Gå til indhold

Vedtægter for Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Forholdet til Lægeforeningen og Foreningen af Speciallæger og forhandlingsberettigede foreninger (FAS)
§ 4. Medlemskab
§ 5. Foreningens struktur
§ 6. Generalforsamlingen
§ 7. Bestyrelsen
§ 8. Udvalg
§ 9. Hverv
§ 10. Regnskab og kontingent
§ 11. Vedtægtsændringer
§ 12. Ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Foreningen Af Kommunalt ansatte Læger i FAS" (FAKL). Dens hjemsted er Domus Medica, København.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen varetager de faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser for medlemmer med tilknytning til den kommunale sundhedstjeneste i overensstemmelse med Sundhedsloven samt for medlemmer med andet socialmedicinsk/samfundsmedicinsk og forebyggende arbejde i kommunerne. 

§ 3. Forholdet til Lægeforeningen og Foreningen af Speciallæger og forhandlingsberettigede foreninger (FAS)

Foreningen indgår i FAS og repræsenteres i denne og i Lægeforeningen efter disse foreningers vedtægter.

§ 4. Medlemskab

Som ordinære medlemmer optages medlemmer af FAS, som har hovedbeskæftigelse inden for kommunerne. 

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab i stk. 1 er opfyldt. Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 

Stk. 3. Andre medlemmer af Lægeforeningen, som varetager funktioner i overensstemmelse med foreningens formål, kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og uden valgbarhed til bestyrelsen.

Stk. 4. Indmeldelse i foreningen sker automatisk ved oplysning om ansættelse i en stilling som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Udmeldelse, som tillige vil være en udmeldelse af FAS og Lægeforeningen kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig meddelelse pr. brev eller elektronisk til sekretariatet, dog ikke under overenskomstforhandlinger og overenskomstmæssige konflikter, der berører det pågældende medlem.

Stk. 6. Ekstraordinært medlemskab - kontingentfrit og uden stemmeret - kan bevares efter afgang fra stilling på grund af alder eller sygdom.

Stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 5. Foreningens struktur

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Stk. 2. Aftaler og overenskomster indgås af Foreningen af Speciallæger i henhold til denne forenings vedtægter.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og handler under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4. I hvert af landets regioner kan medlemmerne danne lokale grupper, som selv udarbejder deres vedtægter. Disse vedtægter skal godkendes af bestyrelsen for at have gyldighed. 

§ 6. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse pr. brev eller elektronisk direkte til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang. Bestyrelsen kan indbyde ikke-medlemmer.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent
Formandsberetning
Beretning fra nedsatte udvalg
Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Aflæggelse af det reviderede regnskab
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse 
Valg af revisor samt suppleant for denne
Redegørelse for budget
Fastsættelse af kontingent for ordinære og ekstraordinære medlemmer
Eventuelt 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mere end 1/5 af foreningens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse pr. brev eller elektronisk direkte til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er fremsat. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte frister fraviges.

Stk. 5. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt
Eventuelle valg
Eventuelt.

Stk. 6. På generalforsamlingen afgøres sagerne, såfremt ikke andet er fastsat, ved simpelt flertal. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt mindst 3 af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 7. Dagsordenen skal udsendes pr. brev eller elektronisk til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt der på dagsordenen er forslag til vedtægtsændringer, skal det væsentligste indhold af forslaget herom angives i, eller i tilknytning til, den udsendte dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes pr. brev eller elektronisk mindst 2 uger før generalforsamlingen jf. § 11. Vedrørende forslag om ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening henvises til § 12. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.

Stk. 8. Om generalforsamlingens forhandlinger udarbejdes et beslutningsreferat, som udsendes pr. brev eller elektronisk til medlemmerne.

§ 7. Bestyrelsen

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er 5.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Ordinært valg til bestyrelsen gælder for 2 år og sker således, at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsens konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed i prioriteret rækkefølge indtil 4 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen ved vakance. Valg til suppleant gælder for 1 år og genvalg kan finde sted. Indtræden i bestyrelsen i forbindelse med vakance gælder for perioden frem til den generalforsamling, hvor der efter vedtægterne skal ske valg til den pågældende bestyrelsespost. 

Stk. 5. Sager kan afgøres ved afstemning, hvor almindelig stemmeflerhed, såfremt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, gør en beslutning gyldig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal i så fald pålægge disse veldefinerede permanente eller tidsbegrænsede opgaver.

§ 9. Hverv

I hvert af landets regioner vælger den lokale gruppe en repræsentant, som kan påtage sig forskellige hverv inden for foreningens arbejde, herunder vejledning for nyansatte læger og tilrettelæggelse af lokale møder. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan opfordre et eller flere medlemmer til varetagelse af de i stk. 1 nævnte hverv i de regioner, hvor der ikke lokalt er blevet udpeget medlemmer.

§ 10. Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 1 år - med mulighed for genvalg - valgt revisor.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter individuel vurdering nedsætte kontingentet i ganske særlige tilfælde.

§ 11. Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter. For at en vedtægtsændring skal være vedtaget kræves, at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal forslaget pr. brev eller elektronisk sendes til urafstemning, der kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse af forslaget. Vedtægtsændringsforslaget skal mindst 2 uger før det tidspunkt, hvor det behandles, have været forelagt medlemmerne i skriftlig form.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af FAS' bestyrelse.

§ 12. Ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening

Foreningen kan ophæves eller sammensluttes med anden forening, såfremt det ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer. Minimum 1/4 af foreningens medlemmer skal give fremmøde på generalforsamlingerne. Forslaget skal have været meddelt medlemmerne mindst 4 uger før de pågældende generalforsamlinger. Ved sammenslutning med anden eller andre foreninger overgår nærværende forenings aktiver og passiver til den nydannede forening. Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Denne beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bemærkninger til vedtægter
Ad § 7 og 8
Medlemmer af bestyrelsen får ved deltagelse i bestyrelsesmøder og andre møder i foreningens anliggender befordringsgodtgørelse og nødvendig fortæring efter de for Lægeforeningen gældende takster. Bestyrelsen kan på samme måde tillægge medlemmer af udvalg befordringsgodtgørelse og nødvendig fortæring ved udvalgets arbejde

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger i FAS den 16. september 2011 og ved en herefter stedfunden urafstemning i henhold til § 11, stk. 1. Vedtægterne er godkendt af FAS den 9. november 2011.