Gå til indhold

Vedtægter for Foreningen af Speciallæger

Se vedtægterne her

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede foreninger (FAS).

1.2 FAS’ hjemsted er Domus Medica i Københavns kommune.

2 Formål

2.1 FAS’ formål er

2.1.1 at organisere og udgøre sammenslutningen af de af pkt. 3.1.1 omhandlede foreninger;

2.1.2 at organisere overlæger, praktiserende speciallæger og de andre læger, som i ifølge Lægeforeningen skal være medlemmer af FAS;

2.1.3 at repræsentere de i pkt. 3.1.1 omhandlede foreninger og disses medlemmer i Lægeforeningens repræsentantskab, bestyrelse og andre besluttende organer, jf. pkt. 7;

2.1.4 at indgå de kollektive og andre overenskomster, som de i pkt. 3.1.1 omhandlede forhandlingsberettigede foreninger forhandler på FAS’ vegne;

2.1.5 at styrke samarbejdet mellem de i pkt. 3.1.1 omhandlede forhandlingsberettigede foreninger og medvirke til at varetage medlemmernes øvrige faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, for så vidt sådanne opgaver ikke varetages af én eller flere af de i pkt. 3.1.1 omhandlede foreninger i henhold til disses vedtægter.

3 Medlemmer

3.1 Som medlemmer af FAS optages efter bestyrelsens godkendelse:

3.1.1 Foreninger af individuelle medlemmer (forhandlingsberettigede foreninger), der inden for nærmere afgrænsede ansættelses- og overenskomstområder har til formål (i) at varetage deres medlemmers faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser og (ii) på FAS' vegne (a) at forhandle kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesforhold for deres medlemmer med offentlige og andre arbejdsgivere, og/eller (b) at forhandle generelle overenskomster for de medlemmer, der er praktiserende speciallæger, om tilknytning til og tilskud fra det offentlige og om andre forhold af betydning for deres erhvervsudøvelse som praktiserende speciallæger; 

3.1.2 Læger, der er omfattet af pkt. 2.1.2 (individuelle medlemmer). 

3.2 Ethvert individuelt medlem skal tillige være medlem af en af de i pkt. 3.1.1. omhandlede forhandlingsberettigede foreninger eller den i pkt. 6 omhandlede enhed. FAS’ bestyrelse fastsætter regler om, til hvilken forhandlingsberettiget forening de enkelte individuelle medlemmer skal henføres, eller om de i stedet skal henføres under den i pkt. 6 nævnte enhed. 3.3 Indmeldelse i FAS sker skriftligt ved brev eller ved elektronisk medie til FAS’ sekretariat. 

3.4 Udmeldelse af FAS kan ske ved brev eller ved elektronisk medie til FAS’ sekretariat. For individuelle medlemmer skal udmeldelse ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal og for forhandlingsberettigede foreninger med mindst 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Udmeldelse kan dog ikke finde sted under konflikt.

4 Medlemsforpligtelser

4.1 Ethvert medlem af FAS er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter og alle af FAS lovligt trufne beslutninger, herunder fastsatte takster, samt de for det pågældende medlem relevante, kollektive og andre overenskomster, hvori FAS er part.

4.2 De forhandlingsberettigede foreningers vedtægter skal omfatte bestemmelser om (i) ret til medlemskab af den pågældende forhandlingsberettigede forening for individuelle medlemmer med hovedbeskæftigelse inden for et ansættelses- eller overenskomstområde, der er henlagt til den pågældende forhandlingsberettigede forening samt (ii) afholdelse af mindst én årlig generalforsamling eller mindst ét årligt repræsentantskabsmøde. En forhandlingsberettiget forenings vedtægter kan endvidere omfatte bestemmelser om ret til ekstraordinært medlemskab for andre læger, der arbejder under ansættelses- og overenskomstområder, der er henført til den pågældende forening. Forhandlingsberettigede foreningers vedtægter må ikke stride mod nærværende vedtægt og skal godkendes af FAS. 

