Gå til indhold

FAPS: Positivt udspil fra Venstre (16/8-21)

Det er særdeles positivt, at Venstre lægger op til at styrke danskernes muligheder for behandling hos landets 1.000 praktiserende speciallæger. Det siger formanden for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Ann-Louise Reventlow-Mourier på baggrund af et nyt udspil fra Venstre om bedre lægedækning og flere praktiserende læger.

”Praktiserende speciallæger kan levere et vigtigt bidrag til at styrke det nære sundhedsvæsen og give danskerne lettere adgang til specialistbehandling i samarbejde med de praktiserende læger. Derfor er det særdeles positivt, at Venstre kommer med et konkret udspil, hvor der lægges op til en styrkelse af både speciallægepraksis og almen praksis,” siger hun.

Venstres udspil rummer en række initiativer til at styrke rekrutteringen og uddannelse af speciallæger i almen medicin.

Men samtidig peger partiet på, at de praktiserende speciallæger også er en væsentlig del af det samlede sundhedsvæsen. I mange tilfælde vil de være den specialiserede indgang til sundhedsvæsenet, fremfor en henvisning til hospitalet. Som eksempler nævnes hudlæger, øjen- og ørelæger og praktiserende psykiatere.

Venstre kommer derfor med fire konkrete forslag til initiativer: 

  • Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. årligt til at etablere speciallægepraksis i de dele af landet, hvor de ikke er til stede i dag, og hvor der er langt til sygehuset.
  • Der sættes fokus på mulighederne for, at de nuværende praktiserende speciallæger kan være tilgængelige i en mere spredt geografi, f.eks. gennem etablering af satellitpraksis.
  • En del af de midler, som i de kommende år afsættes til sundhedshuse, bruges til at understøtte udbredelsen af speciallægepraksis i alle egne, f.eks. til lokaler og udstyr til satellitpraksis.
  • der nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på de videre perspektiver i en styrkelse af speciallægepraksis, både i forhold til geografisk dækning og opgaveløsning.

Forslagene hilses velkommen af Ann-Louise Reventlow-Mourier:

”Det er første gang, vi ser et konkret politisk udspil til, hvordan vi som praktiserende speciallæger kan medvirke til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen og det er meget positivt. Venstres forslag ligger fuldstændig i tråd med den fælles vision for speciallægepraksis, som FAPS og Danske Regioner offentliggjorde i foråret. Jeg håber, at både regeringen, regionerne og kommunerne vil inddrage forslagene, når der snart skal indgås en sundhedsaftale for det nære sundhedsvæsen.”

Ann-Louise Reventlow-Mourier peger på, at en styrkelse af speciallægepraksis med flere specialister i de dele af landet, som har langt til både sygehus og speciallæge i dag, i høj grad også vil give de praktiserende læger mulighed for at varetage behandling af flere patienter end i dag:

”Vi er glade for, at Venstre har lyttet til et forslag fra PLO og FAPS om, at de praktiserende speciallæger i langt højere grad kommer til at fungere som en støtte- og rådgivningsfunktion for almen praksis. Det vil gøre den alment praktiserende læge i stand til hurtigere at iværksætte den rette behandling til gavn for patienterne. Det kan samtidig afkorte ventelisterne både til de praktiserende speciallæger og til sygehusene, fordi der vil være patienter, som kan undgå at blive henvist. På den måde kan vi sammen sikre større nærhed og mindske uligheden i sundhed, uden at det behøver koste flere penge,” siger Ann-Louise Reventlow-Mourier.