Gå til indhold

Kontraktansættelse af chefer i staten

Overlæger ansættes sammen med andre chefer i staten på kontraktvilkår (dog ikke overlæger i Forsvaret).  Det sker efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, der senest er fornyet i 2021. Samtidig er muligheden for at ansætte på tjenestemandsvilkår ophørt inden for de områder, hvor rammeaftalen gælder. Allerede ansatte tjenestemænd, som efter den 1. januar 2009 opnår ansættelse i en anden chefstilling, kan opretholde deres tjenestemandsansættelse.

Inden for FAS’ område er stort set alle de departementer, styrelser og direktorater, hvor der er ansat læger på overlægeniveau, omfattet af rammeaftalen. De militære overlæger er ikke omfattet af rammeaftalen – men er ansat på individuelle kontrakter.

Ved kontraktansættelse indgår chefen selv en individuel kontrakt med arbejdsgiveren. FAS får tilsendt en kopi af den indgåede kontrakt efterfølgende, men er ikke aftalepart og skal ikke godkende kontrakten for at den er gyldig. Der er mulighed for, at du kan bemyndige FAS til at forhandle på dine vegne. Det er under alle omstændigheder en gode ide at kontakte sekretariatet så tidligt så muligt, og altid inden kontrakten underskrives, for at gennemgå løn og ansættelsesvilkår inden stillingen accepteres. Henvendelse kan ske til sekretariatet i FAS (35 44 84 08).

Hvad indebærer kontraktansættelse?

Kontraktansættelse for chefer i staten hviler på individuelle kontrakter, som kan aftales inden for de rammer, rammeaftalen om kontraktansættelse fastlægger. Chefer er i rammeaftalens forstand defineret som stillinger på kontorchefniveau og derover.  Inden for FAS’ område gælder rammeaftalen dermed for alle overlæger (undtagen militære overlæger) og for andre stillinger i lønramme 37 og derover, selvom disse ikke måtte have et ledelsesansvar svarende til kontorchef.

Kontraktansættelse kan både ske som varig ansættelse eller tidsbegrænset. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset, skal kontrakten være i overensstemmelse med reglerne om åremålsansættelse.

""

Løn

Grundlønnen aftales inden for en ny basislønskala gruppe 1 – 4, svarende til tjenestemandslønramme 37-40. Indplaceringen afgøres af den enkelte stillings organisatoriske placering og ansvarsområde. Lønfastsættelsen skal afspejle ansættelsesperioden og de øvrige aftalte kontraktvilkår.

I de enkelte løngrupper er der et spænd for fastlæggelse af lønnen i 31.3 2012 niveau. :

  • Gruppe 1: 534.703 kr. – 575.745 kr. (31.3.2012 niveau)
  • Gruppe 2: 586.525 kr. – 716.977 kr. (31.3.2012-niveau)
  • Gruppe 3: 807.659 kr. (31.3.2012-niveau)
  • Gruppe 4: 903.611 kr. (31.3.2012-niveau)

Stillinger som overlæge, sektionsleder, enhedschef, kontorchef og lignende indplaceres i gruppe 1. Stillinger som afdelingschef, vicedirektør og lignende indplaceres i gruppe 2. Styrelsesdirektører og lignende indplaceres som udgangspunkt i gruppe 3 eller 4. Grundlønnen indenfor intervallerne i gruppe 1 og 2 aftales mellem arbejdsgiveren og den pågældende chef.

Derudover kan arbejdsgiveren og den pågældende chef aftale varige og midlertidige tillæg. Disse er ikke begrænset af størrelsen af cheflønspuljerne for tjenestemænd, idet chefer, der kontraktansættes, ikke er omfattet af cheflønspuljerne.

Aftale om tillæg kan indgås i forbindelse med ansættelsen.

Lønnen – såvel grundløn som varige og midlertidige tillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via den generelle reguleringsordning.

Lønforhandlinger

Der skal finde en årlig forhandling sted, hvis en af kontraktens parter anmoder om det. Forhandling kan finde sted oftere, hvis det er aftalt i kontrakten, eller hvis der er enighed mellem parterne herom.

Engangsvederlag fastsættes af arbejdsgiveren efter forhandling med den pågældende chef og kan f.eks. ydes som

- honorering af særlig indsats

- resultatløn

- honorering af merarbejde

Pension

Arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag af den samlede løn. Ved den samlede løn forstås grundløn, varige og midlertidige tillæg samt eventuelt åremålstillæg. Disse løndele er altid pensionsgivende. Der indbetales kun pensionsbidrag af engangsvederlag og/eller resultatløn, hvis dette eksplicit er aftalt.

Pensionsprocenten udgør 17.1 %. Det er muligt at aftale en højere pensionsprocent, ligesom det kan aftales, at pensionsbidraget fra 16,8 % og opefter kan udbetales som løn.

Opsigelsesvarsler

Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse gælder.

Det betyder, at opsigelse fra arbejdsgivers side kan ske til udløbet af en måned, således:

- med et varsel på 1 måned inden udløbet af de første 5 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder af ansættelsen

- med et varsel på 6 måneder herefter.

Chefen/overlægen kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Der er i henhold til rammeaftalen mulighed for, at ansættelsesmyndigheden og den pågældende chef aftaler, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side er længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder.