Gå til indhold

Lønforhandling ansat i stat

Lønforhandling

Lønnen for statsansatte reguleres løbende i overensstemmelse med de generelle lønjusteringer, der er aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Reguleringerne sker procentuelt med udgangspunkt i et fastsat grundbeløb i niveau pr. 31/3 2012. Grundbeløbet skal korrigeres med reguleringsprocenten for at få det aktuelle niveau.

Lønnen består af en klassificeret løn for stillingskategorien. For tjenestemandsansatte overlæger består lønnen af et løntrin enten 37, 38 eller 39 og hertil et pensionsgivende klassifikationstillæg, mens kontraktansatte overlægers løn sker ifølge rammeaftale for kontraktansatte chefer indenfor løngrupperne 1 og 2.

Hertil er der mulighed for at forhandle yderligere tillæg til lønnen. Det kan ske både ved ansættelsen og senere -  i reglen en gang årligt eller hvis parterne er enige herom.

Lønforhandling i forbindelse med en ny stilling

Hvis du bliver tilbudt en ny stilling, skal der være afholdt en lønforhandling, og lønnen skal være på plads, inden du siger ja til stillingen. Samtidig bør du ikke sige din nuværende stilling op, før lønaftaler og andre vilkår er helt på plads i den nye stilling, da dette ellers vil forringe din forhandlingsposition.

I mange tilfælde forhandler overlægen selv løn i forbindelse med nyansættelse, og tillidsrepræsentanten eller sekretariatet i FAS indgår selve lønaftalen. Men det kan også være tillidsrepræsentanten, der forestår forhandlingen på vegne af overlægen. Det er en god idé at kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller FAS for at få råd om tillægs- og lønniveau og forhandlingsproces. Chefer over overlæge-niveauet er ikke omfattet af tillidsrepræsentantens kompetence til at indgå lønaftaler. Her kan fås bistand af sekretariatet i FAS.

Årlig lønforhandling

Du har som udgangspunkt mulighed for en årlig lønforhandling, hvis du beder om det, medmindre andet aftales lokalt. Ved den enkelte institution kan der være aftalt en procedure for forhandlingerne med en tillidsrepræsentant, der også kan varetage forhandlingen på dine vegne.  Der vil typisk blive indkaldt forslag til lønforbedringer fra overlægerne, og der vil være en forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, repræsenteret af HR-afdelingen.

Forud for lønforhandlingen kan du overveje følgende spørgsmål mhp. indstilling til løntillæg:

  • Har jeg fået nye opgaver eller nye specifikke funktioner siden sidst?
  • Har jeg gennemgået uddannelsesforløb, som har forbedret mine kvalifikationer og kompetencer?
  • Hvordan har jeg gjort en forskel siden sidste lønforhandling, f.eks. for min enheds resultater og m.h.t. samarbejde internt og eksternt?
  • Hvordan ligger min løn i forhold til andre overlæger – har min løn udviklet sig som forventet?
  • Hvad er mine forventninger til lønforhandlingen?

Hvilke tillæg er relevante – funktionstillæg eller kvalifikationstillæg?

Funktionstillæg, dvs. arbejds- og ansvarsområde, der er knyttet til stillingen, som ligger ud over det, grundlønnen må forudsættes at dække. Funktionstillæg kan være aftalt i en forhåndsaftale for styrelsen eller institutionen.

Kvalifikationstillæg, dvs. personlige kvalifikationer eller særlige erfaringer (f.eks. forskningskvalifikationer, ledelsesmæssige kvalifikationer, højtspecialiserede kompetencer, særlige kommunikative eller pædagogiske evner).

Tips til lokale lønforhandlinger

De centrale parter har udarbejdet en fælles vejledning til de lokale forhandlere .

Pjecen giver inspiration til:

  • Hvordan man lokalt kan skabe sammenhæng mellem lønpolitik og personalepolitik
  • Hvordan man kan skabe større gennemskuelighed i den lokale løndannelse via dialog og afstemning af forventninger
  • Hvordan man kan skabe en fælles afklaring af forhandlingsgrundlaget