Gå til indhold

Standardvedtægter ApS

Vedtægter for ApS med og uden bestyrelse.

1. Standardvedtægter for ApS med bestyrelse
2. Standardvedtægter for ApS uden bestyrelse

1. Speciallægeselskab MED bestyrelse

VEDTÆGTER for

Speciallægeselskabet ________________ ApS //
Speciallæge/Speciallægerne ___________________ApS

§ 1 Selskabets navn er Speciallægeselskabet ____________________ ApS (eller Speciallæge/Speciallægerne _____________________________ ApS).
Dets hjemsted er _____________________ kommune i region ____________________

§ 2 Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

§ 3 Selskabets indskudskapital er kr. __________, fordelt i anparter á 500,00 kr. Der ud-stedes ikke anpartsbeviser. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
Mere end 50% af indskudskapitalen såvel efter beløb som efter stemmevægt skal tilhøre anpartshavere, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet, eller holdingselskaber, der er 100% ejet af speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Ingen anpart kan afhændes eller pantsættes eller på anden måde overgå til andre uden generalforsamlingens samtykke. Dette samtykke kan kun meddeles, såfremt mere end 50% af indskudskapitalen såvel efter beløb som efter stemmevægt efter ejendomsrettens overgang eller pantsætningen fortsat tilhører anpartshavere, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet eller holdingselskaber, der er 100% ejet af speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Der kan dog meddeles samtykke til, at anparter i indtil 6 måneder uanset ovenstående regler ejes af andre, såfremt de pågældende anparter overdrages i forbindelse med, at den pågældende anpartshavers ansættelsesforhold ophører på grund af død eller upåregnelig sygdom. Nævnte frist på 6 måneder kan af selskabet forlænges indtil 5 år, såfremt de overdragne anparter er gjort, eller inden udløbet af de 6 måneder, gøres stemmeløse.
Ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse helt eller delvis. Ingen anparter har særlige rettigheder.

§ 4 Generalforsamlingen indkaldes med højest 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt anpartshaver.
Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune, den ordinære generalforsamling hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, selskabets revisor eller en anpartshaver har anmodet om det.

§ 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 6 På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på 500,00 kr. én stemme.
Alle beslutninger, herunder beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning, vedtages med simpel stemmeflertal, medmindre der ifølge lovgivningens regler i det enkelte tilfælde ufravigeligt kræves en større majoritet.
Enhver vedtægtsændring kræver godkendelse af Foreningen af Speciallæger. Uden godkendelse fra Foreningen af Speciallæger kan kapitalens størrelse, dagsordenen for den ordinære generalforsamling, vedtægternes bestemmelser om revisor eller selskabets regnskabsår samt opgørelse af selskabets regnskaber dog ændres med simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Foreningen af Speciallæger skal dog have meddelelse om sådanne vedtægtsændringer gennem fremsendelse af kopi af vedtægterne.
Generalforsamlingen må dog ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

§ 7 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på tre medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være en speciallæge ansat i selskabet.
Til at lede selskabets daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af et eller _____ medlemmer. Enhver direktør skal udøve speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Bestyrelsen kan dog i indtil tre måneder, efter at en direktør er fratrådt på grund af død eller upåregnelig sygdom, ansætte en direktør, der ikke udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet.

§ 8 Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene.

§ 9 Selskabets vedtægter og ejerbog skal være tilgængelig for Foreningen af Speciallæger og Lønnings- og takstnævnet samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold.

§ 10 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 11 Selskabets regnskabsår er ____, idet første regnskabsår dog løber fra stiftelsen til _____.

§ 12 Selskabets årsrapport opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

§ 13 Selskabet skal respektere, at speciallægevirksomhed udøvet i selskabet i overensstemmelse med gældende sygesikringsoverenskomst indebærer personligt ansvar for de i selskabet ansatte speciallæger i det i overenskomsten angivne omfang, og at disse bestemmelser ingen indskrænkninger gør i de forpligtelser, der ifølge gældende overenskomst måtte påhvile selskabet.

§ 14 Selskabet skal såvel på brevpapir som ved skiltning angive samtlige ansvarlige speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed i selskabet.

