Gå til indhold

Speciallægekonsulenter i staten og sessionslæger

Her finder ud ansættelsesvilkår, løn mv for speciallægekonsulenter og sessionslæger

Speciallægekonsulenter

Sessionslæger

Speciallægekonsulenter

Speciallægekonsulenter i staten ansættes bl.a. som kasernelæger under Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen, som læger for civile værnepligtige og som særligt sagkyndige tilknyttet myndigheder og institutioner. Speciallægekonsulenter ansættes efter Overenskomst for speciallæger i staten, herunder protokollat om speciallægekonsulenter.

Ansættelsesforhold

Ansættelse som speciallægekonsulent efter Overenskomst for speciallæger er oftest ansat i deltidsstillinger. Ansatte følger i øvrigt almindelige fælles bestemmelser for ansatte i staten vedr. lønudbetaling, ferie, barsel, m.m. 

Dog er ansatte ikke omfattet af barns 1. og 2. sygedag, ligesom speciallægekonsulenter, kasernelæger og læger for civile værnepligtige maksimalt kan få løn under sygdom i alt i 3 måneder i løbet af 12 på hinanden følgende måneder. Ved fravær på grund af sygdom herudover bortfalder lønnen, medmindre andet følger af funktionærloven.

Ansættelse som speciallægekonsulent forudsætter, at pågældende læge har fået meddelt tilladelse til at betegne sig som speciallæge. Dog kan kasernelæger også have autorisation som alment praktiserende læge. Det forudsættes, at ansættelsen i deltidsstilling ved en institution ikke sker inden for samme speciale, som institutionen dækker.

Løn

Aflønning sker efter en fast timetakst medmindre andet aftales. For den del af arbejdstiden for speciallægekonsulenter, der efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse ligger i tidsrummet på hverdage kl. 16-20 samt lørdage kl. 8-14, ydes et tillæg til lønnen på 25 pct.

Opsigelse
Opsigelse af speciallægekonsulenter sker i henhold til funktionærlovens bestemmelser.

Sessionslæger


Ansættelse som sessionslæge forudsætter autorisation til selvstændig virke og autorisation svarende til almen praktiserende læge. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår efter overenskomst for speciallæger ansat i staten, herunder protokollat om sessionslæger.

Ansættelse

Sessionslæger er sædvanligvis fuldtidsansat, men kan ansættes på deltid. Basislønnen til sessionslæger er kr.  570.866 årligt (grundbeløb, niveau 31.marts 2012). Hertil kan ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Der ydes hertil pensionsbidrag på 17,9% til Lægernes Pensionskasse.  

Sessionslæger følge i øvrigt de fælles bestemmelser efter Overenskomst for speciallæger, bortset fra at for sessionslæger gælder funktionærlovens regler om løn under fravær på grund af sygdom.

Ophør

For sessionslæger gælder endvidere, at ansættelsesforholdet fra sessionslægens side skal bringes til ophør med et varsel på 2 måneder til udgangen af et sessionshalvår, dog maksimalt 4 måneder. Fra ansættelsesmyndighedens side kan sessionslægens ansættelsesforhold fra ansættelsesforholdets start bringes til ophør med et varsel på minimum 6 måneder med fratræden til udgangen af et sessionshalvår.