Gå til indhold

Vedtægter for Universitetsansatte Lægers Forening

Se gældende vedtægter.

Indhold

§ 1. Foreningens navn
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Medlemmernes pligter
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
§ 7. Foreningens bestyrelse
§ 8. Regnskab
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 10. Foreningens ophævelse
§ 11. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Universitetsansatte Lægers Forening (ULF). Dens hjemsted er Domus Medica, København. 

Stk. 2. Foreningen er en forhandlingsberettiget forening, som indgår i Foreningen af Speciallæger og forhandlingsberettigede foreninger (FAS).

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

§ 3. Medlemskab
Foreningen optager som ordinære medlemmer de af FAS' medlemmer, som er ansat på universiteter og sektorforskningsinstitutioner mv. med hovedbeskæftigelse inden for forsknings- og undervisningsområderne samt myndighedsbetjeningen. 

Stk. 2. Andre universitetsansatte læger med hovedbeskæftigelse inden for forskning, undervisning og/eller myndighedsbetjening kan optages som ekstraordinære medlemmer. 

Stk. 3. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse pr. brev eller elektronisk til FAS' sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages en universitetsansat forsker/underviser automatisk i foreningen. 

Stk. 4. Udmeldelse, som tillige vil være en udmeldelse af FAS og af Lægeforeningen, kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Et medlem betragtes som udmeldt i tilfælde af 12 måneders kontingentrestance.

Stk. 5. Fortsat medlemskab af foreningen er betinget af, at medlemmet er erhvervsaktivt (jf. §1). Medlemmer, der ikke opfylder kriterierne i stk. 1 eller stk. 2 udmeldes automatisk.

§ 4. Medlemmernes pligter
Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af foreningen indgåede aftaler og overenskomster samt i øvrigt overholde de af foreningen lovligt trufne beslutninger. 

Stk. 2. Under konflikttilstand kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, som på grund af konflikt pålægges medlemmerne. 

Stk. 3. Det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse på www.laeger.dk mindst 4 uger forud, samt ved skriftlig udsendelse pr. brev eller elektronisk af dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Medlemsforslag, der ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen på www.laeger.dk

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Redegørelse for budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse - jf. §7
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Eventuelt

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges - under formandens ledelse - en dirigent, som derefter leder handlingen. 

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 

Stk. 6. Kun ordinære medlemmer har stemmeret. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

Stk. 7. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst 2 medlemmer kræver det. 

Stk. 8. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (se §§ 9 og 10). 

Stk. 9. På generalforsamlingen kan kun træffes beslutning om forslag, som forud er optaget på dagsordenen.

 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse pr. brev eller elektronisk direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet. 

Stk. 2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af den eller de sag(er), der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling indkaldt
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt.

Stk. 3. Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 4-8. 

Stk. 4. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst atter bringes frem på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Foreningens bestyrelse
Bestyrelsen leder foreningens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer heraf 1 formand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt de ordinære medlemmer. Bestyrelsen skal så vidt muligt afspejle de forskellige stillingskategorier, som foreningen repræsenterer.
Der skal som et minimum være mindst et medlem fra hvert af de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Stk. 3. Bestyrelsen kan yderligere suppleres med op til 2 observatører valgt af og blandt de ekstraordinære medlemmer. 

Stk. 4. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen ved direkte valg. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 5. Alle medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentation i Lægeforeningens repræsentantskab i henhold til FAS’ vedtægter. 

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt tilhører samme stillingskategori (jf. stk. 2).
Hvis formanden nedlægger sit mandat, konstitueres næstformanden frem til næste generalforsamling. 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlingerne tilstilles FAS' bestyrelse. 

Stk. 9. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig, medmindre mere end 1/2 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den. 

Stk. 10. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 8. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværende ordinære medlemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer fra ordinære medlemmer.

§ 10. Foreningens ophævelse
Beslutning om foreningens ophævelse eller sammenlægning med anden forening kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de ordinære medlemmer er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for ophævelse af foreningen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal ordinære medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens ordinære medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen afgørelse om foreningens formue.
Vedtages opløsning af foreningen, afvikles foreningens forhold med den i medfør af § 7 stk. 2 valgte bestyrelse som likvidationsudvalg.

§ 11. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato FAS' bestyrelse har godkendt dem, eller fra det senere tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget dem.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Universitetsansatte Lægers Forening 10. januar 2013. Vedtægterne er godkendt af FAS 7. februar 2013.