Gå til indhold

Besparelser – hvordan er jeg stillet?

Indskrænkninger, besparelser og omstruktureringer er et sagligt grundlag for, at du som medarbejder eventuelt må tåle enten afskedigelse eller stillingsforandringer. Du kan altså afskediges, hvis der ikke er økonomi til en fortsat ansættelse.

Krav om saglighed

Der er en række krav til saglighed, der skal opfyldes. Det er almindelige ansættelsesretlige regler, forvaltningsloven regler fra overenskomsten og for tjenestemænd også tjenestemandsloven. Skulle situationen opstå, anbefales det at kontakte såvel din lokale TR og sekretariatet i FAS. 

Saglighedskravet betyder, at afskedigelsen eller omplaceringen skal være reelt begrundet i driftsmæssige hensyn og ske uden inddragelse af andre uvedkommende hensyn.

Almindeligvis vil der være generelle udvælgelseskriterier vedtaget i MED-udvalg for hvem, der peges på til at blive afskediget eller omplaceret. Det skal ske ved, at arbejdsgiver foretager en konkret individuel vurdering af alle medarbejderes kvalifikationer for at vurdere, hvem der under de givne omstændigheder bedst kan undværes. Dvs. en individuel kvalifikationsvurdering set i forhold til fremtidige opgaver.

Det er ikke tilladt kun at bruge et særligt kriterium, der indirekte favoriserer nogen på andres bekostning. Der skal være et samlet skøn af en række forskellige kriterier for at være sagligt. Kun hvis arbejdsgiver bruger et kriterium, eller hvis der ikke er et tvingende driftsmæssige omstændigheder kan det være, at FAS kan hjælpe med at dokumentere, at en afskedigelse eller omplacering er usaglig. Det vil ikke hindre en afskedigelse, men prisen kan blive højere for arbejdsgiver.

Det er altid vigtigt at få undersøgt, om en afskedigelse kan hindres, gennem den mindre indgribende mulighed det er ved at omplacere til anden stilling – fx fordi der er en ledig stilling på en anden geografi. Hvis det er muligt, vil det være usagligt, at arbejdsgiver fastholder en afsked.

Ved bedømmelsen af sagligheden er det i øvrigt situationen på afgørelsestidspunktet (når den endelig beslutning træffes), der er afgørende. Dvs. at hvis der noget senere måske kommer en ledig stilling, så er det ikke i sig selv en hindring for en afskedigelse, hvis den ikke er ledig på afgørelsestidspunktet.

Varsler for ændringer og opsigelse

Ved stillingsændringer gælder i øvrigt, at arbejdsgiver uvarslet kan foretage mindre ændringer i ansættelsesforholdet (ledelsesret). Mere vidtgående ”negative” stillingsændringer skal varsles af arbejdsgiver. Varslets længde er lig med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Den varslede ændring betragtes således som en opsigelse af ansættelsen med samtidigt tilbud om overgang til de ændrede (forringede) vilkår for varslingsperiodens udløb.

For tjenestemænd gælder en forflyttelsespligt inden for ansættelsesområdet til anden ”passende” stilling. Tjenestemænd skal også ”tåle” en mindre stilling. Lønnen skal dog undtaget funktionstillæg fortsætte uændret.

Tjenestemænds opsigelsesvarsel er 3 måneder. Hvis tjenestemænd afskediges, nedlægges deres stilling samtidig. De skal i den situation på rådighedsløn i 3 år. Det sker meget sjældent.

For kontraktansatte og overenskomstansatte efter Overenskomst for Speciallæger i staten gælder som minimum funktionærloven med mindre andet er aftalt. Sessionslæger har dog minimum 6 måneders opsigelse fra arbejdsgiver og selv et opsigelsesvarsel på 2 måneder. Se mere om opsigelsesvarsler her:

For både kontraktansatte, overenskomstansatte og tjenestemænd gælder, at opsigelse altid skal være skriftlig. Den skal senest være meddelt (fremme ved modtageren) den sidste dag inden måneden efter, hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe. FAS bliver også hørt skriftligt for tjenestemænds vedkommende.

Processen ved afsked

Forløbet starter typisk med, at berørt medarbejder indkaldes til møde med nærmeste. Ved dette møde meddeles mundtligt evt. omflytning eller påtænkt opsigelse, og der udleveres en sindet-skrivelse (eller partshøringsskrivelse) med begrundelse for den påtænkte beslutning. Ved mødet har overlægen ret til at medtage en bisidder. Typisk henvender arbejdsgiversiden sig til TR, og beder dem sidde stand-by på mødetidspunktet, så medlemmet, der først bliver klar over situationen ved indkaldelsen til samtalen, kan bede en FAS-repræsentant om at gå med.

Medarbejderen har herefter ret til at komme med sine bemærkninger/indvendinger under partshøringen. Fristen er typisk 10-14 dage for at indlevere partshøringen til arbejdsgiveren. Sekretariatet i FAS kan være behjælpelig i den forbindelse.

For tjenestemænd gælder i øvrigt, at organisationen også skal partshøres.

Der er også inden afgivelse af partshøringen mulighed for at bede om ekstra uddybende møde(r) om nødvendigt. Typisk vil TR eller sekretariatet være bisiddere her. I denne fase er der også mulighed for forhandling af en aftale om evt. bedre fratrædelsesvilkår.