Gå til indhold

Vedtægter for Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Her finder du gældende vedtægter.

Indhold

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Forhold til Lægeforeningen og FAS
§ 4. Medlemskab
§ 5. Repræsentantskab
§ 6. Valg til repræsentantskab
§ 7. Repræsentantskabsmøder
§ 8. Bestyrelse
§ 9. Udvalg

§ 10. Regionsbestyrelser og regionsbestyrelsesformænd
§ 11. Praksisoverdragelse
§ 12. FAS' Fond 
§ 13. Sekretariat 
§ 14. Regnskab 
§ 15. Vedtægtsændringer 
§ 16. Ophævelse af foreningen eller sammenslutning med andre foreninger 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er "Foreningen af Praktiserende Speciallæger" (FAPS). Dens hjemsted er Domus Medica, København.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, herunder at formidle kontakt med andre lægelige foreninger og organisationer og at varetage overenskomstforhandlinger, jfr. bestemmelserne i vedtægterne for Foreningen af Speciallæger og forhandlingsberettigede foreninger (FAS).

§ 3. Forhold til Lægeforeningen og FAS
Foreningen indgår i og repræsenteres i Lægeforeningen gennem FAS. Foreningen indgår i FAS som forhandlingsberettiget forening.

§ 4. Medlemskab
Ret og pligt til medlemskab af FAPS har medlemmer af FAS, der der udøver speciallægepraksis med ydernummer. Medlemmer med deltidsydernummer, som har deres hovedbeskæftigelse som ansat inden for en anden forhandlingsberettiget forenings område, hører dog til i denne.

Note: Ændringen af §4, stk. 1 har virkning fra 1. januar 2024

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab efter stk.1 er opfyldt. Bestyrelsens afgørelse kan forelægges repræsentantskabet til beslutning.

Stk. 3. Indmeldelse i foreningen sker automatisk, når betingelserne i stk.1 er opfyldt.

Stk. 4. Udmeldelse af FAPS, som tillige vil være udmeldelse af FAS og Lægeforeningen, kan ske med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal, dog ikke under overenskomstforhandlinger og overenskomstmæssige konflikter, der berører det pågældende medlem.

Stk. 5. Ved ophør med praksis på grund af alder eller sygdom er det muligt at overgå til ekstraordinært medlemskab af FAPS. Ekstraordinært medlemskab er kontingentfrit. Ekstraordinære medlemmer har ingen stemmeret, og de er ikke valgbare.

Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 5. Repræsentantskab
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Repræsentantskabet tager stilling til opsigelse og indgåelse af den generelle overenskomst indgået mellem FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af repræsentanter, valgt af og blandt de ordinære medlemmer af FAPS i de i § 6, stk. 2 nævnte praksisspecialer, samt af medlemmerne af FAPS' regionsbestyrelser. Man kan ikke samtidig bestride en plads i repræsentantskabet, hvor man er valgt af sit praksisspeciale, jfr. § 6, og en plads, hvor man er valgt til en af FAPS’s regionsbestyrelser, jfr. § 10.

Stk. 3. Valg, jf. stk. 2, sker efter de i § 6 angivne regler, og for medlemmerne af FAPS' regionsbestyrelsers vedkommende efter § 10. 
Ved midlertidigt forfald udpeges stedfortræder for repræsentanter af de respektive organisationer. Ved vakance foretages nyvalg ved urafstemning i det berørte speciale.
FAS' sekretariat holdes underrettet om valgte repræsentanter og stedfortrædere.

Stk. 4. Repræsentanterne har mødepligt til repræsentantskabsmøderne. I tilfælde af forfald har en stedfortræder mødepligt.

Stk. 5. Ordinære repræsentantskabsmøder er åbne for alle medlemmer af FAPS. Medlemmerne har taleret, men kun repræsentanterne har stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne.

Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Valg til repræsentantskab
Valg til repræsentantskab finder sted i maj måned i lige år.

Stk. 2. Med henblik på sammensætning af repræsentantskab, opdeles medlemmerne i følgende praksisspecialer:.

 • Øjenlægehjælp (oftalmologi),
 • ørelægehjælp (otologi),
 • dermato-venerologi,
 • gynækologi,
 • psykiatri,
 • kirurgi,
 • reumatologi,
 • intern medicin,
 • pædiatri,
 • børne- og ungdomspsykiatri,
 • ortopædisk kirurgi,
 • plastikkirurgi,
 • neurologi,
 • anæstesiologi,
 • radiologi

Stk. 3. Hver praksisspeciale er berettiget til at vælge én repræsentant pr. 25 ordinære medlemmer af FAPS, dog således at der for et medlemstal imellem 1 og 49 kan vælges én repræsentant.

