Gå til indhold

Ophør/afskedigelse

Læs om saglighedskrav, varsel for ændringer og opsigelse samt om processen for afskedigelse, som ansat på universitetet.

Indskrænkninger, besparelser og omstruktureringer på din arbejdsplads er i udgangspunktet et sagligt grundlag for afskedigelse.

Der er dog en række krav til saglighed, der skal være opfyldt: Almindelige ansættelsesretlige regler, forvaltningsloven, regler fra overenskomsten - og for tjenestemænd også tjenestemandsloven. Skulle situationen opstå, anbefaler vi, at du kontakter din lokale TR og sekretariatet i FAS.

Saglighedskrav

Saglighedskravet betyder, at afskedigelse eller omplacering skal være reelt begrundet i driftsmæssige hensyn. 

Almindeligvis vil generelle udvælgelseskriterier være behandlet og vedtaget i samarbejdsudvalget. På grundlag heraf kan ledelsen foretage en konkret individuel vurdering af alle medarbejderes kvalifikationer for at vurdere, hvem der under de givne omstændigheder bedst kan undværes. Der skal være en individuel vurdering af kvalifikationer set i forhold til fremtidige opgaver.

Det er ikke tilladt at bruge et enkelt kriterium, der direkte eller indirekte favoriserer nogen på andres bekostning (skøn under regel). Der skal være et samlet skøn af en række forskellige kriterier for at være sagligt.  

Det er altid vigtigt at få undersøgt, om en afskedigelse kan undgås ved en mindre indgribende foranstaltning, f.eks. omplacering til anden stilling.

Ved bedømmelse af sagligheden er det i øvrigt situationen på afgørelsestidspunktet (når den endelig beslutning træffes), der er afgørende. Dvs. at hvis der senere måske kommer en ledig stilling, så er det ikke i sig selv en hindring for en afskedigelse, hvis den ikke var ledig på afgørelsestidspunktet.

Varsler for ændringer og opsigelse

Ved stillingsændringer gælder i øvrigt, at arbejdsgiver uvarslet kan foretage mindre ændringer i ansættelsesforholdet (ledelsesret). Mere vidtgående ”negative” stillingsændringer skal varsles af arbejdsgiver. Varslets længde er lig med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Den varslede ændring betragtes således som en opsigelse af ansættelsen med samtidigt tilbud om overgang til de ændrede (forringede) vilkår for varslingsperiodens udløb.

Processen ved afskedigelse

Processen indledes typisk med, at berørte medarbejder indkaldes til møde med nærmeste leder. Ved dette møde meddeles mundtligt evt. omflytning eller påtænkt opsigelse, og der udleveres en partshøringsskrivelse med begrundelse for den påtænkte beslutning. Ved mødet har medarbejderen ret til at medtage en bisidder. Typisk henvender arbejdsgiversiden sig til TR og beder dem sidde stand-by på mødetidspunktet, så medlemmet, der først bliver klar over situationen ved indkaldelsen til samtalen, kan bede sin TR om at gå med.

Medarbejderen har herefter ret til at komme med sine bemærkninger/indvendinger under partshøringen. Fristen er typisk 10-14 dage for at indlevere bemærkninger til arbejdsgiverens partshøring. Sekretariatet i FAS kan være behjælpelig i den forbindelse.

Der er også inden afgivelse af partshøringen mulighed for at bede om ekstra uddybende møde(r) om nødvendigt. Typisk vil TR eller sekretariatet være bisiddere her. I denne fase er der også mulighed for forhandling af en aftale om evt. bedre fratrædelsesvilkår.

AC-overenskomsten indeholder regler om procedure for afskedigelse.