4.3 Hvis en forhandlingsberettiget forenings henvendelse til offentlige myndigheder eller indbringelse af sager for domstolene kan antages at få væsentlig betydning for andre af FAS’ medlemmer end den pågældende forhandlingsberettigede forenings egne medlemmer, skal den forhandlingsberettigede forening orientere FAS om henvendelsen – om muligt på forhånd. 

4.4 Hvis en forhandlingsberettiget forenings skriftlige henvendelse til en eller flere andre forhandlingsberettigede foreninger vedrørende noget af pkt. 3.1.1 omfattet emne kan antages at få væsentlig betydning for andre af FAS’ medlemmer end den pågældende forhandlingsberettigede forenings egne medlemmer, skal den forhandlingsberettigede forening orientere FAS om henvendelsen – om muligt på forhånd. Dette gælder ligeledes for skriftlige henvendelser til udenlandske lægeforeninger

4.5 Et individuelt medlem, der indgår kontrakt om køb eller salg af speciallægepraksis med ydernummer, skal indsende kopi af overdragelseskontrakten og af beregningen af den aftalte goodwill til FAS.

5 Overenskomster

5.1 De forhandlingsberettigede foreninger forhandler og indgår kollektive overens-komster om løn- og arbejdsforhold samt andre overenskomster m.v. som nævnt i pkt. 2.1.4 og 3.1.1. Forhandlingerne føres på FAS’ vegne af den forhandlingsberettigede forening under hvis naturlige dækningsområde, den pågældende overenskomst m.v. hører henset til vedtægterne for den enkelte, forhandlingsberettigede forening. I tvivlstilfælde træffer FAS’ bestyrelse under sædvanlig adgang til voldgift mellem de involverede, forhandlingsberettigede foreninger og FAS afgørelse om, hvilken af de forhandlingsberettigede foreninger, der er forhandlingsberettiget i det enkelte tilfælde.

5.2 Den i pkt. 5.1 indeholdte delegation til forhandling af overenskomster m.v. kan kun tilbagekaldes gennem ændring af FAS' vedtægter.

5.3 En forhandlingsberettiget forenings indgåelse af overenskomster m.v. efter pkt. 5.1 sker med forbehold for FAS’ godkendelse.

5.4 Overenskomster m.v., som indgås af de forhandlingsberettigede foreninger på  grundlag af den i pkt. 5.1 indeholdte delegation, forelægges af den pågældende forhandlingsberettigede forening uden ugrundet ophold for FAS’ bestyrelse. Overenskomsten m.v. anses for godkendt, medmindre FAS’ bestyrelse inden for 10 dage efter forelæggelsen, forkaster overenskomsten m.v. med et stemmeflertal, der udgør mere end 50% af samtlige stemmer, og som repræsenterer mindst 3 forhandlingsberettigede foreninger.

6 Enheden for FAS-medlemmer udenfor de forhandlingsberettigede foreninger

6.1 Individuelle medlemmer, som det ikke på sagligt grundlag er muligt at henføre til en forhandlingsberettiget forening, henføres administrativt til en særlig enhed.

6.2 Den i pkt. 6.1 omhandlede enhed er uden forhandlingskompetence, uden repræsentation i FAS' bestyrelse og uden indstillingsret til Lægeforeningens bestyrelse. 

6.3 FAS' bestyrelse fastlægger i øvrigt de nærmere vilkår for etablering af enheden og for dennes virke samt for enhedens eller dens medlemmers godtgørelse af FAS' omkostninger vedrørende administration af enheden.

7 Repræsentation i Lægeforeningen

7.1 Lægeforeningens bestyrelse

7.1.1 FAS repræsenteres i Lægeforeningens bestyrelse af FAS’ formand samt to yderligere repræsentanter, jf. Lægeforeningens vedtægter.

7.1.2 De to yderligere repræsentanter for FAS til Lægeforeningens bestyrelse vælges af Lægeforeningens repræsentantskab blandt kandidater indstillet af FAS’ bestyrelse på grundlag af forslag fra de forhandlingsberettigede foreninger. Mindst en af de to yderligere repræsentanter for FAS skal komme fra den næststørste, forhandlingsberettigede forening.