Stk. 4. Praksisspecialerne vælger repræsentanter til repræsentantskabet fra eget praksisspeciale ved uraf-stemning blandt specialets ordinære medlemmer af FAPS. Ved valg kræves til opstilling 5 stillere fra praksisspecialet eller fra bestyrelsen i den til det pågældende praksisspeciale hørende speciallægeorganisation. Anmeldelse af kandidater skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før urafstemning påbegyndes. Valgt er de, der inden for praksisspecialet får flest stemmer. Ved stemmelighed afvikles omvalg blandt dem, der har fået lige mange stemmer. Såfremt der herefter stadig er stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Såfremt der kun er opstillet det antal kandidater, som praksisspecialet er berettiget til at besætte i repræsentantskabet, betragtes disse som valgt.

Stk. 5. Ekstraordinært valg til repræsentantskabet skal finde sted inden 4 uger, såfremt 100 medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.

§ 7. Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet afholder ét møde årligt, normalt i oktober måned. Bestyrelsen foretager skriftlig indkaldelse med mindst tre ugers varsel. Mødetidspunktet annonceres for foreningens medlemmer i Ugeskrift for Læger med mindst tolv ugers varsel. Mødestedet vælges af bestyrelsen. Samtidig med indkaldelse udsendes en dagsorden.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seks uger før repræsentantskabsmødet.

I sager, der ikke har været optaget på dagsorden, kan beslutning kun træffes, hvis ingen repræsentanter har indsigelse herimod.

Stk. 2. På det ordinære møde skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandsberetning. 
 3. Beretning fra samtlige udvalg. 
 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. 
 5. Valg af bestyrelse (kun de lige år). 
 6. Valg af revisor (kun de lige år). 
 7. Eventuelt valg til bestyrelsen for FAS' Fond. 
 8. Regnskab. 
 9. Budget. 
 10. Kontingent. 
 11. Eventuelt.

Stk. 3. Repræsentantskabsmødet kan under særlige omstændigheder beslutte, at et punkt behandles for lukkede døre – det vil sige uden deltagelse af de personer, der ikke er repræsentanter, og som deltager i henhold til § 5, stk. 5 og 6. Beslutning herom kan fremsættes på repræsentantskabsmødet, og vedtagelse kræver 2/3 af repræsentanternes afgivne stemmer.

Stk. 4. Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, eller såfremt der er fremsat skriftligt krav herom fra fem repræsentantskabsmedlemmer. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal finde sted senest 4 uger efter, at begæring er fremsat.

Stk. 5. Medmindre det kan ske ved det ordinære repræsentantskabsmøde, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

 • I forbindelse med præsentation af de overordnede linier for FAPS’ forventede overenskomstkrav og
 • når repræsentantskabet skal tage stilling til opsigelse og indgåelse af den generelle overenskomst indgået mellem FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 6. Umiddelbart efter, at FAPS har udvekslet overenskomstkrav med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, er bestyrelsen forpligtet til at orientere repræsentantskabet elektronisk.

Stk. 7. Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, kan det i stk. 1 nævnte varsel afkortes. Mødetidspunktet skal så vidt muligt annonceres i Ugeskrift for Læger.

Stk. 8. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt og mindst 2/3 af repræsentanterne er til stede. Stemmeret har kun repræsentanter og stedfortrædere.

Til valg og beslutninger kræves simpel majoritet, medmindre andet er fastsat.

Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning, mens forslag betragtes som bortfaldet.

Stemmeafgivelsen sker normalt ved håndsoprækning. Stemmeafgivelsen skal ske skriftligt og hemmeligt ved alle valg, hvor der opstiller flere kandidater end svarende til det antal poster, der skal besættes, og i øvrigt når blot to repræsentanter eller bestyrelsen kræver dette.

§ 8. Bestyrelse
Bestyrelsen leder foreningens anliggender imellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen består af 11 stemmeberettigede medlemmer samt en observatør fra hver af de valggrupper, som formanden og næstformanden vælges fra.

Stk. 2. Med henblik på sammensætning af bestyrelsen opdeles medlemmerne efter praksisspecialer i 11 valggrupper.

