Gå til indhold

Tidsbegrænset ansættelse

En stilling som overlæge eller chef i staten er som udgangspunkt varige stillinger, men stillingen kan også besættes på åremål efter arbejdsgivers beslutning.

Åremålsansættelse

En åremålsansættelse i staten er baseret på Cirkulære om Åremålsansættelse af 19. april 2016. 

Åremålsansættelse sker for en tidsbegrænset periode på mellem 3 og 6 år.

Ved åremålets udløb kan ansættelsen forlænges på uændrede vilkår dog med en samlet maksimal periode på 9 år. Herefter skal stillingen opslås på ny.

Der ydes et åremålstillæg, som skal forhandles, og hvis størrelse afhænger af åremålets længde, samt om der er tilbagegangsstilling eller ej. Der kan ydes et åremålstillæg på indtil 25 pct. Af den samlede løn inkl. pension under hensyn til åremålets længde, tilbagegangsstilling og det lønmæssige niveau i tilbagegangsstillingen.

Ansættelse kan være på tjenestemandsvilkår eller på individuel kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansatte chefer i staten.

Udgangspunktet for åremålsstillinger er, at du kan genindtræde i en stilling på tilsvarende niveau, som den du havde i staten inden ansættelsen på åremål, således at du får en varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb. Det kan også ved nyansættelse aftales, hvilken stilling du efter åremålet vil overgå til, hvis du ikke kommer fra en fast stilling i staten.

Fratrædelsesbeløb/fratrædelsesvilkår

Det kan i stedet aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til den åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsstilling). Aftalen om fratrædelsesbeløb skal indgås i forbindelse med ansættelsen som en del af åremålsaftalen.

Fratrædelsesbeløbet udgør et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års åremålsansættelse. Fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratrædelse i forbindelse med udløbet af et forlænget åremål.  Den åremålsansatte må således ikke umiddelbart overgår til varig ansættelse i anden tilsvarende eller næsten stilling i staten indenfor samme ansættelsesområde.

Ved udløb af et tidsbegrænset åremål fratræder den åremålsansatte umiddelbart. Endvidere vil fratrædelsesvilkår iht. den underlæggende tjenestemandsansættelse eller individuelle kontraktansættelse ligeledes blive set i sammenhæng med åremålsansættelsen.

Der indgås altid en konkret åremålsaftale for det enkelte ansættelsesforhold, og forhandlingen foregår mellem arbejdsgiver og FAS. FAS kontakter i den forbindelse den, som skal ansættes i åremålsstillingen. Du anbefales ligeledes at tage kontakt til FAS på 3544 8408, hvis ansættelse på åremål er aktuel.