Gå til indhold

Vedtægter for Overlæger i Staten

§ 1. Navn
§ 2. Formål
§ 3. Medlemmer
§ 4. Generalforsamling
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
§ 6. Bestyrelsen
§ 7. Lokale klubber
§ 8. Kontingent, regnskab og revision
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 10. Foreningens ophævelse
§ 11. Ikrafttræden

§ 1. Navn

Foreningens navn er ” Overlæger i staten” (OS).

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, herunder at formidle kontakt med andre lægelige organisationer, og at forhandle kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesforhold, jf. bestemmelserne i vedtægterne for Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede Foreninger (FAS).

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Medlemmer af Overlæger i Staten er overlæger og andre ligestillede medlemmer af FAS med hovedansættelse inden for statens område, hvor ordinært medlemskab ikke naturligt er hjemmehørende i anden forhandlingsberettiget forening.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Ekstraordinært medlemskab -  kontingentfrit og uden stemmeret – kan bevares efter afgang fra stillingen på grund af alder eller sygdom.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i enighed og efter konkret vurdering beslutte at optage andre læger i foreningen.

Stk. 5. Optagelse som medlem af Overlæger i Staten sker automatisk ved meddelelse til FAS om ansættelse i en af stk. 1 omfattet stilling.

Stk. 6. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig meddelelse til foreningen. Udmeldelse kan ske pr. e-mail. Udmeldelse af foreningen – der ikke skyldes overflytning til anden forhandlingsberettiget forening eller pensionering – vil tillige være en udmeldelse af FAS og Lægeforeningen.

Stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen varsles på Læger.dk og ved mail direkte til medlemmerne senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig indkaldelse sker direkte til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra eventuelle udvalg
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 7. Valg af formand jf. § 6
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 8
 10. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse mm. skal ske skriftligt, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 6. Valg og beslutninger kræver simpel majoritet blandt de fremmødte. Ved valg kan ethvert fremmødt ordinært medlem stemme på et antal personer, som svarer til det antal personer, som skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg blandt kandidater med stemmelighed. Ved stemmelighed vedrørende forslag betragtes forslaget som bortfaldet, jf. dog § 9 og 10, idet der gælder kvalificeret majoritet ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Beslutningsreferat af generalforsamlingen skal af bestyrelsen udsendes – pr. brev eller elektronisk – til samtlige medlemmer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 2 af bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer skriftligt har fremsat motiveret krav herom med angivelse af baggrunden for ønsket.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen direkte – med brev eller elektronisk – til medlemmerne med mindst 8 dages varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom. I indkaldelsen skal angives motivering af forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af den eller de sag(er), der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling indkaldt
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Stk. 4. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst atter bringes frem på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. Ved valg til bestyrelsen tilstræbes så bred repræsentation fra de forskellige ansættelsesområder/klubber som muligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Ethvert ordinært medlem af foreningen kan vælges til formand eller bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges til hhv. et- eller toårige perioder.

Stk. 4. Ved vakance i bestyrelsen mellem 2 ordinære generalforsamlinger konstituerer bestyrelsen et medlem – der så vidt muligt skal komme fra sammen område, som det udgåede bestyrelsesmedlem - i perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor generalforsamlingen foretager valg i overensstemmelse med de almindelige regler for valg til bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger repræsentanter for foreningen, samt stedfortrædere herfor.

Stk. 6. Universitetsansatte Læger har en observatør i bestyrelsen med taleret.

Stk. 7. Referat af bestyrelsens møder udsendes til alle medlemmer.

§ 7. Lokale klubber

Stk. 1. Det tilstræbes, at der etableres klubber på de enkelte ministerområder eller arbejdspladser. Bestyrelsen orienteres om etablering af klubber og godkender klubbens vedtægter.

Stk. 2. Er der fem eller flere medlemmer, tilstræbes valg af en lokal tillidsrepræsentant/talsmand.

Stk. 3. Bestyrelsen holder minimum en gang årligt et udvidet bestyrelsesmøde med en repræsentant for alle klubber.

Stk. 4. Bestyrelsen forpligtes til at inddrage klubber løbende og give klubberne mulighed for at få indflydelse på væsentlige beslutninger.

Stk. 5. Den enkelte klub kan beslutte et klubkontingent, der kan opkræves via FAS.

§ 8. Kontingent, regnskab og revision

Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på en generalforsamling.

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3. Revisor samt revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 2 år. Genvalg kan finde sted maksimalt 2 gange.

§ 9. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan foretages af en generalforsamling efter forudgående udsendelse af ændringsforslagene til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen, og kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer stemmer for og at FAS godkender ændringsforslagene.

§ 10. Foreningens ophævelse

Stk.1. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens ordinære medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende ordinære medlemmer stemmer herfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af medlemmerne til stede, men de tilstedeværende ordinære medlemmer ved simpel majoritet stemmer for opløsningen, skal der tidligst 6 uger og senest 8 uger herefter afholdes ekstraordinær generalforsamling, der uanset fremmøde er beslutningsdygtig. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel majoritet blandt de ordinære medlemmer.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler.

§ 11. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen på generalforsamlingen den 5. december 2017

Vedtægterne er godkendt af FAS