Valggrupperne benævnes:

 1. Øjenlægehjælp (oftalmologi).
 2. Ørelægehjælp (otologi).
 3. Dermato-venerologi.
 4. Gynækologi.
 5. Psykiatri.
 6. Kirurgi.
 7. Reumatologi.
 8. Intern medicin.
 9. Pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
 10. Ortopædisk kirurgi og plastikkirurgi,
 11. Neurologi og andre specialer (anæstesiologi og radiologi).

Stk. 3. Repræsentanterne i hver valggruppe opstiller og vælger af deres midte et bestyrelsesmedlem, der indgår i FAPS' bestyrelse. Valg foretages kun i de lige år og gælder for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Valget finder sted inden 1. juli, og resultatet bekendtgøres på det efterfølgende  repræsentantskabsmøde i oktober måned. Hvis der blandt en valggruppes repræsentanter kun er én kandidat til bestyrelsespladsen, betragtes denne som valgt. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. 

Stk. 4. I tilfælde af, at valget i henhold til §8, stk. 3 fører til stemmelighed mellem flere kandidater til en bestyrelsespost, gennemføres der efterfølgende et valg mellem disse kandidater, hvor alle valggruppens medlemmer opfordres til at afgive deres stemme. Et sådant valg finder sted inden udgangen af august måned.

Stk. 5. I de valggrupper, hvor mere end ét speciale er repræsenteret, er de enkelte specialer berettiget – men ikke forpligtet – til at have en plads i bestyrelsen efter en rotationsordning, dog har de enkelte specialer ret til at være repræsenteret i bestyrelsen mindst 2 valgperioder efter hinanden under forudsætning af, at der samme bestyrelsesmedlem, der fortsætter.

Stk. 6. De to valggrupper, hvis bestyrelsesmedlemmer vælges til henholdsvis formand og næstformand, har ret til blandt sin midte at vælge hver et medlem, der med observatørstatus deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand ved første bestyrelsesmøde, efter at valg har fundet sted. Bestyrelsen skal afholde første møde senest 2 uger efter valget af bestyrelse, jfr. § 7, stk.2, pkt. 5, har fundet sted.

Stk. 8. Ved vakance i bestyrelsen foretages umiddelbart nyvalg i den valggruppe i repræsentantskabet, der omfattes af den vakante plads i bestyrelsen.

Stk. 9. Stemmeret har kun bestyrelsens medlemmer og ingen beslutning kan træffes, medmindre mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 10. Ved behandling af sager, der vedrører de enkelte specialer, kan bestyrelsen indkalde repræsentanter fra de enkelte speciallægeorganisationer til drøftelse i behandling af det pågældende dagsordenspunkt. Speciallægeorganisationerne modtager til udtalelse alle sager, der har relation til de enkelte specialer og har ret til at kræve sig repræsenteret i FAPS' bestyrelse i forbindelse med sagens behandling.

§ 9. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte disses kommissorium.

Stk. 2. Ved overenskomstforhandlinger nedsætter bestyrelsen et overenskomstudvalg til udarbejdelse af overenskomstoplæg samt en forhandlingsdelegation. De nærmere regler for forhandlinger fastlægges efter forhandling med FAS i et protokollat.

§ 10. Regionsbestyrelser og regionsbestyrelsesformænd
I hver region vælges en regionsbestyrelse bestående af tre medlemmer – for Hovedstadsregionens vedkommende dog fire medlemmer – heri indregnet regionsbestyrelsesformanden.

Stk. 2. Såvel valg af regionsbestyrelsesformanden som valg af de øvrige to – for Hovedstadsregionens vedkommende tre – medlemmer af regionsbestyrelsen foretages
af og blandt FAS-gruppens FAPS-medlemmer. Herudover kan der vælges op til tre stedfortrædere for medlemmerne af regionsbestyrelserne. Det bør tilstræbes, at man får en så bred dækning som muligt blandt specialerne.Valg gennemføres ved elektronisk afstemning eller på et medlemsmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Valg finder sted senest i maj måned i ulige år og gælder for to år.

Stk. 4. I regi af FAPS’ bestyrelse afholdes kurser for regionsbestyrelserne. Det er obligatorisk for medlemmer af regionsbestyrelserne at deltage, bortset fra tilfælde af lovligt forfald. De valgte stedfortrædere, jf. stk. 2, har mulighed for at deltage.

Stk. 5. Det i FAS ansatte sekretariat bistår regionsbestyrelserne med generel sparring og vejledning om overenskomstforhold m.v. i forbindelse med forhandling af lokale aftaler med regionen samt ved forberedelse af møder i de regionale samarbejdsudvalg m.v.

