Gå til indhold

Hvad laver en kommunallæge?

Se kommunallægens mange opgaver

Kommunallægens arbejde falder primært (men ikke udelukkende) indenfor nedenstående hovedområder:

  • Kommunallægen kan ansættes til varetagelse af rådgivningsopgaver m.m. (lægekonsulentfunktion)
  • Kommunallægen kan på kommunens vegne samarbejde med praksiskonsulentordningen, det kommunalt-lægelige udvalg, sygehusvæsenet og det øvrige sundhedsvæsen.
  • Kommunallægen kan også ansættes til at varetage den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor børn og unge i henhold til sundhedsloven, men også indsatser overfor andre målgrupper, herunder indsatser overfor borgere med kroniske lidelser.

Kommunallægen ansat efter FAKL´s overenskomst har oftest ikke en  funktion som lægelig behandler. De fleste kommunallæger, som ikke udfører kliniske behandlingsopgaver arbejder således indenfor områderne: ”Lægelig rådgiver” og /eller ”Den kommunale sundhedstjeneste”.

Lægelig rådgiver:

Rådgivning og sagsbehandling i individuelle sager:

I sager med helbredsmæssige aspekter kan kommunallægen medvirke til, at de relevante helbredsmæssige oplysninger foreligger, herunder ved fx at deltage i afklaringssamtaler med borgeren og evt. dennes arbejdsplads.

Kommunallægen kan endvidere inddrages i sagernes vurdering og bedømmelse. Denne rådgivning kan fx omfatte sygedagpengespørgsmål, herunder opfølgning af sygedagpengesager i henhold til sygedagpengeloven, sager om kontanthjælp og fleksjob, ansøgninger om førtidspension, revaliderings- og uddannelsessager, iværksættelse af større hjælpeforanstaltninger i hjemmet, visitation til plejehjem og andre døgninstitutioner, daghjem og dagcentre, samt sager om hjælpemidler, boligindretning og særlig indretning af arbejdspladser til handicappede.

Kommunallægen kan ligeledes indgå i tværfaglige teams, der udvikler den strategiske indsats på området, herunder forløbstænkning for udredning af de pågældende borgere.

Sundhedsaftaler og sundhedspolitikker

Kommunallægen kan bistå ledelsen på det overordnede politiske og strategiske plan, fx ved udarbejdelse og implementering af sundhedspolitikker og sundhedsaftaler.

Styrelsen for patientsikkerheds (STPS) anbefalinger

Kommunallægen kan bistå med vejledning og rådgivning, herunder handlingsanvisninger til kommunale institutioner og øvrige målgrupper på baggrund af anvisninger og pålæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende/-begrænsende foranstaltninger. Kommunallægen bistår fx Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med smitteopsporing og evt. anbefalinger omkring supplerende hygiejniske anbefalinger.

Generel rådgivning af personale i kommunens forvaltninger

Kommunallægen kan bistå ledelsen med rådgivning af kommunens sagsbehandlere samt personale beskæftiget med hjemmesygepleje, forebyggelse, vederlagsfri fysioterapi, genoptræning, alkohol- og stofmisbrug, opfølgning på utilsigtede hændelser og hjemmehjælpsordninger. Denne rådgivning vedrører det generelle og overordnede plan for kommunens strategiske indsats på disse områder, herunder forebyggelse af indlæggelser og sygemeldinger, samt samarbejdet mellem personalet i disse ordninger, de alment praktiserende læger og sygehusvæsenet, fx qua sundhedsaftalerne.

Supervision og undervisning af læger under uddannelse

Kommunallægen kan medvirke til videreuddannelsen af medicinske kandidater primært inden for specialerne samfundsmedicin og arbejdsmedicin.

Undervisning og foredragsvirksomhed

Kommunallægen kan i forhold til de enkelte forvaltninger i kommunen varetage undervisning eller foredragsvirksomhed i forbindelse med sundhedsspørgsmål i almindelighed. Sådanne generelle pædagogiske funktioner kan omfatte alt personale under kommunernes social- og sundhedsvæsen, og inddrager således naturligt de relevante forvaltningers sagsbehandlere og sundhedspersonale.

Deltagelse i styregrupper, tværsektorielle arbejdsgrupper og udvalgsarbejder

Kommunallægen kan endvidere deltage i udvalg med visiterende, planlæggende og rådgivende funktioner. Herunder kan fx nævnes visitationsudvalg for fysisk og psykisk handicappede, visitationsudvalg til plejehjem, udvalg under hjemmesygeplejen, tværsektorielle arbejdsgrupper omhandlende opgaveoverdragelse og kommunalt lægeligt udvalg.

Sundhedsfremmende initiativer

Kommunallægen kan tage initiativ til og medvirke i opsøgende virksomhed af sundhedsfremmende karakter, fx forebyggende tiltag og patientskoler i kommunerne.

Udarbejdelse af baggrundsmateriale

Kommunallægen kan bistå forvaltningernes øvrige personale med at fremskaffe relevant materiale til brug for udarbejdelse af statistikker, epidemiologiske oversigter, oversigter over brugen af kommunens social- og sundhedsvæsen samt andet materiale til brug for kommunens forvaltninger.

Bistand i forbindelse med tjenestemandsansættelser og -afskedigelser

I forbindelse med ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd kan kommunallægen bistå ved bedømmelse af helbredsoplysninger.

Kommunallæger med kliniske funktioner i kommunerne:

Kommunallægen kan arbejde som klinisk læge i kommunens misbrugscenter. Ifølge Sundhedsloven skal en kommune tilbyde gratis behandling til stof- og alkohol-misbrugere.  Såfremt en kommune tilbyder substitutionsbehandling, skal en læge lave en behandlingsplan for misbrugeren. Såfremt et misbrugscenter tilbyder medicinsk behandling, vil det også kræve en læge.

Den kommunale sundhedstjeneste:

Arbejdsområdet for kommunallægen i forbindelse med børn og unge er nærmere beskrevet iSundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Heraf følger, at kommunallægens funktionsområde i relation til børn og unge kan omfatte følgende elementer:

• Ind- og udskolingsundersøgelser efter kommunalbestyrelsen beslutning.

• Rådgivning og undersøgelse af børn og unge med særlige behov, herunder deltagelse i den lovbestemte tværfaglige gruppe.

• Rådgivning af andre kommunale aktører i forhold til børn og unge med alvorligt eller kronisk syge forældre, misbrugende forældre, børn og unge med kroniske lidelser samt børn og unge med handicap.

• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andet sundhedspersonale.

• Vejledning om sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger i dagtilbud og skoler i samarbejde med øvrige ansatte i den kommunale sundhedstjeneste.

• Kvalitetsudvikling samt overvågning af børn og unges sundhedstilstand samt monitorering i relation til børnesundheden i kommunen i samarbejde med øvrige ansatte i sundhedstjenesten og kommunens øvrige forvaltninger.