2. Speciallægeselskab UDEN bestyrelse

VEDTÆGTER for

Speciallægeselskabet ________________ ApS //
Speciallæge/Speciallægerne ___________________ApS


§ 1 Selskabets navn er Speciallægeselskabet ___________ ApS (eller Speciallæge/Speciallægerne ___________________ ApS).
Dets hjemsted er ________________ kommune i region_________________

§ 2 Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

§ 3 Selskabets indskudskapital er kr. _________________, fordelt i anparter á 500,00 kr. Der udstedes ikke anpartsbeviser. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
Mere end 50% af indskudskapitalen såvel efter beløb som efter stemmevægt skal tilhøre anpartshavere, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet, eller holdingselskaber, der er 100% ejet af speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Ingen anpart kan afhændes eller pantsættes eller på anden måde overgå til andre uden generalforsamlingens samtykke. Dette samtykke kan kun meddeles, såfremt mere end 50% af indskudskapitalen såvel efter beløb som efter stemmevægt efter ejendomsrettens overgang eller pantsætningen fortsat tilhører anpartshavere, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet, eller holdingselskaber, der er 100% ejet af speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Der kan dog meddeles samtykke til, at anparter i indtil 6 måneder uanset ovenstående regler ejes af andre, såfremt de pågældende anparter overdrages i forbindelse med, at den pågældende anpartshavers ansættelsesforhold ophører på grund af død eller upåregnelig sygdom. Nævnte frist på 6 måneder kan af selskabet forlænges indtil 5 år, såfremt de overdragne anparter er gjort, eller inden udløbet af de 6 måneder, gøres stemmeløse.
Ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse helt eller delvis. Ingen anparter har særlige rettigheder.

§ 4 Generalforsamlingen indkaldes med højest 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt anpartshaver.
Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune, den ordinære generalforsamling hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, selskabets revisor eller en anpartshaver har anmodet om det. 

§ 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af direktion
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 6 På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på 500,00 kr. én stemme.
Alle beslutninger, herunder beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning, vedtages med simpel stemmeflertal, medmindre der ifølge lovgivningens regler i det enkelte tilfælde ufravigeligt kræves en større majoritet.
Enhver vedtægtsændring kræver godkendelse af Foreningen af Speciallæger. Uden godkendelse fra Foreningen af Speciallæger kan kapitalens størrelse, dagsordenen for den ordinære generalforsamling, vedtægternes bestemmelser om revisor eller selskabets regnskabsår samt opgørelse af selskabets regnskaber dog ændres med simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Foreningen af Speciallæger skal dog have meddelelse om sådanne vedtægtsændringer gennem fremsendelse af kopi af vedtægterne.
Generalforsamlingen må dog ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af direktionen.

§ 7 Der skal ikke være nogen bestyrelse i selskabet.
Til at lede selskabets daglige drift vælger generalforsamlingen en direktion bestående af et eller ____ medlemmer. Enhver direktør skal udøve speciallægevirksomhed som ansat i selskabet. Generalforsamlingen kan dog i indtil tre måneder, efter at en direktør er fratrådt på grund af død eller upåregnelig sygdom, ansætte en direktør, der ikke udøver speciallægevirksomhed som ansat i selskabet.

§ 8 Selskabet tegnes af en direktør alene.

§ 9 Selskabets vedtægter og ejerbog skal være tilgængelig for Foreningen af Speciallæger og Lønnings- og takstnævnet samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold.

§ 10 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 11 Selskabets regnskabsår er _______, idet første regnskabsår dog løber fra stiftelsen til ___________.

§ 12  Selskabets årsrapport opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

§ 13 Selskabet skal respektere, at speciallægevirksomhed udøvet i selskabet i overensstemmelse med gældende sygesikringsoverenskomst indebærer personligt ansvar for de i selskabet ansatte speciallæger i det i overenskomsten angivne omfang, og at disse bestemmelser ingen indskrænkninger gør i de forpligtelser, der ifølge gældende overenskomst måtte påhvile selskabet.

§ 14 Selskabet skal såvel på brevpapir som ved skiltning angive samtlige ansvarlige speciallæger, der udøver speciallægevirksomhed i selskabet.