Stk. 6. Regionsbestyrelsens medlemmer er tillidsrepræsentanter for medlemmerne i vedkommende region og bistår FAPS’ bestyrelse i varetagelsen af de praktiserende speciallægers overenskomstmæssige interesser over for lokale myndigheder og kollegiale forsamlinger i regionen.

Ved deltagelse i udvalg, der behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse og forståelse i regionen eller områder, der kan få indflydelse på speciallægepraksis' arbejdsområder – herunder især indgåelse af aftaler i henhold til overenskomstens § 64, § 65 og § 66 – skal de berørte specialers organisationer anmodes om en udtalelse. Inden regionsbestyrelsen indgår lokale aftaler, forelægger FAS’ sekretariat udkast til aftale for den relevante speciallægeorganisation for at sikre, at det aftalte vil være fagligt forsvarligt.

Ved uenighed mellem regionsbestyrelsen og de pågældende specialers organisationer forelægges sagen for FAPS' bestyrelse, inden der træffes beslutning. Forelæggelsen skal finde sted, inden der foretages endelige forhandlinger i den pågældende region.

Stk. 7. De 5 regionsbestyrelsesformænd deltager i faste møder med det af FAPS’ bestyrelse nedsatte forhandlingsudvalg. Formålet med møderne er gensidig erfaringsudveksling og videndeling.

Stk. 8. Regionsbestyrelsesformanden er kontaktperson for FAPS’ bestyrelse i vedkommende region. 
Regionsbestyrelsesformanden holder FAPS’ bestyrelse orienteret om medlemmernes forhold.

Stk. 9. FAPS’ bestyrelse holder regionsbestyrelsesformanden orienteret om sit arbejde ved tilsendelse af referater af bestyrelsesmøder og andet materiale, ligesom regionsbestyrelsesformanden orienteres om og inddrages i forhandlinger, der vedrører regionen. Regionsbestyrelsen holder i fornødent omfang medlemmerne i regionen orienterede.

Stk. 10. Medlemmerne af regionsbestyrelserne er medlemmer af FAPS' repræsentantskab. FAPS’ bestyrelse afholder orienteringsmøder 1 gang årligt for medlemmerne af regionsbestyrelserne. Foreningen afholder udgifter hertil og kan i øvrigt, efter bestyrelsens bestemmelser, afholde andre udgifter for regionsbestyrelsernes virke som sådanne.

§ 11. Praksisoverdragelse
Repræsentantskabet træffer beslutning om maksimum goodwill, som må aftales i forbindelse med køb og salg af speciallægepraksis, der drives efter Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ændring af maksimum goodwill skal ske under ligelig hensyntagen til sælger og køber.

Stk. 2. Medlemmer, der indgår kontrakt om køb eller salg af speciallægepraksis, der drives efter den i stk. 1 nævnte overenskomst, skal indsende kopi af overdragelseskontrakten samt beregning af den aftalte goodwill.

Stk. 3. Såfremt der i forbindelse med køb og salg af speciallægepraksis overdrages fast ejendom, inventar, instrumenter eller andre effekter, må der ikke aftales en pris, som overstiger værdien i handel og vandel. Der skal til FAS indsendes dokumentation herfor.

§ 12. FAS' Fond
FAS' Fond er en selvejende institution med hjemsted i København, jf. fondsvedtægterne.

§ 13. Sekretariat
Foreningens daglige arbejde forestås af FAS' sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan.

§ 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor, der vælges i de lige år af repræsentantskabet for to år samt af en lægelig revisor, der vælges i de lige år af repræsentantskabet for to år, begge med mulighed for genvalg.

§ 15. Vedtægtsændringer
Ændringer af love og vedtægter kan foretages af repræsentantskabet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, når ændringsforslagene forinden har været udsendt skriftligt til repræsentanterne sammen med dagsordenen for det møde, hvor de ønskes behandlet.

Stk. 2. I tilfælde af vedtægtsændringer kan et medlem, inden for 1 måned efter at ændringerne er blevet bekendtgjort, udmelde sig af foreningen. I dette tilfælde gælder de i § 4 omtalte forbehold ikke.

§ 16. Ophævelse af foreningen eller sammenslutning med andre foreninger
Foreningen kan ophæves eller sammensluttes med anden forening, såfremt det ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, med mindst tre måneders mellemrum, besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslaget skal have været meddelt medlemmerne mindst tre uger før det pågældende repræsentantskabsmøde. Ved sammenslutning med anden eller andre foreninger overgår nærværende forenings aktiver og passiver til den nydannede forening.

Senest ændret på FAPS’ repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2023.