Gå til indhold

Husk dette, når du køber speciallægepraksis

Her er en oversigt over ting, som skal være på plads, når du etablerer dig i speciallægepraksis. Listen er ikke udtømmende, og der kan være ting, som er vigtige for dig, som ikke er nævnt her.

Kommer man fra en overenskomstansættelse, f.eks. på sygehus, når man køber praksis første gang, er det muligt at fortsætte som selvbetaler i Lægernes Pension.

Dette skal gøres inden for et år efter fratræden af den stilling, som berettiger til medlemskab af Lægernes Pension.

Der skal i visse tilfælde afgives helbredsoplysninger til pensionskassen, når man overgår til selvbetaling.

For øjen- og ørelæger indbetaler regionen pensionsbidrag i henhold til Lægernes Pensions vedtægter.

 

Det behandlingsarbejde, der udføres i en speciallægeklinik, er sundhedsydelser og dermed momsfri ydelser. Det betyder, at virksomheden i stedet skal betale lønsumsafgift til SKAT af overskuddet for dette arbejde.

Udfører man i klinikken andet arbejde, så som udfærdigelse af blanketter, salg af hjælpemidler og lignende, og har man en omsætning på over 50.000 kr. pr år af dette arbejde, så skal man momsregistreres.

Er man momsregistreret, skal man opkræve moms for arbejdet og indbetale moms til SKAT. Man skal kun indbetale moms og opkræve moms for det arbejde, der laves i klinikken, som er momsydelser. De momsfri ydelser skal der stadig betales lønsumsafgift for, selvom man er momsregistret.

Man betaler lønsumsafgift af overskuddet. Man beregner derfor, hvor stor en andel af omsætningen, som kommer af momsfriydelser, og tager derefter en tilsvarende andel af overskuddet og beregner lønsumsafgiften ud fra.

Er du usikker på, om noget er en sundhedsydelse og dermed momsfritaget eller en momspligtig ydelse, skal du kontakte SKAT, der kan afgøre, hvorvidt ydelser er momspligtige eller ej.

Når man opretter en virksomhed, skal den have et cvr nr. Dette får man ved at oprette virksomheden i det centrale virksomhedsregister på hjemmesiden virk.dk. CVR nummeret er virksomhedens identifikationsnummer og bruges blandt andet til oprettelse af virksomhedens NemId.

CVR nummeret kan ikke overdrages, derfor skal man have et nyt cvr nr., selvom man køber en praksis. Ændrer man i virksomhedsformen f.eks. fra enkeltmandsvirksomhed til interessentselskab eller anpartsselskab, skal der også registeres en ny tilmelding til virksomhedsregistret.

Du skal oprette en e-boks til din virksomhed. Det er i den, du får diverse meddelelser fra bl.a. regionen om din virksomhed. Du opretter din erhvervs E-boks på E-boks.dk. Du skal vælge en E-boks til erhverv og oprette den ved at logge ind med det NemId/MitID, der er tilknyttet dit CVR nr.

En speciallægepraksis med ydernummer får sin egen side på den offentlige sundhed.dk. Regionen sørger for at oprette praksissen med praksisnavn, konsultationsadresse, samt navn, alder og køn på indehaveren af klinikken. Sker der ændringer i disse oplysninger, skal de indsendes til regionen. Flytning kræver godkendelse af regionen. De øvrige oplysninger skal speciallægen selv oplyse og sørge for bliver løbende vedligeholdt.

Det betyder, at speciallægen er forpligtet til at oplyse følgende på sundhed.dk:

 • Træffetider for både tidsbestilling og telefonkonsultation.
 • Hvilke tidsrum der er henholdsvis svært eller let at opnå telefonisk kontakt med klinikken i
 • Ferie (af mere end tre hverdages længde), sygdom og kurser.
 • Om der opkræves gebyr ved udeblivelse uden rimelig grund eller afbud senest dagen før, jævnfør bestemmelserne i overenskomstens § 25, stk. 2.
 • Ventetid til en ikke-akut første konsultation, denne ventetid skal opdateres hver 2. måned.
  OBS: For at opdatere ventetid på sundhed.dk, kræver systemet, at der skrives en ny tid. Har man derfor den samme ventetid, skal man først registrere en anden tid, og derefter registrere den ventetid man fortsat har. På den måde sikrer man sig, at systemet registrerer en opdateret ventetid. Regionerne er opmærksomme på, hvorvidt ventetiderne bliver opdateret løbende.
 • Adgangsforhold for bevægelseshæmmede patienter, herunder hvorvidt nedenstående forhold er opfyldt i henhold til Bygningsreglementet (jævnfør overenskomstens §42, stk. 2):
  • Niveaufri adgang/rampe til stueetage og til evt. elevator eller trappestol
  • Fast og plant areal foran ejendommens yderdør (min 1,5m x 1,5m)
  • Elevator med angivet størrelse
  • Trappestol
  • Min. Bredde på 0,77m på fælles adgangsvej (herunder indgangsparti)
  • Min. Bredde på 0,77, på offentligt tilgængelige døre i klinikken, herunder til toilet
  • Toilet anvendeligt for kørestolsbrugere
  • Handicap p-plads i nærheden af klinikken

Man kommer til praksisdeklarationen ved at logge på sundhed.dk med det NemId, der er tilknyttet praksissens cvr. nr.

Ud over oplysningerne ovenfor, som man er forpligtet til at registrere på sundhed.dk, kan man også registrere infotekster om klinikken og uploade et billede.

Benyt sundhed.dks support, hvis du har problemer med at registrere dine oplysninger på sundhed.dk

Speciallæger med ydernummer skal have et MedCom godkendt lægesystem. Dette system bruges til at afregne med regionen og til at sende MedCom-godkendte meddelelser til almen praksis og hospitaler, så som epikriser og henvisninger.

Du kan se oversigter over hvilke lægesystemer, der har de enkelte MedCom godkendelser her

Henvisningshotellet er en elektronisk portal, hvor alle henvisninger, som alment praktiserende læger laver til den øvrige praksissektor, lægges op. Her kan man som speciallæge hente henvisninger for patienter, der henvender sig for at få en tid til behandling på baggrund af henvisning fra deres egen læge

Som speciallæge med ydernummer tilknyttes du automatisk til henvisningshotellet: DNHF. Du får adgang til henvisningshotellet med login via dit lægesystem eller ved at logge ind med NemId tilknyttet klinikkens cvr nr. via DNHFs hjemmeside.

Har du problemer med henvisningshotellet, kan du kontakte deres support, som kan hjælpe dig.