Gå til indhold

FAPS-Nyt Nye regler: Henvisning og 1. konsultationer i det dermatologiske speciale

Nyhed Faps-Nyt

Der har gennem en længere årrække hersket uklarhed om henvisningsreglerne i det dermatologiske speciale, hvilket dels har affødt uenighed mellem konkrete praktiserende læger og speciallæger og dels ført til sager i SU/SSU-systemet om honorering.
FAPS og DDO har drøftet problemstillingen og er enige om, at situationen er uholdbar. Der er brug for klare henvisningsregler, både af hensyn til patienterne og af hensyn til samarbejdsrelationen til almen praksis.
Samtidig har DDO gjort opmærksom på, at der er behov for at se på kvaliteten af nogle af de henvisninger, som modtages fra almen praksis, og DDO har bedt om at dette blev taget op med PLO.

Denne proces har ført til, at der nu er enighed mellem PLO, FAPS og RLTN om følgende:

”Da hudlidelser vanskeligt kan vurderes uden at være set, skal patienten som altovervejende hovedregel være vurderet ved fysisk fremmøde i den praktiserende læges konsultation eller via videokonsultation.
Forud for udstedelse af enhver henvisning skal patientens lidelse være vurderet af en alment praktiserende læge. For henvisninger, der udstedes efter konsultation med uddannelseslæger og personale gælder det, at den alment praktiserende læge yder den individuelle grad af supervision, der er nødvendig, for at vurderingen sker på tilstrækkeligt højt fagligt niveau.
Henvisningen skal indeholde oplysning om hvilken/hvilke lidelse(r), der henvises for, endvidere beskrives relevante kliniske fund, herunder hvor på kroppen, og resultatet af eventuelle undersøgelse(r). Det oplyses også, om der har været forsøgt behandling, med hvad, og hvilken effekt det har haft.
Hvis der henvises for flere forskellige problemstillinger, skal henvisningen indeholder disse oplysninger for hver problemstilling/lidelse.
Det kan af en henvisning fremgå, at dermatologen anmodes om at se på en eller flere problemstillinger.
Hvis patienten ved første konsultation eller senere i det aktuelle forløb præsenterer problemstillinger, der er relateret til den problemstilling, som patienten er henvist for, skal de håndteres i samme forløb uden ny henvisning til diagnose og behandling. Det gælder eksempelvis, hvis den lidelse, der er henvist for, også findes på andre legemsdele end nævnt i henvisningen. 
I tilfælde hvor patienten er henvist fra den alment praktiserende læge, og hvor der på henvisningen anmodes om at se på én problemstilling, men hvor patienten under konsultationen selv fremkommer med et andet problem, som ikke er anført i henvisningen, skal patienten via egen læge have udstedt en ny henvisning, medmindre den alment praktiserende læge som gatekeeper selv kan behandle problemstillingen.”
Se hele den fælles vejledning her

Samtidig har RLTN og FAPS som overenskomstparter aftalt en fortolkning vedrørende henvisning og honorering af 1. konsultationer i det dermatologiske speciale, læs den her. Det er vigtigt at alle dermatologer sætter sig ind i den nye fortolkning, der gælder fra 1. januar 2021.
FAPS og DDO er opmærksomme på, at der i forlængelse af de nye henvisningsregler kan opstå et problem med limiteringen for PDT-behandling. FAPS vil snarest tage dette op med RLTN og forventer at der kan findes en hurtig løsning

FAPS vil gerne takke DDO for konstruktiv medvirken i denne sag.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand for FAPS
Ane Ahm Petersen, medlem af FAPS’ bestyrelse

Specialespecifikke

Dermatologi