Gå til indhold

Udbetalingsregler for efteruddannelse

Her kan du se reglerne for udbetaling for efteruddannelse

§ 1

Praktiserende speciallæger, der har overenskomst på praksisområdet, har ret til tilskud til deltagelse i efteruddannelse i normalt 8 dage årligt idet eventuel ændring af antallet af efteruddannelsesdage med tilskud fastsættes af Fondens bestyrelse. Tilskud ydes fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

Retten til tilskud opnås gennem deltagelse i efteruddannelse, som på forhånd er optaget på en liste over efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af fondens bestyrelse efter indstilling fra Foreningen af Speciallæger.

Udover de otte dage årligt ydes der endvidere tilskud til deltagelse i tutorlægekurser.

Endvidere har Foreningen af Speciallægers medlemmer af speciallægesamarbejdsudvalgene ret tilskud for deltagelse i kurser og arrangementer om samarbejds- og tillidsrepræsentantarbejde.

Kompensation sker på samme vilkår, som hvis der havde været tale om almindelig faglig efteruddannelse.

§ 2

Tilskud til efteruddannelse er individuelt, og kan gives pr. dag eller pr. halve dage. For så vidt angår E-learning kan udbetaling også ske for kvarte dage. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 8 hele dage pr. år. Efteruddannelse på op til 4 timer pr. dag udgør en halv dag. Mere end 4 timer udgør en hel dag.

Tilskuddet pr. hele dag udgør 60% af den gennemsnitlige udbetaling fra regionen samt eventuelle udbetalinger fra FAS' Sygefond i det senest afsluttede regnskabsår. Tilskuddet pr. dag beregnes således:

Bruttoudb. i senest afsluttede regnskabsår x 60
250 indtjeningsdage x 100

Ved tildeling af nyt ydernummer f.eks. ved nyetablering af speciallægepraksis, ved opdeling af kompagniskabspraksis, samt ved afsluttet generationsskifteperiode opgøres refusion fra den dato, hvor det nye ydernummer er gældende. Beregningen sker på baggrund af de forgangne måneders honoraropgørelser for det nye ydernummer omregnet til et fuldt kalenderår.

Tilskud for en halv dag udbetales med 50% af det efter den ovenstående beregningsmetode fremkomne beløb.

Tilskud for kvarte dage fsva. E-learning kurser udbetales med 25% af det efter ovenstående beregningsmetode fremkomne beløb. Et kursus på max 2,5 time udbetales svarende til en kvart dag.

Der kan alene udbetales tilskud til efteruddannelse afholdt på hverdage, dvs. mandag-fredag kl. 8:00 - 20:00.

§ 3

Transporttid inden for Skandinavien indgår ikke i beregningen af efteruddannelsesaktivitetens varighed.

Transporttid på hverdage inden for Europa (defineret som rejsesygesikringens dækningsområde) udløser tilskud svarende til en halv dag ved udrejse og en halv dag ved hjemrejse.

Transporttid på hverdage uden for Europa udløser tilskud svarende til en hel dag ved udrejse og en hel dag ved hjemrejse.

§ 4

Tilskud udbetales løbende, når anmodning om tilskud er modtaget i Fondens sekretariat, og når det er konstateret, at den pågældende aktivitet, der ansøges om tilskud til, kan konstateres tilskudsberettiget.

§ 5

Tilskud udbetales på baggrund af en tro og love erklæring fra den enkelte speciallæge.

Fondsbestyrelsen har ret til at forelægge indberettede oplysninger om efteruddannelse for den relevante speciallægeorganisation.

Speciallægen har pligt til at fremkomme med alle relevante oplysninger til beregning af og for godkendelse af tilskud.

Fondsbestyrelsen har ret til at indhente dokumentation for deltagelse i en konkret efteruddannelse.

Fondsbestyrelsen træffer endelig afgørelse i tvivlstilfælde om berettigelsen til tilskud til en konkret efteruddannelse.

§ 6

Ændringer i tilskuds- og udbetalingsbestemmelser godkendes af Fondens bestyrelse.