Gå til indhold

Tjenestemandsansættelse i stat

Ansættelse som tjenestemand er en varig ansættelse

Ansættelse som tjenestemand sker efter Lov om tjenestemænd tjenestemandsloven og er en varig ansættelse

Stillinger i staten, der er klassificeret i lønramme 37 og derover, skal således besættes på tjenestemandsvilkår, med mindre det er besluttet, at ansættelsesområdet er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

2 års prøvetid

Ansættelse sker første gang på prøve med senere varig ansættelse for øje. Prøvetiden er 2 år. Forudgående ansættelse i staten i indtil 2 år på tjenestemandslignende vilkår, på overenskomst eller på andre vilkår vil ved umiddelbar overgang til ansættelse som tjenestemand i samme stilling efter ledelsens beslutning kunne træde i stedet for prøveansættelse.

Der er også mulighed for, at ansættelsen som tjenestemand er tidsbegrænset. I så fald benyttes åremålsansættelse.

Åremålsansatte tjenestemænd

Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Tjenestemanden har endvidere pligt til at lade sig forflytte til anden passende stilling eller til anden geografi inden for sit ansættelsesområde. Åremålsansatte tjenestemænd har ved åremålets udløb pligt til at overtage et andet passende arbejdsområde inden eller uden for sit tidligere ansættelsesområde.

Tjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned. Arbejdsgivers opsigelsesvarsel er ligeledes 3 måneder. Såfremt en tjenestemands stilling nedlægges, og tjenestemanden derfor afskediges, er tjenestemanden berettiget til rådighedsløn. FAS kan være behjælpelig med de nærmere betingelser og regler i den forbindelse.

Ved afsked

Efter afsked er tjenestemænd berettiget til livsvarig tjenestemandspension på baggrund af løntrin og pensionsanciennitet ifølge Lov om tjenestemandspension. Pensionsancienniteten beregnes på baggrund af hele ansættelsesår. Af de løntillæg, som ydes udover lønnen som tjenestemand, indbetales 17,1 % til Lægernes Pensionskasse.