Gå til indhold

Vejledning til delepraksis

Se her, hvordan delepraksis kan etableres.

1.  Hvad er delepraksis?

Delepraksis er i overenskomsten som en praksis, hvor to eller flere speciallæger sammen driver (og ejer) en fuldtidspraksis. Det er i den forbindelse en forudsætning, at mindst én af speciallægerne ikke har fuldtidsbeskæftigelse ved siden af.

Delepraksis kan således etableres ved:  

  • At der optages en kompagnon i en allerede eksisterende praksis, som kan være ejet af én eller flere speciallæger,
  • at to eller flere speciallæger sammen erhverver en eksisterende praksis, eller
  • at to eller flere speciallæger sammen erhverver en 0-praksis.

2.  Hvem giver tilladelse til delepraksis?

Hvis man ønsker at etablere delepraksis, skal man jf overenskomsten søge samarbejdsudvalget for speciallæger om tilladelse hertil.  Man har således ikke noget retskrav på at kunne oprette delepraksis. 

Tilladelse til delepraksis kan opnås, hvis en speciallæge har behov for aflastning, fordi speciallægen er syg eller har opnået en alder, hvor der oppebæres folkepension. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages ved salg af praksis.

Der er ingen krav om, at en ansøgning skal angive, hvem den eller de indtrædende speciallæger er, og man kan således ansøge om tilladelse til delepraksis, inden man ved, hvem der skal indtræde i delepraksis. En ansøgning - og dermed også en tilladelse til delepraksis - skal dog indeholde oplysning om, hvor mange læger der skal indgå i den pågældende delepraksis.

I forbindelse med annoncering efter speciallæger til indtræden i delepraksis skal det af annoncen fremgå, om samarbejdsudvalgets tilladelse til delepraksis foreligger.

3.  Køb og salg

I forbindelse med køb og salg af andel af delepraksis indgået før oktober 2011 gælder der - med de undtagelser der følger af denne vejledning - principielt de samme retningslinier som for andre praksishandler.

Det er naturligvis en grundlæggende betingelse, at køber skal have speciallægeanerkendelse inden for det relevante speciale.

Når en andel af delepraksis ønskes overdraget, skal der mellem køber og sælger indgås aftale herom. Den af køber og sælger underskrevne overdragelsesaftale fremsendes af køberen til Foreningen af Speciallæger (FAS), som jf overenskomsten påser, at den indtrædende læge har autorisation som speciallæge, samt at speciallægen i øvrigt opfylder overenskomstens betingelser vedrørende overdragelsesaftaler. Herudover påser FAS, at det mellem speciallægerne er aftalt, hvorledes der skal forholdes ved opløsning af delepraksis, jfr. nærmere herom i pkt. 4 nedenfor.

Med aftalen skal følge goodwillberegning. FAS påser, at goodwillbeløbet ligger inden for det vedtagne tilladte maksimum, samt at der ikke i aftalen er forhold, som generelt strider imod overenskomstens regler. FAS tager ikke stilling til aftalens øvrige forhold.

FAS giver regionen meddelelse om overdragelsen, og samtidig ansøger foreningen på købers vegne om tildeling af ydernummer.

Delepraksis indgået efter oktober 2011 kan ikke overdrages til ny køber som en delepraksis, med mindre dette fremgår af samarbejdsudvalgets tilladelse til delepraksis.

4.  Hvad sker der, når samarbejdet ikke ønskes fortsat?

Som det fremgår af overenskomsten, kan en delepraksis ikke opsplittes i to eller flere dele. Det betyder, at én af speciallægerne - i en delepraksis med to deltagere - må udtræde af praksis, hvis ikke der mellem speciallægerne er et fælles ønske om fortsat samarbejde. Det følger af nævnte anmærkning, at speciallæger, som har fået samarbejdsudvalgets tilladelse til at etablere delepraksis, skal indgå aftale om, hvorledes der skal forholdes ved opløsning af praksis, og at Foreningen af Speciallæger i forbindelse med speciallægernes indsendelse af anmodning om overtagelse af praksis eller nynedsættelse - jf. overenskomsten - påser, at en sådan aftale foreligger.

Af den konkrete aftale skal det altså fremgå, hvem der skal udtræde af praksis, når en af speciallægerne opsiger samarbejdet. En sådan aftale kan eksempelvis foreskrive, at den, der afgiver opsigelsen, skal udtræde. En anden mulighed er, at den speciallæge, der oprindeligt har haft ydernummeret, har ret til at forblive i praksis. En variation heraf kan være, at den oprindelige speciallæge har ret til at forblive i praksis i et antal år, hvorefter den senest indtrådte speciallæge har ret til at overtage ydernummeret fuldt ud. Der findes sikkert flere mulige løsninger, men det er afgørende, at man på forhånd har truffet en aftale.

I tilfælde af opløsning af delepraksis vil skulle ske salg af goodwill m.m. mellem speciallægerne. Det tilrådes, at man på forhånd aftaler principperne for værdiansættelsen af disse aktiver.

5.  Hvad sker der, når en speciallæge er udtrådt af delepraksis?

Hvis den speciallæge som fik tilladelse til at etablere delepraksis udtræder af praksis, kræves en ny tilladelse fra samarbejdsudvalget for at praksis fortsat kan drives som delepraksis, jf overenskomsten.

6.  Knækgrænser

For så vidt angår knækgrænser adskiller en delepraksis sig ikke fra øvrige fuldtidspraksis. Knækgrænserne fremgår af overenskomsten og er specialespecifikke.

7.  Pension

Det skal bemærkes, at den obligatoriske pensionsordning kun gælder for øjenlægerne og ørelægerne.

8.  Efteruddannelse

Udbetalinger fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis foretages på baggrund af udbetalinger fra regionen. Tilskuddet for hele praksis pr. hele dag udgør 60% af den gennemsnitlige udbetaling fra regionen samt eventuelle udbetalinger fra FAS' Sygefond i det senest afsluttede regnskabsår. Tilskuddet pr. dag beregnes således:

                        bruttoudbetaling i senest afsluttede regnskabsår x 60
                                                250 indtjeningsdage x 100

For de i en delepraksis værende speciallæger vil de enkelte speciallægers ejerandele være afgørende for, hvor stor en del af ovennævnte tilskud, de får udbetalt. Det skal understreges, at alle speciallæger i delepraksis er berettiget til otte dage.

9.  Sygdom - FAS' Fond

Af udbetalingsreglerne for FAS' Fond fremgår det, at sygehjælp til speciallæger, der sammen med en eller flere andre speciallæger har fælles afregning med regionen, det vil sige fælles ydernummer, beregnes på grundlag af den uarbejdsdygtige speciallæges andel af praksis. Denne regel gælder også for speciallæger, der sammen driver delepraksis.