Gå til indhold

Hvad er mit opsigelsesvarsel?

Opsigelsesvarslet er 3 måneder både fra dig og din arbejdsgiver.

Tjenestemandsansatte

Som tjenestemand er opsigelsesvarslet 3 måneder både fra dig og din arbejdsgiver fra første dag i ansættelsen.

Der ydes ikke fratrædelsesgodtgørelse til tjenestemænd.

Kontraktansatte

Hvis du er kontraktansat efter Rammeaftale for kontraktansatte chefer gælder Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse.

Det betyder, at opsigelse fra arbejdsgivers side kan ske til udløbet af en måned, således:

- med et varsel på 1 måned inden udløbet af de første 5 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 6 måneder herefter.

Dit opsigelsesvarsel er 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Der er mulighed for, at du og ansættelsesmyndigheden kan aftale, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side er længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse for kontraktansatte

I tilfælde af uansøgt afsked, som ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse, ydes en fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse i henhold til rammeaftalen 4 måneders løn. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes af den samlede faste løn inkl. pensionsbidrag. Der ydes ikke feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelsen.

Ud over ovennævnte fratrædelsesgodtgørelse kan der ydes fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Militærlæger og ansatte efter Overenskomst for speciallæger

Her gælder alene funktionærlovens regler om opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse – se ovenfor under kontraktansatte.

Sessionslæger

Ansættelsesforholdet fra sessionslægens skal bringes til ophør med et varsel på 2 måneder til udgangen af et sessionshalvår, dog maksimalt 4 måneder. Fra ansættelsesmyndighedens side kan sessionslægens ansættelsesforhold fra ansættelsesforholdets start bringes til ophør med et varsel på minimum 6 måneder med fratræden til udgangen af et sessionshalvår.

Der ydes fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens regler.