7.2 Lægeforeningens repræsentantskab   

7.2.1 FAS’ repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab fordeles antalsmæssigt blandt de forhandlingsberettigede foreninger i forhold til disses antal af ordinære, erhvervsaktive medlemmer.

7.2.2 Forhandlingsberettigede foreninger, hvis medlemstal ikke er tilstrækkeligt til, at de hver kan udpege et medlem til Lægeforeningens repræsentantskab, kan indgå i valgforbund med andre forhandlingsberettigede foreninger.

7.2.3 De enkelte forhandlingsberettigede foreninger og eventuelle valgforbund udpeger selv repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab jf. pkt. 7.2.1, idet dog deres medlemmer af FAS’ bestyrelse skal udpeges før andre. 

7.3 Lægeforeningens regionale koordinationsfora.

7.3.1 FAS repræsenteres i Lægeforeningens regionale koordinationsfora af FAS' regionale repræsentanter for Overlægeforeningen og for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

8 FAS’ ledelse

8.1 FAS’ øverste ledelse er dens bestyrelse, der repræsenterer FAS og træffer alle beslutninger på FAS vegne, for så vidt de ikke ved nærværende vedtægter er henlagt til andre. 

8.2 Bestyrelsen udgøres af formændene for de forhandlingsberettigede foreninger. 

8.3 Bestyrelsens formand er den til enhver tid værende formand for den af de forhandlingsberettigede foreninger, som har flest medlemmer. 

8.4 Bestyrelsens næstformand er den til enhver tid værende formand for den af de forhandlingsberettigede foreninger, som har næstflest medlemmer. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

8.5 I tilfælde af ekstraordinære bestyrelsesmøder, som indkaldes med forkortet varsel, og hvorunder der skal behandles spørgsmål, som kan medføre afstemning, kan et bestyrelsesmedlem, som har forfald, lade sig repræsentere af et andet medlem af bestyrelsen for den pågældende forhandlingsberettigede forening. 

8.6 Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan. Sekretariatet er ligeledes administrationsorgan for de forhandlingsberettigede foreninger. Sekretariatet ledes af en direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser for direktørens og sekretariatets arbejde.

9 Bestyrelsesmøder, stemmevægte m.v.

9.1 Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang hvert kvartal og i øvrigt, når formanden bestemmer det, eller når et bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor anmoder formanden derom. 

9.2 Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. 

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer deltager i mødet, og forudsat at disse råder over mere end to tredjedele af det samlede stemmetal, som de forhandlingsberettigede foreninger repræsenterer.

9.4 Bestyrelsen træffer beslutning med simpel majoritet, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Stemmevægte bringes i anvendelse, når et bestyrelsesmedlem begærer det.

9.5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.6 Ved beslutninger i bestyrelsen, hvor stemmevægte er bragt i anvendelse, råder det enkelte medlem af bestyrelsen over så mange stemmer, som den pågældendes forhandlingsberettigede forening repræsenterer. Et bestyrelsesmedlems stemmevægt udgør den forholdsmæssige andel, som antallet af den pågældendes forhandlingsberettigede forenings ordinære medlemmer ifølge den seneste til FAS indsendte opgørelse udgør af summen af antallet af ordinære medlemmer af samtlige forhandlingsberettigede foreninger.

9.7 Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, medmindre et bestyrelsesmedlem begærer skriftlig afstemning.

9.8 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser for sit arbejde, herunder f. eks. om indkaldelsesvarsler, om faste dagsordenspunkter og om enkelte medlemmers varetagelse af særlige opgaver.

10 Diæter m.v.

10.1 Bestyrelsens medlemmer er berettiget til godtgørelse fra FAS for deltagelse i møder, transport m.v. efter regler fastsat af bestyrelsen. 

