Gå til indhold

Kend kravene for tilladelse til at have bibeskæftigelse

Din bibeskæftigelse må ikke:

Som overlæge og stabslæge har du ifølge tjenestemandslovens § 17 ret til at have bibeskæftigelse ved siden af din hovedbeskæftigelse. Men det er ikke en ubetinget ret. Du har samtidig pligt til at oplyse din arbejdsgiver om bibeskæftigelsen, da din bibeskæftigelse skal være forenelig med din hovedbeskæftigelse.

Må ikke påvirke din indsats tids- eller indholdsmæssigt

Det betyder, at din indsats i hovedstillingen hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt må påvirkes af bibeskæftigelsen. Du skal således om nødvendigt kunne færdiggøre nødvendige opgaver, og du skal møde veludhvilet og velforberedt op til din hovedbeskæftigelse.

Må ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen

Bibeskæftigelsen må endvidere ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen eller forringe fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet. Din bibeskæftigelse skal vige for din hovedbeskæftigelse, således at du normalt på lige fod med øvrige ansatte kan afløse ved sygdom og bidrage ved akutopståede behov.

Må ikke indebære interessekonflikt

Der må endvidere ikke være en interessekonflikt mellem din hovedansættelse og din bibeskæftigelse, ligesom der er et krav om, at bibeskæftigelsen ikke må underminere din værdighed til at virke i hovedbeskæftigelse (det såkaldte dekorumkrav). Du må således ikke i din hovedstilling have en funktion, der kunne give anledning til mistanke om interessekonflikt med din bibeskæftigelse.

Jo længere op i ledelseshierarkiet som overlæge eller stabslæge du befinder dig, jo mindre vil mulighederne for bibeskæftigelse være pga. din mulighed for at influere på strategiske beslutninger.

Den enkelte institution kan have udformet nærmere retningslinjer for bibeskæftigelse, herunder anmeldelsespligt til arbejdsgiver om bibeskæftigelsens karakter og omfang. Bibeskæftigelse ved ansættelse i staten er i øvrigt ikke aftalebelagt mellem FAS og finansministeriet, men reguleres af domspraksis. 

Arbejdsgiver kan fastsætte retningslinjer

Østre Landsret har bl.a. i en dom fra 28. september 2009 fastslået, at en ansættelsesmyndighed kan fastsætte retningslinjer om, at medarbejdere, der beskæftiger sig med myndighedens kerneopgaver, i almindelighed er afskåret fra at påtage sig bibeskæftigelse af samme eller tilsvarende karakter, uden at der forinden skal foretages en nærmere vurdering af den konkrete risiko for interessekonflikter mv. Det skal dog vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Tjenestemandslovens bestemmelse og fortolkningen heraf gælder også for ansatte efter Rammeaftale om kontraktansatte chefer.

Hvis du har behov for en dialog om en evt. bibeskæftigelse vil være forenelig med din hovedbeskæftigelse, er du velkommen til at kontakte sekretariatet i FAS på 35 44 84 08.