Gå til indhold

Refusion til efteruddannelse

Se her hvilke kurser, der gives tilskud til.

Ifølge overenskomsten om speciallægehjælp har praktiserende speciallæger ret til 8 årlige efteruddannelsesdage.

Formålet er at skabe et incitament for den enkelte praktiserende speciallæges valg af efteruddannelsesaktivitet og samtidig sikre og udvikle den faglige kvalitet i speciallægepraksis bedst muligt.

Hvor mange dage?

Der gives tilskud til 8 efteruddannelsesdage pr. år afholdt på hverdage i tidsrummet mandag-fredag kl. 08:00 - 20:00.

+ tilskud til dage til deltagelse i tutorlægekurser.
+ tilskud til dage til deltagelse i kurser og arrangementer om samarbejds- og tillidsrepræsentantarbejde.
+ tilskud til 2 kompetencedage i perioden 1. april 2022 -31. marts 2026 i forbindelse med arbejdet med kvalitet indenfor de områder, som eKVIS arbejder med. Se beskrivelsen her på eKVIS' hjemmeside.

Ubrugte efteruddannelsesdage tildelt i det indeværende kalenderår vil blive overført til næste kalenderår. Overførte dage vil blive brugt før de nye, tildelte 8 dage.

Bliver overførte dage ikke brugt i det nye kalenderår, udløber de ved årets udgang.

Halve eller hele dage?

Over 4 timer = Tæller som en hel dag.
Under 4 timer = Tæller som en halv dag.

Samtlige kurser - herunder også ERFA-møder - der afholdes virtuelt og varer  max 2,5 timer = Tæller som en kvart dag.

Medregnes transporttiden?

Kurset afholdes:

  • Indenfor Skandinavien: Transporttid medregnes ikke. (Skandinavien er Danmark, Norge og Sverige).
  • Indenfor Europa: Transporttid medregnes med en halv dag ved udrejse og en halv dag ved hjemrejse.
  • Udenfor Europa: Transporttid medregnes med en hel dag ved udrejse og en hel dag ved hjemrejse.

Rejsedagene skal også være foretaget på hverdage i tidsrummet mandag-fredag kl. 08:00 - 20:00. Der er dog ikke krav om, at om rejsen skal foretages umiddelbart før og i forlængelse af kurset, såfremt lægen ønsker at opholde sig længere tid på destinationen. Hvis rejsedagene ikke er foretaget på hverdage, ydes der ikke refusion herfor.

Hvilke kurser gives der tilskud til?

Retten til tilskud til efteruddannelse forudsætter, at der er tale om et kursus, som på forhånd er optaget på positivlisten over efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af Fondens bestyrelse efter indstilling fra FAPS.

Den overordnede ramme for de specialespecifikke positivlister kan findes her.
Positivlisterne er specialeopdelt og kan findes her.

Kurser i udlandet arrangeret af medicinalfirmaer kan - på baggrund af en udtalelse fra den relevante speciallægeorganisation vedrørende det faglige indhold - godkendes af formandskabet for Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

Vedr. ERFA grupper: 
Møder med et programsat lægefagligt relevant indhold, gerne med oplægsholder. 
Minimum 8 personer fra de store specialer, minimum 4 personer fra de små specialer.

Hvis den praktiserende speciallæge selv underviser på kurset og dermed aflønnes for det, kan der ikke samtidig ansøges om tilskud til efteruddannelse. Hvis den praktiserende læge fx selv underviser om formiddagen og deltager som kursist om eftermiddagen, kan der ydes tilskud for ½ dag.

Dokumentation og ansøgningsfrist 

Ansøgningen skal indsendes inden 6 måneder efter, at kurset er afholdt.

Du er som ansøger forpligtet til at indsende dokumentation i relation til rejsen og for kursets faglige indhold, dvs. et program for kurset med angivelse af kursusarrangør, og om muligt en beskrivelse af kursuselementerne. Der kan kun ydes refusion til den programsatte kursustid, dvs. har underviseren overskredet tiden, vil der ikke blive ydet refusion for den ekstra tid.