Gå til indhold

Standardvedtægter for klubber i institutioner/ministerområder i Overlæger i staten

§ 1. Klubbens navn
§ 2. Klubbens formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Klubbens struktur
§ 5. Medlemsmødet
§ 6. Bestyrelsen
§ 7. Kontingent
§ 8. Vedtægtsændringer
§ 9. Nedlæggelse af klubben eller sammenslutning med anden klub

§ 1. Klubbens navn

Overlæger i Staten ansat i XX.

§ 2. Klubbens formål

Klubben varetager de faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser for medlemmer af Overlæger i Staten, der er ansat ved XX.

§ 3. Medlemskab

Medlemmer i klubben er alle medlemmer af Overlæger i staten, der har hovedbeskæftigelse ved XX

Stk. 2. Indmeldelse i klubben sker automatisk ved oplysning om ansættelse i en stilling i XX.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Stk. 4. Klubben kan vælge at chefer med ledelsesansvar for andre overlæger ikke kan være medlemmer af klubben.

Stk. 5. Klubben kan beslutte, at optage ekstraordinære medlemmer (typisk pensionerede tidligere medlemmer) af klubben uden stemmeret.

§ 4. Klubbens struktur

Klubbens øverste myndighed er medlemsmødet. 

Stk. 2. Klubben nedsætter sig med en bestyrelse, der leder klubbens anliggender mellem medlemsmøderne og handler under ansvar over for medlemsmødet.

§ 5. Medlemsmødet

Medlemsmødet indkaldes af bestyrelsen skriftligt og elektronisk direkte til medlemmerne med mindst 1 ugers varsel. Medlemsmødet afholdes efter behov. Til medlemsmødet har alle medlemmer adgang. Bestyrelsen kan indbyde ikke-medlemmer.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne til medlemsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før medlemsmødet.

Stk. 3. Dagsorden for medlemsmødet fastlægges af bestyrelsen. Et hvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen for medlemsmødet. Når der er valg af bestyrelse eller ny tillidsmand/talsmand eller suppleant fremsendes dagsordenen sammen med mødets indkaldelse.

Stk. 4. Et medlemsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mere end 1/5 af klubbens medlemmer ønsker det.

Stk. 5. På medlemsmødet afgøres sagerne, såfremt ikke andet er fastsat, ved simpelt flertal. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt mindst 3 af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 6. Om medlemsmødets forhandlinger udarbejdes et beslutningsreferat, som udsendes elektronisk til medlemmerne.

§ 6. Bestyrelsen

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er 3 til 5.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af medlemsmødet ved almindelig stemmeflerhed. Ordinært valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand.

Stk. 4. Medlemsmødet vælger tillidsrepræsentant og -suppleant eller talsmand.

Stk. 5. Tillidsrepræsentanten/talsmanden skal være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Der kan være personsammenfald mellem formand og tillidsrepræsentant/talsmand.

§ 7. Kontingent

Klubben kan vælge at opkræve lokalt kontingent. Kontingentets størrelse fastlægges af medlemsmødet. Kontingentet kan anvendes til lokale aktiviteter.

§ 8. Vedtægtsændringer

Medlemsmødet kan ændre klubbens vedtægter. For at en vedtægtsændring skal være vedtaget kræves, at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal forslaget elektronisk sendes til urafstemning, der kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse af forslaget. Vedtægtsændringsforslaget skal mindst 1 uge før det tidspunkt, hvor det behandles, have været forelagt medlemmerne i skriftlig form.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af bestyrelsen for Overlæge i Staten.

§ 9. Nedlæggelse af klubben eller sammenslutning med anden klub

Klubben kan nedlægges eller sammensluttes med anden klub, såfremt det besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer ved et medlemsmøde. Minimum 1/4 af klubbens medlemmer skal give fremmøde på medlemsmødet. Forslaget skal have været meddelt medlemmerne mindst 1 uge før medlemsmødet. Ved sammenslutning med anden klub overgår nærværende klubs aktiver og passiver til den nydannede klub. Ved nedlæggelse af klubben træffer medlemsmødet beslutning om anvendelse af klubbens formue. Denne beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.