Gå til indhold

PLO: Flest læger hvor behovet er størst

Nyhed PLO

PLO og Danske Regioner indleder onsdag forhandlinger om fornyelse af overenskomsten om almen praksis. PLO går til forhandlingerne med et stort fokus på lægedækning, styrkelse af behandlingen i det nære sundhedsvæsen og udviklingen af almen praksis.

PLO-formand Jørgen Skadborg står inden for i stor hall. Han kigger ind i kameraet

Det har afgørende betydning, at vi har en fast læge, som vi kender og har tillid til. Derfor ønsker PLO at sikre, at endnu flere får adgang til deres egen faste læge. Det skal ske ved, at det bliver langt mere attraktivt at slå sig ned som læge de steder i landet, hvor behovet er størst, herunder fx ved indførelse af differentieret normtal, så de læger, der praktiserer i områder med en højere andel af blandt andet kronisk syge, skal have færre patienter.

”Det skal i langt højere grad kunne betale sig at være praktiserende læge i de områder, hvor der er flest syge og sårbare patienter. Derfor går vi til forhandlingerne med et katalog af forslag til, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være de steder, hvor der er størst behov, fx ved at skære ned på antallet af patienter hos de læger, som har mange tunge patientgrupper”.

”Groft sagt er der i dag færrest læger de steder, hvor folk er mest syge. Det kan vi som samfund ikke være bekendt, og det er en bunden opgave at få rettet op på dette misforhold”, siger PLO’s formand, Jørgen Skadborg.

Mere behandling skal ske i nærmiljøet
Et andet fokuspunkt for PLO er at sikre, at flest mulige tilstande bliver behandlet i almen praksis, så færre patienter henvises til hospitalsbehandling eller praktiserende speciallæger.

”Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er den vigtigste opgave for sundhedsvæsenet de kommende årtier. Praktiserende læger skal tage endnu mere fra og spille en større og mere central rolle i sundhedsvæsenet. Jeg ser frem til at drøfte med Danske Regioner, hvordan vi kan sikre, at endnu flere patienter behandles i nærmiljøet, og forbedre samarbejdet på tværs af sektorer – hospitaler, kommuner, almen praksis og speciallægepraksis,” siger Jørgen Skadborg.

Konkret foreslår PLO, at ordningen med faste læger på plejecentre styrkes, så vi forhåbentligt kommer op over de nuværende 90 procents dækning, og at vi kommer i gang med at skaffe faste læger til botilbud også. Det er ydermere vigtigt, at der skabes bedre vilkår for kommunikation på tværs af sektorer, ligesom PLO foreslår, at der gives adgang til længere konsultationer og samtaler for de patienter, som har de største behov.

Bedre og mere fleksibel tilgængelighed
Et tredje fokuspunkt for PLO er, at tilgængeligheden til almen praksis skal blive bedre, i takt med at antallet af praktiserende læger vokser. PLO mener, at tilgængeligheden skal være bedst for de patienter, som har de største behov, det vil især sige akutte patienter, patienter med kronisk sygdom eller multisygdom, de ældste og patienter med psykiske lidelser eller misbrug.

Derudover mener PLO, at adgangen til lægen skal være mere fleksibel end i dag, og at en forholdsvis ny kontaktform som video skal udbredes langt mere.

”På sigt bør det være sådan, at læge og patient har fuldstændig frihed til at aftale den kontaktform, der passer til patientens behov,” siger Jørgen Skadborg.

Økonomi og opgaver
Endelig går PLO også til forhandlingerne med en række ønsker om få tilpasset økonomi og opgaver til fremtidens behov.

”Alle er enige om, at der skal være 5.000 praktiserende læger senest i år 2035, men hvis vi skal nå i mål med dette, skal vi gå i gang nu. Det kræver, at vi tilpasser den økonomiske ramme til det øgede antal læger og til aktiviteten i almen praksis hvert eneste år de kommende år,” siger Jørgen Skadborg.

PLO ønsker derfor blandt andet at drøfte ændringer af økonomiprotokollatet, herunder bedre redskaber til at undgå overskridelser af den økonomiske ramme.

PLO havde gerne set, at ambitionsniveauet for en kommende aftale havde været større, og at man tog fat på anbefalingerne fra Honorarstrukturrådet, der sidste år foreslog en række ændringer og forenklinger af honorarstrukturen for de praktiserende læger.

Set i lyset af, at parterne lige nu afventer rapporten fra Sundhedsstrukturkommissionen og en efterfølgende politisk proces, der kan få betydning for den fremtidige struktur og organisering omkring almen praksis, er der dog enighed mellem PLO og Danske Regioner om at gå efter en ”fokuseret” aftale.

PLO foreslår dog, at der allerede nu drøftes tiltag, der tager hul på at forenkle honorarstrukturen og baner vejen for en senere aftale med udgangspunkt i Honorarstrukturrådets anbefalinger.  

Fakta om forhandlingerne

PLO og Danske Regioner indleder forhandlingerne onsdag den 17. april. Der er efterfølgende fastlagt fire forhandlingsmøder inden sommerferien. Parterne går efter, at en ny aftale kan træde i kraft 1. januar 2025.