11 Medlemsmøder

11.1 Bestyrelsen foranstalter ét årligt medlemsmøde, der er åbent for samtlige FAS' medlemmer. Medlemsmøder holdes i Danmark. Bestyrelsen fastsætter tid og sted. 

11.2 Medlemsmøder indkaldes med et varsel på mindst 12 uger ved annoncering i Ugeskrift for Læger og / eller på FAS’ hjemmeside samt ved brev eller elektronisk medie til samtlige forhandlingsberettigede foreninger. Dagsordenen meddeles på samme måde senest 2 uger før medlemsmødet.

11.3 Medlemsmøder ledes af bestyrelsens formand eller i tilfælde af dennes forfald af bestyrelsens næstformand.

11.4 På medlemsmøderne orienterer bestyrelsen om FAS’ virksomhed siden forrige medlemsmøde og om påtænkte, væsentlige tiltag samt om andre emner efter bestyrelsens bestemmelse.

11.5 Medlemsmøder har ingen besluttende kompetence.

11.6 Ethvert medlem af FAS kan forlange et emne af almen interesse for FAS’ medlemmer sat på dagsordenen til debat, såfremt skriftlig, herunder elektronisk anmodning herom er bestyrelsen eller sekretariatet i hænde senest 6 uger før medlemsmødet.

11.7 FAS’ redaktør har ret til at deltage i medlemsmøder.

11.8 Bestyrelsen kan indbyde andre end medlemmer af FAS til at overvære medlemsmøder.

12 Udvalg

12.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen fastlægger sådanne udvalgs kommissorier.

13 Foreningens redaktør

13.1 Bestyrelsen kan udpege en redaktør for FAS og fastsætter i givet fald en instruks for denne. 

14 Kontingent

14.1 Bestyrelsen fastsætter hvert år senest i november såvel forhandlingsberettigede foreningers som individuelle medlemmers kontingent til foreningen for det følgende kalenderår samt kontingent for medlemskab af den i pkt. 6.1 omhandlede enhed. Medmindre saglige grunde betinger andet, skal kontingentet til foreningen for individuelle medlemmer være ens og for forhandlingsberettigede foreninger være ens relativt i forhold til disses medlemstal.

14.2 Uanset pkt. 14.1 fastsættes et lavere kontingent til FAS for medlemmer, der tillige er medlemmer af andre akademikerorganisationer, og hvis ansættelses- og arbejdsområde i overvejende grad falder inden for andre organisationers overenskomstområder.

14.3 Bestyrelsen kan meddele kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse til medlemmer, der på grund af længerevarende sygdom, invaliditet eller manglende beskæftigelsesmuligheder kun oppebærer indtægter ved lægeligt arbejde, der ligger under anciennitetslønnen efter overenskomsten for Yngre Læger.

14.4 Kontingent til FAS for individuelle medlemmer, der er medlemmer af en forhandlingsberettiget forening, opkræves sammen med disses kontingent til de respektive forhandlingsberettigede foreninger.

15 FAS’ faglige konfliktkonto

15.1 FAS’ faglige konfliktkonto er en særlig konto i FAS’ regnskab, oprettet med det formål at yde medlemmer af FAS økonomisk støtte under faglige konflikter, jf. konfliktkontoens bestemmelser. 

15.2 Ændring af kontoens bestemmelser og beslutninger om kontoens ophør træffes af FAS’ bestyrelse efter samme regler som for vedtægtsændringer. Ved beslutning om kontoens ophør bestemmes samtidig, hvorledes kontoens midler skal anvendes.

16 Særlige formål

16.1 Bestyrelsen kan yde tilskud til særlige formål af FAS’ midler.

17 Tegningsret

17.1 FAS tegnes af: 1. bestyrelsens formand og næstformand i forening eller, 2. af bestyrelsens formand eller – ved formandens forfald - næstformanden i forening med direktøren eller, 3. af den samlede bestyrelse.

18 Regnskab og revision

18.1 Bestyrelsen drager omsorg for, at FAS’ regnskab føres forsvarligt.

18.2
 FAS’ regnskabsår er kalenderåret.

18.3
FAS’ regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen, samt af to lægelige revisorer, der udpeges af bestyrelsen blandt FAS’ individuelle medlemmer.

