Gå til indhold

Vedtægter FAS Fond (Sygefonden)

§ 1 Retlig organisation
Foreningen af Speciallægers Fond, der er stiftet af Foreningen af Speciallæger, er en selvstændig og selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune.

Anchor§ 2 Formål
Fondens midler anvendes primært som sygehjælp til praktiserende speciallæger efter nærmere fastsatte generelle regler.

Endvidere, og i det omfang der er tilstrækkelige midler til varetagelse af det primære formål, kan fondens midler anvendes til lægefaglige og sociale formål, herunder undtagelsesvis som midlertidig hjælp til speciallæger og disses nærmeste familie i en særlig nødsituation.

Anchor§ 3 Fondens midler og deres anbringelse
Fondens indtægter baseres på:

  1. bidrag fra praktiserende speciallæger
  2. testamentariske gaver og andre donationer
  3. afkast af fondskapital.

§ 4
Fondens midler anbringes efter de i lovgivningen indeholdte regler og i øvrigt efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen. 

Fondsmidlerne skal til stadighed holdes fuldstændig afskilt fra Foreningen af Speciallægers og andre foreningers og organisationers midler.

Alle konti hos bank, sparekasse, giro o.l., skal lyde på fondens navn, og værdipapirer skal være noteret på fondens navn.

Anchor§ 5 Ledelse

Fonden administreres af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, der som hovedbeskæftigelse udøver speciallægepraksis. Medlemmerne vælges på Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde efter indstilling af Foreningen af Praktiserende Speciallægers bestyrelse. Repræsentantskabet har mulighed for at opstille kandidater. 

De 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ved repræsentantskabsmødet, skal vælges blandt speciallæger, der virker efter Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted to gange.

Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en formand.

Regioners Lønnings-og Takstnævn kan udpege en kommiteret til Fondens bestyrelse.

§ 6
Fonden tegnes af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen i forening. Fondsbestyrelsen kan meddele den for den daglige administration nødvendige prokura, enkel eller kollektiv.

Anchor§ 7 Sygehjælp

Praktiserende speciallæger, der virker efter Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvori der er truffet bestemmelse om sygesikringens indbetaling til fonden, er berettiget til sygehjælp ved uarbejdsdygtighed.

Retten til sygehjælp indtræder, når uarbejdsdygtigheden har varet ud over en af fondsbestyrelsen fastsat karenstid.

Fondsbestyrelsen fastsætter for hvert år karenstidens længde. Der udbetales sygehjælp for hver sygehverdag - lørdage medregnes ikke - efter karenstidens udløb.

Fondsbestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om størrelsen af den sygehjælp, der udbetales for hver sygedag, og om det maksimale antal sygehverdage, for hvilke der kan udbetales sygehjælp i en sygdomsperiode.

Stk. 2. Sygehjælp udbetales kun i det omfang, der i fonden forefindes tilstrækkelige midler hertil.

Stk. 3. Fondsbestyrelsen har ret til at indhente lægeerklæringer og andre for dens arbejde nødvendige oplysninger.

Speciallægen har pligt til at fremkomme med alle relevante oplysninger over for fonden.

Stk. 4. Fondsbestyrelsen fastsætter reglerne for anmeldelse af uarbejdsdygtighed, indhentelse af lægeerklæringer, sygehjælpens udbetaling, anmeldelse af uarbejdsdygtighedens ophør og andre lignende spørgsmål i forbindelse med sygehjælpsordningens administration.

Stk. 5. Fondsbestyrelsen træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål om retten til sygehjælp efter nærværende regler.

Stk. 6. I en overenskomstløs periode er de praktiserende speciallæger, der foretager indbetalinger til fonden efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, berettiget til sygehjælp.

Anchor§ 8 Fondens regresret

Er nogen over for speciallægen erstatningspligtig for en begivenhed, der har medført uarbejdsdygtighed, indtræder fonden, i det omfang den har betalt eller er pligtig til at betale sygehjælp til speciallægen, i dennes ret mod den erstatningspligtige.

Anchor§ 9 Regnskab

Fonden har kalenderåret som regnskabsår. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede årsregnskab underskrevet af fondsbestyrelsens medlemmer fremlægges til orientering på Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde.

Anchor§ 10 Vedtægtsændring, ophør

Ændring af fondens vedtægter og beslutning om fondens ophør træffes af fondsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på repræsentantskabsmøde i Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

I tilfælde af fondens ophør påhviler det fondsbestyrelsen at sikre, at fondens midler ikke vender tilbage til stifteren eller bidragsforpligtede speciallæger, men at alle fondens midler anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid værende formålsparagraf.

 

Godkendt af Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskab 8. oktober 2016.

Vedtaget af bestyrelsen for Foreningen af Speciallægers Fond 16. november 2016