed for ansættelse med merarbejdsregler kan fremgå af et stillingsopslag, men det må ikke være en forudsætning for ansættelse, at du indgår en sådan aftale

Ekstra vagttjeneste
Ekatra vagttjenest er en valgfri ordning som, du kan indgå med din arbejdsgiver fra 1. april 2025.

Ekstra vagttjeneste betyder, at afdelingen kan “købe” op til 25 timers ekstra vagttjeneste om måneden (på eller uden for afdelingen) uden for arbejdstiden.

Det betyder bl.a. at:

 • Ekstravagterne honoreres med en timeløn på 550 kr. (grundbeløb 2018 – svarende til 603,47 kr. i nutidskroner) med tillæg af pension og eventuelt ulempetillæg. 
 • Der er tale om en aftale på fast basis, så din arbejdsgiver kan planlægge med timerne. 
 • De “købte” ekstra timer ikke tæller med i din ansættelsesbrøk, men opgøres og honoreres særskilt. Hvis du fx tager en fast månedlig vagt i tidsrummet 16-08 på en hverdag, vil du tjene samlet 14.144 kr. ekstra pr. måned  i nutidskroner (12.308 kr. samlet for timerne og den nye sats for ulempegodtgørelse, og 1.835 kr. i pension)
 • Den ekstra vagttjeneste indgår i din vagthyppighed på lige fod med anden vagttjeneste.

Obs: Du kan først indgå aftale om ekstra vagt, når du har været ansat i 3 måneder. 

Barsel

Afdelingslæger i regionerne

Lønret til far eller medmor under forældreorlov
Som far eller medmor udvides din lønret med 3 uger - det betyder, at du fremover har 10 ugers øremærket orlov med løn. 

Dermed er du sikret lønret til hele den del af orloven, som er øremærket til far/medmor. 

Udvidelsen omfatter også mandlige adoptanter.

Samtidig øremærkes de 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af adoptanterne nu til den kvindelige adoptant - på den måde bliver lønretten til henholdsvis biologiske forældre og adoptanter ens under forældreorloven. 

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Lønret til flerlingeforældre 
Som flerlingeforælder (dvs. to eller flere børn ved samme fødsel) forbedres din lønret med 13 uger – og det gælder for begge forældre, der får 13 uger hver. 

Det samme gælder, hvis du er flerlingeadoptant, når børnene ved modtagelsen er under 1 år.

For trillingeforældre eller forældre med mere end tre børn gælder lønretten, når mindst et af børnene er født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere. For tvillingeforældre gælder lønretten, når børnene er født 1. maj 2024 eller senere.

Forskellen skyldes, at tvillingeforældre først får fraværsretten med en ændring af barselsloven med virkning fra 1. maj, og de kan derfor ikke få lønretten, før de har fraværsretten.

Lønret til soloforældre
Som soloforælder (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen) forøges din lønret med 10 uger. 

Det samme gælder, hvis du er adoptant, når barnet kun har én forælder ved modtagelsen.

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Hvis en forælder dør efter barnets fødsel
Hvis den anden forælder til dit barn dør efter barnets fødsel, har du som efterlevende forælder ret til 10 ugers orlov med løn. 

Denne ret reduceres dog med det antal ugers orlov efter den 10. uge efter fødslen, som den afdøde forælder har afholdt med dagpengeret. 

Gælder fra den 1. april 2024.   

Sikring af ferieoptjening under forlængelse af orlov
Det bliver sikret, at du – som før ændringen af barselsreglerne – fortsat optjener ferie under forlængelse af din orlov. 

Gælder fra 1. april 2024. 

Arbejdsområde, hjemmearbejde, arbejdstid, opsparing af frihed og forsøg med arbejdstidsregler

Afdelingslæger i regionerne

Tjeneste på tværs af regionsgrænser eller sektorer
Det er blevet slået fast, at når du som afdelingslæge har tjeneste på tværs af regionsgrænser eller sektorer (fx et besøg på et kommunalt plejehjem), skal overenskomstens bestemmelser om flere tjenestesteder anvendes. 

Det betyder, at den forøgede transporttid og selve transporten skal betales af din arbejdsgiver – og ikke af dig selv.

Hvis du har tjeneste på tværs af regionsgrænser, skal du selv aftale med din arbejdsgiver, om rejsetimerne skal indregnes i tjenesteplanen (dvs. som normtid), eller udbetales til overarbejdstakst (1:1½)

De faglige og ledelsesmæssige referenceforhold skal være afklarede og fremgå af din stillingsbeskrivelse.

Dette gælder pr. 1. april 2024. 

Fra 1. april 2024 bliver det muligt at have normaltjeneste hjemmefra. 

Det betyder, at hjemmearbejde nu bliver en mulighed for dig som læge, når opgaverne og forholdene tillader det. 

Hjemmearbejde er ikke en ret og skal altid aftales med din ledelse. Du kan ikke beordres til at arbejde hjemmefra. 

Ny mulighed for opsparing af frihed til senere afvikling
Du får mulighed for - inden for visse - at vælge at opspare: 

 • den 6. ferieuge (hvis du ikke ønsker at afholde den)
 • afspadseringstimer (af overarbejde) 

Formålet med frihedsopsparingen er at give dig øget fleksibilitet og større medindflydelse på, hvornår du ønsker at holde fri.  

Du kan til hver en tid maksimalt have opsparet 15 dage, heraf må 8 dage komme fra afspadsering. 

 

Yngre Læger og FAS har aftalt et fælles projekt med Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) om forsøg med nye arbejdstidsregler. 

Formålet er at afprøve ændringer, der kan føre til:

 • Reduktion i arbejdsbelastningen for natarbejde
 • Sikre de lægelige ressourcer til gavn for patienterne
 • Indflydelse på vagtplanlægningen og øget fleksibilitet i hverdagen for den enkelte læge

Mindst fem hospitalsafdelinger kan i en periode på et år afprøve alternative hyppighedsbestemmelser, belastningsgrænser eller lignende. 

Herefter evaluerer Yngre Læger (centralt) og RLTN-forsøgene for at vurdere, om arbejdstidsreglerne skal ændres ved OK26.

Læs mere og hent ansøgningsskema: 

OK24: Ny mulighed for forsøg med arbejdstidsregler

Fratrædelsesgodtgørelse

Afdelingslæger i regionerne

Du fastholder din nuværende ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt som afdelingslæge. Men som noget nyt skal du have været uafbrudt beskæftiget ved samme region i 10 år eller derover – mod tidligere 9 år.

Til gengæld har du ret til fratrædelsesgodtgørelsen uanset, om du ved fratræden oppebærer pension fra regionen eller folkepension – tidligere har det været en forudsætning for at kunne få ret til fratrædelsesgodtgørelsen, at du ikke ved fratræden oppebærer pension fra regionen eller folkepension. 

Disse nye regler svarer til reglerne i overlægernes overenskomst. 

Fratrædelsesgodtgørelsen træder i kraft 1. april 2024.