18.4
 Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside.

19 Speciallægeorganisationer

19.1 Inden for hvert af de anerkendte, lægelige specialer kan individuelle medlemmer danne én speciallægeorganisation med det formål at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. En speciallægeorganisation kan omfatte flere specialer. 

19.2 Ethvert medlem af Lægeforeningen, der har speciallægeanerkendelse, skal kunne optages som medlem af den relevante speciallægeorganisation.

20 Vedtægtsændringer 

20.1 Til ændring af FAS' vedtægter kræves, (i) at forslaget har været bekendtgjort på FAS' hjemmeside mindst 8 uger inden det første bestyrelsesmøde til vedtagelse af ændringen, (ii) at ændringen vedtages af bestyrelsen på to bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum, og (iii) at vedtagelse sker på hvert af bestyrelsesmøderne med en majoritet på mindst 4/5 af samtlige på det pågældende møde repræsenterede stemmer.

20.2
 I perioden mellem de to bestyrelsesmøder skal forslaget forelægges de forhandlingsberettigede foreningers bestyrelser. En endeligt besluttet vedtægtsændring kan først træde i kraft, når der efter vedtagelsen er forløbet så lang tid, at det har været muligt at indkalde og gennemføre møder i de forhandlingsberettigede foreningers øverste, kompetente forsamlinger.

21 Opløsning af FAS og FAS' sammenslutning (fusion) med andre foreninger

21.1 Til opløsning af FAS eller sammenslutning (fusion) af FAS med en eller flere andre foreninger kræves, (i) at forslaget herom har været bekendtgjort på FAS' hjemmeside mindst 8 uger inden det første bestyrelsesmøde til vedtagelse af opløsningen henholdsvis sammenslutningen, (ii) at opløsningen henholdsvis sammenslutningen vedtages af bestyrelsen på to bestyrelsesmøder med mindst 4 og højst 12 ugers mellemrum, (iii) at vedtagelse sker på hvert af bestyrelsesmøderne med en majoritet på mindst 4/5 af samtlige på det pågældende møde repræsenterede stemmer, og (iv) at vedtagelse sker med tilslutning fra bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst 3 forhandlingsberettigede foreninger.

21.2
I perioden mellem de to bestyrelsesmøder skal forslaget forelægges de forhandlingsberettigede foreningers øverste, kompetente forsamlinger.

21.3
 Ved sammenslutning med en eller flere andre foreninger overgår FAS’ aktiver og passiver til den ved sammenslutningen fortsættende eller nydannede forening.

21.4
 Ved opløsning af FAS træffer bestyrelsen på den seneste af de to for beslutningen nødvendige bestyrelsesmøder (i) med almindeligt stemmeflertal beslutning om fremgangsmåden i forbindelse med opløsningen i det omfang, denne ikke fremgår af ufravigelig lovgivning, og (ii) med en majoritet på mindst 4/5 af samtlige repræsenterede stemmer beslutning om anvendelse af FAS’ resterende formue efter at alle FAS’ forpligtelser er opfyldt.

22 Tvister

22.1 Tvister mellem FAS og nogen af foreningens medlemmer eller mellem medlemmer indbyrdes vedrørende medlemmers forhold til FAS eller vedrørende forståelsen af disse vedtægter, som ikke kan afgøres ved forhandling, afgøres med bindende virkning for FAS og det eller de pågældende medlemmer af Lægeforeningens voldgiftsret, jf. de til enhver tid gældende vedtægter for Lægeforeningen.

23 Ikrafttrædelse

23.1 Nærværende vedtægter er med seneste ændringer vedtaget af FAS' bestyrelse den 8. oktober 2010 efter forudgående behandling den 24. august 2010 jf. pkt. 20.

23.2
Vedtægterne som ændret, jf. pkt. 23.1, er trådt i kraft samtidig med vedtagelsen.